Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Uroczystość

I Nieszpory
(monastyczna LG)K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


Wy, którzy Pana szukacie,
Podnieście w górę swe oczy,
Tam będzie dane wam ujrzeć
Promienny znak przyszłej chwały.

Gwiazda, co swoją jasnością
Zaćmiewa blaski słoneczne,
Głosi, że Bóg się narodził
W człowieczym ciele na ziemi.

Oto w odległej krainie,
Skąd zorza bierze początek,
Mędrcy wpatrują się w niebo,
By dostrzec Króla zapowiedź.

"Kimże jest, mówią magowie,
Ten Władca gwiezdnych obrotów?
Drży przed Nim cały firmament,
I mrok, i światło Mu służą.

Jawi się Byt, który nie ma
Początku swego ni kresu,
Starszy od mgławic pierwotnych,
Największy, wzniosły, bez granic.

Król to jest wszystkich narodów,
Jedyny Pan Izraela;
On, przyrzeczony przez Boga
Abrahamowym potomkom!"

Jezu, niech Tobie i Ojcu
W jedności Ducha Świętego
Cześć będzie wieczna i chwała
Za objawienie nam Ciebie. Amen.


1 ant. Nasz Pan i Zbawiciel, * zrodzony przed jutrzenką i przed wiekami, / dzisiaj objawił się światu.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasz Pan i Zbawiciel, / zrodzony przed jutrzenką i przed wiekami, / dzisiaj objawił się światu.

2 ant. Przyszło twoje światło, Jeruzalem, * i chwała Pańska zajaśniała nad tobą; / wszystkie narody będą chodzić w twym blasku, / alleluja.

Psalm 111
Wielkość dzieł Bożych
Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny (Ap 15, 3)

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *
oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
Ustalone na wieki wieków, *
nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze.
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *
a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyszło twoje światło, Jeruzalem, / i chwała Pańska zajaśniała nad tobą; / wszystkie narody będą chodzić w twym blasku, / alleluja.

3 ant. Mędrcy otworzyli swoje skarby * i złożyli Panu w darze złoto, kadzidło i mirrę, / alleluja.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mędrcy otworzyli swoje skarby / i złożyli Panu w darze złoto, kadzidło i mirrę, / alleluja.

4 ant. Przyjdą wszystkie narody, które stworzyłeś, Panie, * i padną na twarz przed Tobą.

Pieśń (por. 1 Tm 3, 16)
Tajemnica i chwała Chrystusa

W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chrystus objawił się w ciele, *
w Duchu został usprawiedliwiony.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Ukazał się aniołom, *
ogłoszony był poganom.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Znalazł wiarę w świecie, *
wzięty został w chwale.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!

Ant. Przyjdą wszystkie narody, które stworzyłeś, Panie, / i padną na twarz przed Tobą.


2 Tm 1, 9-10

Bóg nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami; ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.K.   Błogosławić Go będą * Wszystkie ludy ziemi.
W.  Błogosławić Go będą / Wszystkie ludy ziemi.
K.   Wysławiać Go będą wszystkie narody.
W.  Wszystkie ludy ziemi.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Błogosławić Go będą / Wszystkie ludy ziemi.


Łk 1, 46-55

Ant. Mędrcy, widząc gwiazdę, mówili do siebie: * To jest znak wielkiego Króla; / idźmy, pytajmy o Niego i złóżmy Mu w darze / złoto, kadzidło i mirrę.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mędrcy, widząc gwiazdę, mówili do siebie: / To jest znak wielkiego Króla; / idźmy, pytajmy o Niego i złóżmy Mu w darze / złoto, kadzidło i mirrę.
Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela, któremu mędrcy ze Wschodu oddali dzisiaj pokłon, i zanośmy do Niego nasze błagania:
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają!

Królu narodów, Ty wezwałeś do siebie mędrców, aby pierwsi spośród ludów pogańskich oddali Tobie pokłon,
- napełnij nas duchem uwielbienia i pobożnej służby.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają!

Królu chwały, Ty sprawiedliwie rządzisz swoim ludem,
- obdarz ludzkość trwałym pokojem.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają!

Królu wiekuisty, Ty trwasz poprzez wszystkie pokolenia,
- napełnij ludzkie serca słodyczą swego słowa.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają!

Królu sprawiedliwości, Ty pragniesz wybawić ubogiego, który nie ma pomocy,
- okaż miłosierdzie biednym i cierpiącym.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają!

Panie, Twoje imię jest błogosławione na wieki,
- doprowadź naszych zmarłych braci do pełni zbawienia.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają!

Po prośbach przełożony odmawia lub śpiewa Modlitwę Pańską aż do słów "i nie wódź nas na pokuszenie" włącznie, na którą wszyscy odpowiadają "ale nas zbaw ode złego". W razie nieobecności przełożonego Modlitwę Pańską odmawiają lub śpiewają wszyscy:

K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
W. ale nas zbaw ode złego.Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona tę Godzinę kończy się mówiąc:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

W oficjum odmawianym indywidualnie mówi się:
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Tu, gdzie jest zwyczaj śpiewania po Komplecie pieśni Bogurodzica, po Nieszporach śpiewa się lub odmawia jedną z końcowych antyfon do NMP.

Zgodnie ze zwyczajem, Nieszpory można zakończyć wspomnieniem o braciach (siostrach) nieobecnych:
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi (siostrami) nieobecnymi. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Monastycznej Liturgii Godzin - © Copyright by Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG