Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 13 stycznia 2019
CHRZEST PAŃSKI
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Przez chrztu świętego
Pd:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
tekst | nuty | nagranie
K:
Chrystus Pan karmi nas
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
tekst | nuty | nagranie
Z:
Anioł pasterzom mówił (zwr. 1 i 6)


por. Mt 3, 16-17

Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

Ps 44, 8. 2

 

Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea únxit te Deus, Deus tuus, óleo lætitiæ præ consórtibus túis.
Eructávit cor méum vérbum bónum: dico ego ópera mea régi.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Obchodzimy dziś święto Chrztu Chrystusa. Na początku swojej publicznej działalności Mesjasz stanął nad brzegami Jordanu, by od Jana przyjąć chrzest pokuty. Chciał i w tym upodobnić się do współczesnych mu ludzi dobrej woli. Podjął akt pokuty, chociaż sam był święty, niepokalany, oddzielony od grzeszników. W ten sposób Syn Boży uczy nas pokory i wzywa, abyśmy uświadomili sobie naszą ludzką słabość, która tak często sprowadza nas na drogę grzechu.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

 

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało

Iz 40, 1-5. 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy».
Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Słowa proroka Izajasza o słudze Bożym odnoszą się do Mesjasza, który stał się światłością świata i zbawieniem wszystkich narodów.


Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25.
27-28. 29b-30 (R.: por. 1a)

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

1Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
2światłem okryty jak płaszczem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

3Chmury są Twoim rydwanem, *
 przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
4Wichry używasz za swych posłów, *
 sługami Twoimi ogień i płomienie.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

24Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
 Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *
 ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
25Oto jest morze, ogromne i szerokie,
 a w nim żyjątek bez liku, *
 zwierząt wielkich i małych.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

27Wszystko to czeka na Ciebie, *
 byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28Gdy im dajesz, zbierają, *
 gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

29Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
 i w proch się obracają.
30Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
 i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Ps 71, 18. 3

 

Benedíctus Dóminus Deus Israel, qui fácit mirabília mágna sólus a sæculo.
Suscípiant móntes pácem pópulo tuo, et colles iustítiam.


Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające
i odnawiające w Duchu Świętym

Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Wierzymy pełnym przekonania słowom świętego Piotra Apostoła, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym przez proroka Zbawicielem wszystkich.


por. Łk 3, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

Allelúia. Benedíctus qui venit in nómine Dómini, Deus Dóminus et illúxit nobis.


Chrzest Jezusa

Łk 3, 15-16. 21-22
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Nad brzegami Jordanu Mesjasz rozpoczyna swoją publiczną działalność, w której głosi Ewangelię. Czy zawsze ochoczo przyjmujemy słowo Boże i wypełniamy jego wymagania w naszym życiu?


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Jako jedna rodzina dzieci Bożych, módlmy się z Jezusem, w Duchu Świętym do naszego Ojca:
  • Za Kościół święty, aby macierzyńską opieką otaczał wszystkie swoje dzieci.
  • Za Ojca Świętego, aby niestrudzenie głosił prawdę objawioną.
  • Za mających przyjąć chrzest święty, aby włączeni w Chrystusa uświęcali Jego Kościół.
  • Za tych, którzy kiedykolwiek głosili nam Ewangelię, aby otrzymali obfitą nagrodę od Boga.
  • Za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca, aby włączeni przez chrzest w śmierć Chrystusa, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu.
  • Za nas wszystkich, abyśmy byli wierni łasce chrztu świętego i odważnie dzielili się z innymi otrzymaną wiarą.
Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i przybądź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Ps 117, 26. 27


 

Benedíctus qui vénit in nómine Dómini: benedíximus vobis de domo Dómini: Deus Dóminus, et illúxit nóbis, allelúia, allelúia.


7. Tajemnica chrztu Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Uczestnicząc w tej Najświętszej Ofierze pragniemy złożyć Ojcu niebieskiemu przez Syna, w którym sobie upodobał, najwyższe dziękczynienie za Jego nieskończoną dobroć. Chcemy również otworzyć się możliwie najlepiej na działanie Jego łaski.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Jezus Chrystus nas umiłował i we Krwi swojej obmył nas z grzechów, otwierając przystęp do Ojca. Módlmy się teraz tak, jak On sam to polecił czynić: Ojcze nasz...J 1, 32. 34

Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

Gal 3, 27

 

Omnes qui in Christo baptizáti estis, Christum induístis, allelúia. 

Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

W Jordanie nasz Zbawiciel starł głowę starodawnego węża i wszystkich wyzwolił spod jego władzy. Wzmocnieni uczestnictwem w tej Najświętszej Ofierze, idźmy w życie codzienne, by odnosić zwycięstwo nad złem i przynosić plon dobrych czynów.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Paweł Zybura OP: Daj się zaskoczyć
   •  Brian Doyle OP: Jak dzieci
   •  Wojciech Jędrzejewski OP: Wsparcie
   •  Marek Pieńkowski OP: Solidarny z grzesznikami
   •  Cyprian Klahs OP: Ja jako On
   •  Krzysztof Popławski OP: Światło i woda
   •  Mariusz Tabaczek OP: Zobaczyć łaskę
   •  Paweł Krupa OP: Nowe Prawo
   •  Cezary Binkiewicz OP: Hasło miłości
   •  Tomasz Golonka OP: O rozwiązywaniu rzemyka
   •  Józef Puciłowski OP: List od Boga
   •  Stacja7.pl: Nowe życie
   •  ks. Leszek Smoliński: Szerzyć woń krzyżma
   •  ks. Leszek Smoliński: Żyć łaską chrztu
   •  Piotr Blachowski: Byśmy byli wspólnotą i Kościołem
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Otwarte niebo nad dennym życiem
   •  ks. Wacław Depo: Obmyci wodą, namaszczeni Duchem
   •  ks. Tomasz Horak: Poderwać do walki
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bóg zaczyna od niczego
   •  Tomasz Dostatni OP: Chrzest Jezusa
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Sandały
   •  ks. Ireneusz Rogulski: Chrzest bramą zbawienia
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Jezus także przyjął chrzest
   •  ks. Janusz Mastalski: Tajemnice chrztu
   •  ks. Bogdan Zbroja: Chrzest
   •  ks. Szymon Nosal: Nowe życie w Chrystusie
   •  ks. Edward Staniek: Chcę być świadkiem
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Zanurzenie
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Otworzyło się niebo
   •  ks. Tomasz Raćkos SDS: Owoce chrztu

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG