Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 8 stycznia 2019
II tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 118, 26-27

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, * Pan jest Bogiem i daje nam światło.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Ofiara Eucharystyczna, podobnie jak i sama Męka Chrystusa jest wprawdzie składana za wszystkich, ale skuteczność ma tylko względem tych, którzy łączą się z Męką Chrystusa przez wiarę i miłość. Pomaga zaś im w mniejszym lub większym stopniu, zależnie od miary ich pobożności (św. Tomasz). Jakże powinno zależeć nam na pobożnym uczestniczeniu we Mszy świętej! 

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg jest miłością

1 J 4, 7-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Apostoł Jan głosi nam dziś podstawową i radosną prawdę, że Bóg jest miłością. Kto zatem chce trwać w Bogu, musi miłować.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 4, 7-10  


Bóg jest miłością

O przykazaniu miłości była już mowa w 1 J 2, 7-11 i 1 J 3, 11-18. W czytanym dzisiaj fragmencie po raz trzeci mówi się o niej. "Miłość jest z Boga", bo "Bóg jest miłością". Miłość Boża przejawia się w czynach: Bóg "posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4, 10). Syn Boży umarł za nasze grzechy. Tak wielka miłość Boga zobowiązuje także nas do miłości braterskiej.


Ps 72, 1b-2. 3-4b. 7-8 (R.: por. 11)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

1Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
 a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
2Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
 i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

3Niech góry przyniosą pokój ludowi, *
 a wzgórza sprawiedliwość.
4Otoczy opieką ubogich z ludu, *
 będzie ratował dzieci biedaków.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

7Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
 i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
8Będzie panował od morza do morza, *
 od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.


Por. Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

Mk 6, 34-44
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».
Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»
Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?»
On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!»
Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu.
A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Przez cudowne rozmnożenie chleba Jezus nie tylko objawia swoje mesjańskie posłannictwo, ale równocześnie wskazuje na pokarm, którym jest chleb eucharystyczny.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mk 6, 34-44  

Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje się jako Dobry Pasterz, który lituje się nad swoim ludem i karmi go najpierw słowem, a następnie chlebem. Polecił im usiąść na zielonej trawie gromadami po 100 i po 50, co przypomina wydarzenie z wędrówki ludu wybranego przez pustynię Synaj opisane w Wj 18, 13-27. Jak Mojżesz część swojej pracy przekazał sędziom, tak i Jezus posługuje się uczniami, którzy pomagają przy rozdzielaniu chleba. Jezus jest nowym Mojżeszem, który kieruje swym ludem i troszczy się o niego. Także w dzisiejszych wspólnotach kościelnych w karmieniu ludzi słowem i chlebem eucharystycznym pomagają Mu Jego uczniowie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w Sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.5. Wymiana między Bogiem a ludźmi
w Słowie Wcielonym

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, * która nam przyniosła zbawienie. * Gdy Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, * śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, * i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
Ef 2, 4; Rz 8, 3

Bóg przez swoją wielką miłość, jaką nas umiłował, * zesłał swojego Syna w ciele podobnym do ciała grzeszników.
 

Boże, Ty spotykasz się z nami w Najświętszym Sakramencie, spraw, aby jego moc uświęcała nasze serca, * bo tylko Twoja łaska może nas przygotować do godnego przyjmowania Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG