Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 11 stycznia 2019
II tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom I: Narodzenie Pańskie II, str. 481; LG skrócone: Narodzenie Pańskie II, str. 205

 

Czemu, okrutny Herodzie,
Lękiem cię Chrystus napełnia?
On ziemskiej władzy nie pragnie,
Dając królestwo wieczyste.

Mędrcy dążyli za gwiazdą,
Która im drogę wskazała;
Światła w jej blasku szukając,
Boga wyznali darami.

Stanął niewinny Baranek
W nurtach czystego strumienia;
Sam będąc wolny od grzechu,
Zgładził go, nas obmywając.

Nowy to cud Jego mocy:
W stągwiach czerwieni się woda,
Która przelana w puchary,
Winem wybornym się stała.

Bądź pochwalony na wieki,
Jezu z Twym Ojcem i Duchem,
Ty, który wszystkim narodom
Siebie objawiasz w jasności. Amen.


Antyfony - LG tom I: Piątek II, str. 745-747; LG skrócone: Piątek II, str. 926-928
Psalmy - LG tom I: Piątek II, str. 745-747; LG skrócone: Piątek II, str. 926-928

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Uchroń, Panie, moją duszę od śmierci, * a nogi od upadku.

Psalm 116 A
Dziękczynienie
Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

Papieskie katechezy o psalmach:

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
"Panie, ratuj moje życie!"
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uchroń, Panie, moją duszę od śmierci, / a nogi od upadku.

2 ant. Pomoc moja od Pana, * który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Papieskie katechezy o psalmach:

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał †
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomoc moja od Pana, / który stworzył niebo i ziemię.

3 ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną * za grzechy całego świata.

Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2)
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną / za grzechy całego świata.


LG tom I: 8 I, str. 523;
Rz 8, 3b-4

Bóg zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.


LG tom I: 8 I, str. 523; LG skrócone: 8 I, str. 225

Melodie responsorium:

K.   Błogosławione w Nim będą * Wszystkie ludy ziemi.
W.  Błogosławione w Nim będą / Wszystkie ludy ziemi.
K.   Wysławiać Go będą wszystkie narody.
W.  Wszystkie ludy ziemi.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Błogosławione w Nim będą / Wszystkie ludy ziemi.


LG tom I: 8 I, str. 524;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Mędrcy, otrzymawszy we śnie nakaz anioła, * inną drogą powrócili do swojej ojczyzny.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mędrcy, otrzymawszy we śnie nakaz anioła, / inną drogą powrócili do swojej ojczyzny.


LG tom I: 8 I, str. 524; LG skrócone: 8 I, str. 225-226


Melodie próśb:

Módlmy się do Ojca, który ustanowił Chrystusa światłością narodów, i wołajmy:
Ojcze nasz, wysłuchaj naszą modlitwę!

Daj łaskę wzrostu swojemu Kościołowi,
- aby objawiła się w nim chwała Twego Syna.
Ojcze nasz, wysłuchaj naszą modlitwę!

Ojcze Przedwieczny, Ty pociągnąłeś do swego Syna mędrców pogańskich,
- objaw Go wszystkim szukającym prawdy.
Ojcze nasz, wysłuchaj naszą modlitwę!

Powołaj wszystkie narody do swego przedziwnego światła,
- aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano.
Ojcze nasz, wysłuchaj naszą modlitwę!

Poślij robotników na swoje żniwo,
- niech głoszą ubogim dobrą nowinę i zwiastują czas Twojej łaski.
Ojcze nasz, wysłuchaj naszą modlitwę!

Doprowadź zmarłych do pełni odkupienia,
- niech się radują zwycięstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Ojcze nasz, wysłuchaj naszą modlitwę!

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom I: 8 I, str. 522; LG skrócone: 8 I, str. 224

Wszechmogący Boże, Ty przez znak gwiazdy ukazałeś narodzenie Zbawiciela świata, spraw, aby ta tajemnica coraz pełniej objawiała się naszym sercom * i byśmy w niej wzrastali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG