Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U pallotynów:

Kolor szat:
Poniedziałek, 21 stycznia 2019
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA
Uroczystość

I Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Własne, str. 1058; LG skrócone: Własne, str. 1194-1195

Dla Twych synów piękny wzorze,
O Wincenty, Ojcze nasz,
Pallotynów fundatorze,
Oto dzieci, które znasz.

Patrz, jak zbroim się w zaraniu
Na zwycięski Boży bój.
Ty nam pomóż w bojowaniu,
Słodkim uczyń trud i znój.

Żniwo wielkie - żeńców mało,
Sroży się zbawienia wróg;
Spraw, by grono Twe wzrastało
I zwycięstwo dał nam Bóg.

Hymn triumfu dźwięczy cudnie,
Zabrzmi wnet zwycięski róg,
Północ, Zachód, Wschód, Południe
Skłoni się do Bożych stóp.

Bogu niech będzie na wieki
Chwała, cześć nieskończona,
Bóg rządzi przez swe wyroki
Losami ludzi i świata. Amen.


Antyfony - LG tom III: Własne, str. 1059; LG skrócone: Własne, str. 1196
Psalmy - LG tom III: M, str. 1495-1497; LG skrócone: MM, str. 1650-1652

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Wincenty na wzór Chrystusa, w duchu doskonałego posłuszeństwa, * pragnął służyć wszystkim.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wincenty na wzór Chrystusa, w duchu doskonałego posłuszeństwa, / pragnął służyć wszystkim.

2 ant. Wychwalajcie i noście Boga * w swoim ciele.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wychwalajcie i noście Boga / w swoim ciele.

3 ant. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, * chwała Pańska iść będzie przed tobą.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, / chwała Pańska iść będzie przed tobą.


LG tom III: Własne, str. 1060;
1 P 5, 5-6

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.


LG tom III: Własne, str. 1060; LG skrócone: Własne, str. 1196

Melodie responsorium:

K.   Czyńcie wszystko * Dla nieskończonej chwały Boga.
W.  Czyńcie wszystko / Dla nieskończonej chwały Boga.
K.   Niech nasze światło zabłyśnie w ciemnościach.
W.  Dla nieskończonej chwały Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Czyńcie wszystko / Dla nieskończonej chwały Boga.


LG tom III: Własne, str. 1060;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Dzieliłeś swój chleb z głodnymi, * wprowadzałeś w dom biednych tułaczy, / nagiego, którego ujrzałeś, przyodziałeś.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dzieliłeś swój chleb z głodnymi, / wprowadzałeś w dom biednych tułaczy, / nagiego, którego ujrzałeś, przyodziałeś.


LG tom III: M, str. 1498; LG skrócone: M, str. 1667-1668


Melodie próśb:

Panie Jezu Chryste, święty Wincenty Pallotti naśladował Ciebie nie tylko w Twej miłości, jako Dobrego Pasterza, lecz także w cierpieniu i krzyżu. Przez jego wstawiennictwo błagamy Cię:
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ty natchnąłeś świętego Wincentego, by założył dzieło Apostolstwa Katolickiego,
- błogosław wszystkim członkom wspólnot tegoż Apostolstwa w ich pracy w Kościele.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ty przez Ducha Świętego wlewasz nieustannie w serca ludzkie miłość,
- napełnij serca ojców i matek na całym świecie dobrocią i bezinteresowną miłością.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ty w Kościele przypominasz prawdę, że jesteś obecny wśród swego ludu,
- daj odwagę wszystkim dzieciom i młodzieży, by byli dobrymi chrześcijanami i dawali świadectwo o wierze.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ty w świętym Wincentym Pallottim dajesz nam wzór życia i zaangażowania apostolskiego,
- tchnij moc Ducha Świętego w serca ochrzczonych, aby byli autentycznymi świadkami Twojej prawdy i miłości.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Ty przez swoich świętych mówisz nam, że nasze mieszkanie jest w domu Ojca,
- udziel pełni radości w społeczności Twoich świętych naszym zmarłym braciom, siostrom, krewnym i przyjaciołom.
Zachowaj lud swój, o Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. 1059; LG skrócone: Własne, str. 1195

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy, wstępując w jego ślady, * rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG