Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 21 stycznia 2019
ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Oto święta, która aż do śmierci walczyła w obronie prawa Bożego; * nie bała się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był jej mocą.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 1

 

Kościół czci dziś pamięć św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Była to jedna z najbardziej popularnych postaci, czczonych w czasach chrześcijańskiej starożytności. Tę popularność oddawanej jej czci Agnieszka zawdzięczała temu, że zginęła jako młodziutkie dziewczę i że swą bohaterską śmiercią zaświadczyła nie tylko o swej wierze, ale także o swym przywiązaniu do czystości. Męczeństwo Agnieszki miało zapewne miejsce w czasie prześladowania Dioklecjana, może w r. 304.


 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw, abyśmy naśladowali stałość w wierze świętej Agnieszki, męczennicy, * której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 1

 


Modlitwa dnia została odtworzona w swej pierwszej części z tekstu używanego w dawnym mszale. Nawiązuje ta część do fragmentu z 1 Kor, w którym Apostoł mówi o prawdziwej, nadprzyrodzonej mądrości; jest to mądrość krzyża, przeciwstawiona mądrości ludzkiej.
Rozwijając to przeciwstawienie w kilku mocnych antytezach, Apostoł adresuje je nie bez pewnej ironii do gminy chrześcijańskiej w Koryncie, której jedności zagrażały wygórowane pretensje i nadmierne ambicje niektórych jej członków. Imponowali im m.in. możni tego świata, tzn. potentaci w znaczeniu materialnym i społecznym; możni, którzy byli w stanie wywierać wpływ na stosunki w mieście i świecie. Ale nie tych możnych powołał Bóg do ewangelicznej mądrości. "Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć" (1, 27).
Tę właśnie antytezę stosuje liturgia do naszej świętej, nadając jej sens jak najbardziej pozytywny i wiążąc ją aluzyjnie z młodziutkim wiekiem świętej. Czyni to bez obawy o rozminięcie się, względnie zbytnie poszerzenie znaczenia Pawłowego tekstu. To młodziutkie dziewczę z uwagi na sam wiek nie mogło przynależeć do grupy możnych; tenże wiek pozbawiał ją wpływu na stosunki w świecie. Była także słabą w sensie fizycznym. Mimo to zawstydziła mocnych i zdobywszy za łaską Bożą mądrość krzyża, zasłużyła sobie na chwałę męczeństwa.
Stąd to obchodzimy dziś jej natalicia - dzień chwały, i za jej przyczyną prosimy Boga, Dawcę rzeczonej mądrości, o stałość w wierze.


Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka

Hbr 5, 1-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
Z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Chrystus został powołany przez Ojca na Arcykapłana Nowego Przymierza. Również dziś powołuje Bóg kapłanów, aby zawsze była głoszona Ewangelia i sprawowana Ofiara Eucharystyczna.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Hbr 5, 1-10  


Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka

Na początku dzisiaj czytanego fragmentu z Listu do Hebrajczyków zamieszczone jest znane stwierdzenie: "Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy... Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga".
Także Jezus jest arcykapłanem; może On mieć dla nas współczucie, ponieważ jest jednym z nas (Hbr 2, 17). Może być pośrednikiem między nami i Bogiem, ponieważ ustanowiony został arcykapłanem przez samego Boga. Jest arcykapłanem przez swoje odwieczne synostwo Boże i stał się nim przez swoje wcielenie, posłuszeństwo Ojcu i mękę.
Autor Listu wprowadził do dzisiejszego tekstu dwa cytaty z Psalmów (Ps 2, 7; 110, 4), z których pierwszy podkreśla synostwo Boże Jezusa, natomiast drugi - Jego kapłaństwo. W brzmieniu dosłownym Ps 2 mówi o ustanowieniu króla z dynastii dawidowej; w Ps 110, 4 królowi i "Synowi" przyrzeczona jest godność kapłańska. List do Hebrajczyków obydwa te teksty rozumie jako słowa skierowane do Jezusa.


Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.

1Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
 aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
2Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
 «Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Refren: Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.

3Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu,
 w blasku świętości, *
 z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
4Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
 «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Refren: Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.


Por. Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Zwyczajów Starego Testamentu
nie można przenosić do Nowego

Mk 2, 18-22
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Ewangelia głoszona przez Chrystusa była jakby nowym zaczynem, i dlatego nie mieściła się w sztywnych przepisach prawa starotestamentowego.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 2, 18-22  

Zwyczajów Starego Testamentu
nie można przenosić do Nowego

Po polemice w sprawie władzy odpuszczania grzechów mamy odnotowany w Ewangelii spór Pana Jezusa z faryzeuszami o posty.
Wszystkie grupy religijne tamtych czasów, także uczniowie Jana Chrzciciela, praktykowały pewne ćwiczenia ascetyczne, z których najbardziej znanym był być może post. Faryzeusze oraz uczniowie Jana gorszą się tym, że uczniowie Jezusa nie zachowują tych zwyczajów. Jezus broni postępowania swych uczniów podając zaskakujące uzasadnienie. Post jest odpowiedni wtedy, gdy człowiek chce przeprosić za dawne winy lub przygotować się do czegoś, co ma nadejść. Uczniowie Jezusa przeżywają w tej chwili Jego obecność, która jest dla nich czasem wesela, nie postu. Obraz ten pochodzi ze Starego Testamentu: Bóg jest Panem i Oblubieńcem swego ludu, który niestety niejednokrotnie łamał zawarte przymierze.
Gdy Jezus twierdzi, że nadeszły dni wesela, to tymi słowami wysuwa te same roszczenia, jak wówczas, gdy mówił, że odpuszcza grzechy. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy i Bóg jest Oblubieńcem ludu Bożego.
Po wypowiedzi o oblubieńcu umieszczone zostały słowa Jezusa o łacie z surowego sukna przyszywanej do starego ubrania i młodym winie wlewanym do starych bukłaków. Jezus odnawia świat i ludzi.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, składamy Ci dary w dzień świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy, przyjmij je łaskawie, * jak przyjąłeś ofiarę jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.72. Męczeństwo znakiem i przykładem

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w męczeństwie świętej Agnieszki, dziewicy, ukazałeś cuda swojej łaski, * ona bowiem naśladując Chrystusa przelała krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...
Mt 16, 24

Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech weźmie krzyż swój * i niech Mnie naśladuje.
 

Boże, nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które święta Agnieszka, dziewica i męczennica, odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo, spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem * pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG