Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 7 stycznia 2019
II tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Dzień święty nam zajaśniał; * przyjdźcie, ludy, i uwielbiajcie Pana, * bo wielkie światło zstąpiło na ziemię.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Idąc przez życie czujemy się nieraz zagubieni, wszystko jest jakoś powikłane, trudno nam dostrzec właściwą drogę. Dlatego konieczne są te chwile, które spędzamy tutaj przy ołtarzu. Spotykając się z Chrystusem, przyjmując Jego pouczenia, posilając się Jego Ciałem, doznajemy jakiegoś przedziwnego oświecenia. Zaczynamy lepiej pojmować sens swojego życia i stajemy się zdolni do podjęcia koniecznego wysiłku. Aby jednak tak naprawdę było, należy szeroko się otworzyć na działanie łaski. 

Wszechmogący Boże, niech blask Twojej chwały oświeci nasze serca, * abyśmy mogli przez ciemności tego świata dojść do krainy wiecznej światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Badajcie duchy, czy są z Boga

1 J 3, 22 – 4, 6

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Św. Jan Apostoł przestrzega nas przed błędną nauką, wzywając do wierności Chrystusowi, co okazujemy przez praktykowanie miłości.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 3, 22 - 4, 6  


Badajcie duchy, czy są z Boga

Wiara w Boga jest wiarą w Jezusa Chrystusa i nie ma wiary, gdy nie ma miłości, tzn. wspólnoty z Bogiem i z braćmi. Ale po czym poznajemy, że pozostajemy w takiej wspólnocie? Wiersz 1 J 3, 24 daje na to pytanie dwie odpowiedzi: 1. po tym, że zachowujemy Jego przykazanie; 2. "poznajemy po Duchu, którego nam dał". Od momentu wywyższenia Jezusa Duch Boży jest tym, który tworzy i ożywia wspólnotę uczniów. Istnieją też inne duchy, które należą do Antychrysta. Po czym można je rozpoznać mówią wiersze 1 J 4, 1-6. Powołują się one na Boga, ale nie posiadają prawdy Bożej. Jan ma tu na uwadze zupełnie konkretne "duchy": każdy, kto nie uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, a więc stał się człowiekiem, ten nie jest z Boga, gdyż jest duchem Antychrysta. Tylko ten, kto uznaje wcielenie Jezusa Chrystusa, ma ducha Bożego.


Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a)

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.

7Wyrok Pański ogłoszę:
 On rzekł do mnie: «Ty jesteś moim Synem, *
 Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie,
8Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
 i krańce ziemi w posiadanie Twoje».

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.

10A teraz, królowie, zrozumcie, *
 nauczcie się, sędziowie ziemi.
11Służcie Panu z bojaźnią, *
12z drżeniem całujcie Mu stopy.

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.


Por. Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Bliskie jest królestwo niebieskie

Mt 4, 12-17. 23-25
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
I obchodził Jezus całą Galileę nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Przyjmijmy szczerze wezwanie Chrystusa do nawrócenia, a więc do odmiany życia. Chrześcijanin ma ciągle wzrastać w doskonałości.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 4, 12-17. 23-25  

Bliskie jest królestwo niebieskie

Pan Jezus rozpoczyna publiczną działalność w momencie, gdy kończy ją Jan Chrzciciel. O uwięzieniu i śmierci Jana opowiada Mateusz dokładniej w Mt 14, 3-12. Jest to los proroków; także Jezus zostanie "wydany" (20, 18n).
Jezus nie rozpoczyna swej działalności w Judei, jak należałoby się spodziewać, lecz w pogardzanej Galilei. Uzasadnione jest to proroctwem Izajasza (Iz 8, 23; 9, 1). Działalność Jezusa podsumowana jest w Js 4, 23; wzywając do pokuty głosił nadejście królestwa niebieskiego i uzdrawiał chorych. Dzięki temu w podwójny sposób przyniósł On "światło" do cienistej krainy śmierci: słowa i cuda są znakami przychodzącego zbawienia.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary, od Ciebie pochodzące, na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana, przyjmij je łaskawie * i daj nam siebie samego w Twoim Synu. Który żyje i króluje na wieki wieków.5. Wymiana między Bogiem a ludźmi
w Słowie Wcielonym

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, * która nam przyniosła zbawienie. * Gdy Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, * śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, * i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
por. J 1, 14

Widzieliśmy chwałę Słowa Wcielonego, * chwałę, jaką od Ojca otrzymuje Jednorodzony, pełen łaski i prawdy.
 

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby moc Najświętszego Sakramentu * nieustannie podtrzymywała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG