Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 14 stycznia 2019
I tydzień psałterza
I tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Na wspaniałym tronie widziałem siedzącego Męża, * któremu hołd składa rzesza Aniołów * śpiewając jednogłośnie: * Oto ten, którego panowanie jest wieczne.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Stajemy przed Bogiem, który ustawicznie nas wzywa do nawiązania z Nim łączności. Musi jednak przyjść odpowiedź i z naszej strony. W sposób szczególny ma się to dziać wtedy, gdy zbieramy się na sprawowanie eucharystycznej Ofiary. Bóg skieruje do nas swoje słowo i wezwie nas do czynnego udziału w Ofierze Jezusa Chrystusa, która ma się stać także naszą ofiarą. 

Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu: daj mu poznać, co należy czynić, * i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg przemówił do nas przez Syna

Hbr 1, 1-6

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Dobry Bóg przemawia do nas ustawicznie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Starajmy się zawsze pilnie słuchać Jego głosu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Hbr 1, 1-6  


Bóg przemówił do nas przez Syna

Po przeżyciach związanych z tajemnicą Bożego Narodzenia rozpoczynamy Okres Zwykły. Przez najbliższe cztery tygodnie będziemy czytać List do Hebrajczyków. Pismo to jest pouczeniem i upomnieniem chrześcijan, których wiara i nadzieja są zagrożone. List chce zapobiec zniechęceniu i rozczarowaniu chrześcijan, ukazując im ich sytuację przy końcu świata. Przede wszystkim na podstawie Starego Testamentu ukazuje znaczenie Jezusa i Jego kapłaństwa.
Pierwsze dwa wiersze streszczają orędzie całego Listu. Wszystkie wcześniejsze objawienia Boże osiągnęły swój punkt szczytowy i cel w objawieniu Syna. Przez Niego Bóg na początku stworzył świat, przez Niego dokonał też odkupienia. Jego wielkość podkreślają dwa cytaty mesjańskich tekstów Starego Testamentu.


Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c i 9 (R.: por. 7c)

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

1Pan króluje, wesel się, ziemio, *
 radujcie się, liczne wyspy!
2Obłok i ciemność wokół Niego, *
 prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

6Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa
 i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. *
7Wszystkie bóstwa hołd Mu oddają.
9Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony *
 i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.


Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus wzywa ludzi do nawrócenia
i powołuje pierwszych apostołów

Mk 1, 14-20
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do niech Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Całe życie chrześcijańskie musi być ciągłym nawracaniem się na dobrą drogę i przyjmowaniem coraz żywszą wiarą Ewangelii.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 1, 14-20  

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia
i powołuje pierwszych Apostołów

Po czasach obietnic i oczekiwania (Stary Testament) nadszedł czas wypełnienia. Jezus jest pełnią czasów; Jego słowa i czyny zwiastują nadejście królestwa Bożego. Na samym początku Ewangelii, w wierszu 15, streszczone zostało zasadnicze orędzie Jezusa: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Zaraz na początku Ewangelii zamieszczony też został opis powołania pierwszych uczniów. Ewangelista pokazuje, jak powinien postąpić człowiek, gdy powołuje go Bóg: winien okazać posłuszeństwo, nie podejmując próby dyskusji.
W opisie powołania pominięte zostały okoliczności czasu, miejsca. Jakby tylko ubocznie dowiadujemy się, że Szymon i Andrzej byli rybakami. Powoływani w żaden sposób nie byli przygotowani do tego, co ich spotkało. Jezus nie szukał uczniów wśród ludzi odznaczających się szczególną religijnością; wybrał takich, którzy prowadzili najbardziej normalne życie.
Decyzja pójścia za Jezusem przedstawiona jest jako rzecz oczywista. Powoływani nie mają żadnych zastrzeżeń, nie muszą przezwyciężać trudności. Powołanie jest łaską, choć nie jest tak nazwane.
Jezus nie dyskutuje z powoływanymi uczniami, jak robiłby to rabbi. Słowa: "Pójdźcie za Mną" mają tu znaczenie szczególne, nawiązujące do tekstów Starego Testamentu, w których "iść" za Jahwe jest przeciwieństwem "postępowania" za bożkami (Pwt 8, 19; 1 Krl 18, 21).
Tylko Bóg może żądać "ślepego posłuszeństwa". Człowiek, który by go żądał, popełniałby świętokradztwo, gdyż rywalizowałby z Bogiem.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie naszą Ofiarę, niech ona uświęci nasze życie * i wyjedna nam to, o co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.36. Odnowa świata przez Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim chciałeś wszystko odnowić, * abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, * które On w pełni posiada. * On będąc prawdziwym Bogiem, * uniżył samego siebie, * i przez krew przelaną na krzyżu * przyniósł pokój całemu światu. * Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie * i stał się przyczyną wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Ps 36, 10

Panie, w Tobie jest żródło życia, * i w Twej światłości oglądamy światło.

Albo:

J 10, 10

Ja przyszedłem, aby mieli życie, * i mieli je w obfitości.
 

Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby ci, których posilasz swoim Sakramentem, * godnie Tobie służyli żyjąc według Twego upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG