Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 6 stycznia 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Uroczystość

II Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom I: Własne, str. 506; LG skrócone: Własne, str. 205

 

Czemu, okrutny Herodzie,
Lękiem cię Chrystus napełnia?
On ziemskiej władzy nie pragnie,
Dając królestwo wieczyste.

Mędrcy dążyli za gwiazdą,
Która im drogę wskazała;
Światła w jej blasku szukając,
Boga wyznali darami.

Stanął niewinny Baranek
W nurtach czystego strumienia;
Sam będąc wolny od grzechu,
Zgładził go, nas obmywając.

Nowy to cud Jego mocy:
W stągwiach czerwieni się woda,
Która przelana w puchary,
Winem wybornym się stała.

Bądź pochwalony na wieki,
Jezu z Twym Ojcem i Duchem,
Ty, który wszystkim narodom
Siebie objawiasz w jasności. Amen.


Antyfony - LG tom I: Własne, str. 506-508; LG skrócone: Własne, str. 216-218
Psalmy - LG tom I: Własne, str. 507-508; LG skrócone: Własne, str. 216-218

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Król pokoju został wywyższony * ponad wszystkich królów na całej ziemi.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Król pokoju został wywyższony / ponad wszystkich królów na całej ziemi.

2 ant. Wzeszło w ciemnościach światło dla prawych: * Pan łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wzeszło w ciemnościach światło dla prawych: / Pan łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

3 ant. Wszystkie narody, któreś stworzył, Panie, * przyjdą i padną na twarz przed Tobą.

Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystkie narody, któreś stworzył, Panie, / przyjdą i padną na twarz przed Tobą.


LG tom I: Własne, str. 508;
Tt 3, 4-5

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi; nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.


LG tom I: Własne, str. 509; LG skrócone: Własne, str. 218

Melodie responsorium:

K.   Błogosławione w Nim będą * Wszystkie ludy ziemi.
W.  Błogosławione w Nim będą / Wszystkie ludy ziemi.
K.   Wysławiać Go będą wszystkie narody.
W.  Wszystkie ludy ziemi.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Błogosławione w Nim będą / Wszystkie ludy ziemi.


LG tom I: Własne, str. 509;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: * dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; / dziś podczas godów woda stała się winem; / dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: / dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; / dziś podczas godów woda stała się winem; / dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie. / Alleluja.


LG tom I: Własne, str. 509; LG skrócone: Własne, str. 219


Melodie próśb:

Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela, któremu mędrcy ze Wschodu oddali dzisiaj pokłon, i zanośmy do Niego nasze błagania:
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu narodów, Ty wezwałeś do siebie mędrców, aby pierwsi spośród ludów pogańskich oddali Tobie pokłon,
- napełnij nas duchem uwielbienia i pobożnej służby.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu chwały, Ty sprawiedliwie rządzisz swoim ludem,
- obdarz ludzkość trwałym pokojem.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu wiekuisty, Ty trwasz poprzez wszystkie pokolenia,
- napełnij ludzkie serca słodyczą swego słowa.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Królu sprawiedliwości, Ty pragniesz wybawić ubogiego, który nie ma pomocy,
- okaż miłosierdzie biednym i cierpiącym.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Panie, Twoje imię jest błogosławione na wieki,
- doprowadź naszych zmarłych braci i siostry do pełni zbawienia.
Zbaw, Panie, wszystkich, którzy Cię szukają.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom I: Własne, str. 509-510; LG skrócone: Własne, str. 213

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś swego Jednorodzonego Syna poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan przewodniczy oficjum, zaleca się użycie uroczystego błogosławieństwa:

K. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.
W. Amen.
K. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.
W. Amen.
K. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG