Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Uroczystość

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 488; LG skrócone: Objawienie Pańskie, str. 206

 

Wy, którzy Pana szukacie,
Podnieście w górę swe oczy,
Tam będzie dane wam ujrzeć
Promienny znak przyszłej chwały.

Gwiazda, co swoją jasnością
Zaćmiewa blaski słoneczne,
Głosi, że Bóg się narodził
W człowieczym ciele na ziemi.

Oto w odległej krainie,
Skąd zorza bierze początek,
Mędrcy wpatrują się w niebo,
By dostrzec Króla zapowiedź.

"Kimże jest, mówią magowie,
Ten Władca gwiezdnych obrotów?
Drży przed Nim cały firmament,
I mrok, i światło Mu służą.

Jawi się Byt, który nie ma
Początku swego ni kresu,
Starszy od mgławic pierwotnych,
Największy, wzniosły, bez granic.

Król to jest wszystkich narodów,
Jedyny Pan Izraela;
On, przyrzeczony przez Boga
Abrahamowym potomkom!"

Jezu, niech Tobie i Ojcu
W jedności Ducha Świętego
Cześć będzie wieczna i chwała
Za objawienie nam Ciebie. Amen.


Antyfony - LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 489-491; LG skrócone: Objawienie Pańskie, str. 209-211
Psalmy - LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 489-490; LG skrócone: Objawienie Pańskie, str. 209-211

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Nasz Pan i Zbawiciel, * zrodzony przed jutrzenką i przed wiekami, / dzisiaj objawił się światu.

Psalm 135
Chwała Boga, który czyni cuda
Jesteście ludem na własność Bogu przeznaczonym... głoście dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2, 9)

I

Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,
Którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
na własność wyłączną wybrał Izraela.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, †
uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i na wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi sprowadza chmury, †
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.
Poraził pierworodnych w Egipcie, *
wśród ludzi i wśród zwierząt.
W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
Poraził wiele narodów *
i zgładził potężnych królów:
Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,
A ziemię ich dał w posiadanie, *
w posiadanie Izraela, swego narodu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasz Pan i Zbawiciel, / zrodzony przed jutrzenką i przed wiekami, / dzisiaj objawił się światu.

2 ant. Nasz Pan jest wielki, * nasz Bóg jest nad wszystkimi bogami.

II

Twoje imię, Panie, trwa na wieki, *
Twa pamięć, Panie, z pokolenia na pokolenie.
Pan bowiem swemu ludowi sprawiedliwość zapewnia *
i lituje się nad swoimi sługami.
Bożki pogańskie, to srebro i złoto, *
dzieło rąk człowieka.
Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą,
Mają uszy, ale nie słyszą, *
i brak jest oddechu w ich ustach.
Ci, którzy je robią, są do nich podobni *
i każdy, kto w nich ufność pokłada.
Błogosław Pana, domu Izraela, *
błogosław Pana, domu Aarona.
Domu Lewiego, błogosław Pana, *
wy, którzy Go czcicie, błogosławcie Pana.
Niech będzie błogosławiony Pan ze Syjonu, *
który mieszka w Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasz Pan jest wielki, / nasz Bóg jest nad wszystkimi bogami.

3 ant. Oto gwiazda lśniąca jak płomień, * która ukazuje Boga, Króla wszystkich królów; / ujrzeli ją mędrcy i złożyli dary wielkiemu Królowi.

Pieśń (por. 1 Tm 3, 16)
Tajemnica i chwała Chrystusa

W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chrystus objawił się w ciele, *
w Duchu został usprawiedliwiony.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Ukazał się aniołom, *
ogłoszony był poganom.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Znalazł wiarę w świecie, *
wzięty został w chwale.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!

Ant. Oto gwiazda lśniąca jak płomień, / która ukazuje Boga, Króla wszystkich królów; / ujrzeli ją mędrcy i złożyli dary wielkiemu Królowi.


LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 491;
2 Tm 1, 9-10

Bóg nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.


LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 491; LG skrócone: Objawienie Pańskie, str. 211

Melodie responsorium:

K.   Błogosławione w Nim będą * Wszystkie ludy ziemi.
W.  Błogosławione w Nim będą / Wszystkie ludy ziemi.
K.   Wysławiać Go będą wszystkie narody.
W.  Wszystkie ludy ziemi.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Błogosławione w Nim będą / Wszystkie ludy ziemi.


LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 491;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Mędrcy, widząc gwiazdę, mówili do siebie: * To jest znak wielkiego Króla; / idźmy, szukajmy Go / i złóżmy Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mędrcy, widząc gwiazdę, mówili do siebie: / To jest znak wielkiego Króla; / idźmy, szukajmy Go / i złóżmy Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.


LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 491-492; LG skrócone: Objawienie Pańskie, str. 218-219


Melodie próśb:

Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela, któremu mędrcy ze Wschodu oddali dzisiaj pokłon, i zanośmy do Niego nasze błagania:
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu narodów, Ty wezwałeś do siebie mędrców, aby pierwsi spośród ludów pogańskich oddali Tobie pokłon,
- udziel nam ducha uwielbienia i pobożnej służby.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu chwały, Ty sprawiedliwie rządzisz swoim ludem,
- obdarz ludzkość trwałym pokojem.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu wiekuisty, Ty trwasz poprzez wszystkie pokolenia,
- napełnij ludzkie serca słodyczą swego słowa.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu sprawiedliwości, Ty pragniesz wybawić ubogiego, który nie ma pomocy,
- okaż miłosierdzie biednym i cierpiącym.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Panie, Twoje imię jest błogosławione na wieki,
- doprowadź naszych zmarłych braci i siostry do pełni zbawienia.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom I: Objawienie Pańskie, str. 492; LG skrócone: Objawienie Pańskie, str. 213

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś swego Jednorodzonego Syna poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG