Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 12 stycznia 2019
II tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ga 4, 4-5

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty, * abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Nie ulega wątpliwości, że przy ołtarzu gromadzi nas wiara i ufność, którą pokładamy w Synu Bożym. Przecież On oddał za nas swoje życie, nabył nas na własność, i dlatego nie może się wyprzeć tych, za których przelał Krew na krzyżu. On zawsze dochowuje wierności, ale równocześnie ma prawo spodziewać się, że my także jej dochowamy. 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez Twojego Syna sprawiłeś, że staliśmy się nowym stworzeniem, niech Twoja łaska przekształci nas na wzór Chrystusa, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Twoim bóstwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

1 J 5, 14-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy.
Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci.
Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie tknie. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Jeśli nasze modlitwy są zgodne z wolą Bożą, możemy zawsze liczyć na ich wysłuchanie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 5, 14-21  


Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

W zakończeniu Pierwszego Listu Jana zostały powtórzone główne myśli pisma i częściowo rozszerzone. Kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, pozostaje we wspólnocie z Bogiem. Przeciwieństwem wiary i wspólnoty z Bogiem jest grzech. Każde bezprawie jest grzechem, ale obok grzechów, które nie są śmiertelnymi, istnieje też grzech, który sprowadza śmierć. Grzechy, które nie są śmiertelne, mogą być odpuszczone i należy się modlić za grzeszników. Jan nie poleca modlitwy za tych, którzy popełniają grzech sprowadzający śmierć. O jaki grzech chodzi? Może to być grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mk 3, 29) albo odstępstwo od wiary (Hbr 6, 4-6), albo też grzech antychrystów, którzy innych odwodzą od wiary (1 J 2, 18-19).


Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
2Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
 a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

3Niech imię Jego czczą tańcem, *
 niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4Bo Pan swój lud miłuje, *
 pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

5Niech święci cieszą się w chwale, *
 niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
6Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
9to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.


Mt 4, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności,
          ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Przyjaciel oblubieńca
doznaje radości na głos oblubieńca

J 3, 22-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie, i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia.
Potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego».
Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Podziwiajmy i naśladujmy pokorę Jana Chrzciciela, który pragnął pomniejszać się, ażeby przez to mógł wzrastać Jezus Chrystus.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 3, 22-30  

Przyjaciel oblubieńca
doznaje radości na głos oblubieńca

Jan Chrzciciel pozostaje wierny swemu zadaniu tego, który wskazywał drogę do Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii mówi, że jest on przyjacielem Oblubieńca, czyli Chrystusa, który ma oblubienicę, czyli wspólnotę wierzących. Obraz oblubieńca i oblubienicy w Starym Testamencie wyrażał stosunek Boga do Izraela, a przez Jana został odniesiony do Chrystusa i Jego wspólnoty. Oblubienica, czyli ta wspólnota, nie należy do Jana, lecz do większego od niego, do Mesjasza. Jan przez swoje nauczanie i udzielanie chrztu przygotował oblubienicę, czyli Izrael, oblubieńcowi, czyli Jezusowi. Dlatego Jan nie smuci się z powodu sukcesów Jezusa (tak jak smucili się uczniowie Jana), lecz raduje się z tego powodu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.5. Wymiana między Bogiem a ludźmi
w Słowie Wcielonym

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, * która nam przyniosła zbawienie. * Gdy Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, * śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, * i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
J 1, 16

Z pełności Chrystusa wszyscyśmy otrzymali * łaskę po łasce.
 

Boże, nasz Ojcze, w swojej dobroci udzielaj nam teraz i w przyszłości wszelkich pomocy, których potrzebujemy, abyśmy czerpiąc siły z darów przemijających, * z większą ufnością dążyli do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG