Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 6 stycznia 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Mędrcy świata, monarchowie
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Pan z nieba i z łona
K:
O gwiazdo betlejemska
U:
Na Boże Narodzenie
tekst | nuty | nagranie
Z:
Jezusa narodzonego


por. Ml 3, 1; 1 Krn 29, 12

Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

Cf. Mal 3, 1;
1 Chron 19, 12; Ps 71

 

Ecce advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius, et potéstas, et impérium.
Deus, iudícium tuum Regi da: et iustítiam tuam Fílio Regis.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. Stanowi ona dalszy ciąg uroczystości Bożego Narodzenia. Chrystus, który przyszedł na ziemię, objawia się światu. Zaraz po narodzeniu objawił się pasterzom, dziś nawiedzają Go mędrcy ze Wschodu. Na początku zaś swej publicznej działalności stanie nad brzegami Jordanu, aby wobec wszystkich ujawnić swoje mesjańskie posłannictwo. Objawienie się mędrcom, którzy przybyli z dalekiego Wschodu, miało jednak szczególne znaczenie. W ich osobach dostrzegamy całą rzeszę pogan, którzy obok narodu wybranego zostali powołani do Kościoła.
Pan Bóg stale objawia się człowiekowi. Jest naszym obowiązkiem przyjąć Boże zaproszenie z głęboką wiarą, tak jak to uczynili pasterze i mędrcy ze Wschodu.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Iz 60, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 


Izajasz w proroczym widzeniu zapowiada objawienie się chwały Bożej nad świętym Miastem Jeruzalem. W planach Opatrzności dzieje tego miasta miały przygotować przyszłe losy Chrystusowego Kościoła.


Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13
(R.: por. 11)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

1Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
 a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
2Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
 i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

7Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
 i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
8Będzie panował od morza do morza, *
 od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

10Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
 królowie Szeby i Saby złożą daninę.
11I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
 wszystkie narody będą mu służyły.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

12Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
 i ubogiego, który nie ma opieki.
13Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
 nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Is 60, 6. 1

 

Omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes.
Surge, et illumináre Ierúsalem: quia glória Dómini super te orta est.


Poganie są uczestnikami zbawienia

Ef 3, 2-3a. 5-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Wszystkie narody przez wiarę w Ewangelię Chrystusową stają się uczestnikami tej obietnicy, którą Bóg objawił przez swoich proroków.


Mt 2, 2b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cf. Mt 2, 2

 

Allelúia. Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.


Pokłon mędrców ze Wschodu

Mt 2, 1-12
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 


Dzisiaj prawdziwie chwała Pańska objawiła się narodom, które w osobach mędrców śpieszą z wiarą do Dzieciątka, aby Mu złożyć pokłon. I my przez wiarę pragniemy dojść do oglądania chwały Bożej.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, który objawił się dzisiaj światu, wznieśmy nasze serca w ufnej modlitwie:
  • Za Piotra naszych czasów i wszystkich biskupów, aby poprzez nauczanie pokazywali Bożą miłość światu.
  • Za sprawujących władzę, aby wspierani Bożą mocą rządzili sprawiedliwie i mądrze.
  • Za misjonarzy, aby nie brakowało im doczesnych środków i zapału do głoszenia Ewangelii.
  • Za naszą parafię, która przeżywa czas wizyty kolędowej, aby jak najwięcej rodzin chciało przyjąć do swego domu kapłana niosącego orędzie Bożej miłości.
  • Za wszystkich naszych zmarłych, aby przez całą wieczność mogli chwalić dobroć Boga.
  • Za wszystkich uczestniczących w Eucharystii, abyśmy właściwie potrafili odczytywać w codzienności znaki Twojej obecności.
Boże, w Chrystusie objawiasz swoją moc całemu światu, wysłuchaj próśb, które do Ciebie z wiarą kierujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na Dary swojego Kościoła, nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Ps 71, 10. 11


 

Reges Tharsis et ínsulæ múnera ófferent: reges Arabum et Saba dona addúcent: et adorábunt eum omnes reges terræ, omnes gentes sérvient ei.


6. Chrystus Światłością narodów

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, * który jest światłością świata, * objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. * Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, * obdarzyłeś nas na nowo * udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Pan Bóg w różny sposób objawia się człowiekowi, aby go przekonać o swojej nieskończonej miłości. Najpotężniej uczynił to wtedy, gdy dał własnego Syna, który stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Dokonała się ona jeden raz w sposób krwawy w Wielki Piątek. Powtarza się jednak również w sposób bezkrwawy na naszych ołtarzach. Wyraźmy za to szczególną wdzięczność i przez żywą wiarę otwórzmy się na Boże działanie w dzisiejszej Ofierze.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Chrystus objawił nam swojego Ojca i przekazał radosną prawdę, że jest On również naszym Ojcem. Módlmy się teraz wspólnie do Niego pełni wiary i miłości: Ojcze nasz...por. Mt 2, 2

Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

Cf. Mt 2, 2

 

Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum. 

Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością Ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Sprawując dzisiejszą Eucharystię, mieliśmy możność podziwiać wiarę mędrców ze Wschodu, jak również ich wspaniałą odpowiedź na Boże wezwanie. Każde uczestnictwo we Mszy świętej domaga się od nas odpowiedzi wyrażonej w postawie prawdziwie chrześcijańskiej. Nie zapomnijmy o tym po wyjściu z tej świątyni. 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.
W. Amen.
K. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.
W. Amen.
K. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Mędrcy ze Wschodu
   •  Marek Rozpłochowski OP: Po prostu jest
   •  Krzysztof Kocjan OP: Logika odwrotności
   •  Juan Huarte Osácar OP: Co widzisz?
   •  Jarosław Głodek OP: Święto ludzi poszukujących
   •  Dominik Jurczak OP: W drodze do wiary
   •  Szymon Popławski OP: Podróż
   •  Tomasz Gaj OP: W trzech odsłonach
   •  Wojciech Prus OP: Notatki z podróży służbowej
   •  Jarosław Głodek OP: Ślady Boga
   •  Mirosław Pilśniak OP: W drodze do światła
   •  Marian Grabowski: Wiara Heroda i wiara Magów
   •  ks. Leszek Smoliński: Święto poszukujących
   •  ks. Leszek Smoliński: Szlakiem mędrców ze Wschodu
   •  ks. Leszek Smoliński: Z darami do Pana
   •  Piotr Blachowski: Śladami mędrców
   •  Piotr Blachowski: Epifania
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi
   •  ks. Tomasz Jelonek: Boże obietnice
   •  ks. Wacław Chmielarski: Bóg przysyła mędrców do Heroda
   •  ks. Janusz Mastalski: Zrozumienie znaków
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Trzej królowie
   •  ks. Szymon Nosal: Znaleźli Pana
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Pasja szukania Jezusa
   •  ks. Edward Staniek: Niewygodni świadkowie
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Imię gwiazdy
   •  ks. Rafał Masarczyk: Droga do Boga

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG