Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 27 stycznia 2019
III tydzień psałterza
III NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Głoś imię Pana
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Boże, obdarz Kościół Twój
tekst | nuty | nagranie
K:
Pan wieczernik przygotował
tekst | nuty | nagranie
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
tekst | nuty | nagranie
Z:
Błogosław, Panie, nas
tekst | nuty | nagranie


Ps 96, 1. 6

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. * Przed Nim kroczą majestat i piękno, * a potęga i blask w Jego świątyni.

Ps 96, 7. 8 et 1

 

Adoráte Deum omnes ángeli eius, audívit, et lætáta est Sion, et exsultavérunt fíliæ Iudæ.
Dóminus regnávit, exsúltet terra, læténtur ínsulæ multæ.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Św. Paweł wzywa dziś do jednomyślności i unikania za wszelką cenę rozłamu. Takie wezwanie jest zawsze aktualne, ale szczególnej wymowy nabiera w dniach, kiedy przeżywamy Tydzień Modlitw o zjednoczenie chrześcijan. Wypada nam przeto zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście budujemy jedność, zwłaszcza w obcowaniu z braćmi. Pamiętajmy jednak, że warunkiem budowania jedności w sobie i jedności z drugimi jest zachowanie w życiu prawa ewangelicznego. Wymaga to od nas nieraz nawet dużego wysiłku, ale stale jesteśmy wspomagani przez Chrystusa, który jest naszą światłością i mocą.
Rozpoczynając udział w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa przyznajmy się najpierw do naszych upadków i sprzeniewierzeń, aby szeroko otworzyć swoje serce na działanie Boże.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Czytanie Prawa Bożego

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Słuchajmy zawsze z uwagą słów Pisma Świętego, zastanawiając się równocześnie nad tym, jak mamy je pełnić w naszym życiu.


Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (por. J 6, 63c)

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

8Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
 świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
9Jego słuszne nakazy radują serce, *
 jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

10Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
 sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
15Niech znajdą uznanie przed Tobą
 słowa ust moich i myśli mego serca, *
 Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Ps 101, 16. 17

 

Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges terræ glóriam tuam.
Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et vidébitur in maiestáte sua.


Mistyczne Ciało Chrystusa

1 Kor 12, 12-30

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was».
Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Oto słowo Boże.


Mistyczne Ciało Chrystusa

1 Kor 12, 12-14. 27

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Wszyscy ochrzczeni stanowią jedno Ciało, którego Głową jest sam Chrystus. Musimy zatem prowadzić życie naprawdę święte.


Por. Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 96, 1

 

Allelúia. Dóminus regnávit, exsúltet terra, læténtur ínsulæ multæ.


Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

W życiu i działalności Chrystusa wypełniły się wszystkie proroctwa Starego Testamentu, co świadczy w sposób wymowny o Jego Boskim posłannictwie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Boga, który skierował do nas swoje słowa, prośmy w modlitwie:
  • Za biskupów, kapłanów i diakonów, aby posługa, którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości.
  • Za osoby odpowiedzialne za przekaz informacji, aby były wierne prawdzie.
  • Za duszpasterzy i katechetów, aby uczyli wiernych właściwej hierarchii wartości i otwierali ich serca na dobra nieprzemijające.
  • Za młodzież, aby nie zapominała o Bogu i na Nim budowała fundament swego życia.
  • Za zmarłych, by obmyci krwią Chrystusa Pana z radością mogli wejść w bramy nieba.
  • Za nas samych, abyśmy jako wspólnota zjednoczona wokół stołu Eucharystii, każdego dnia ponawiali nasze zaufanie Bożej opatrzności.
Wysłuchaj, Boże, naszych próśb, które z wiarą i ufnością Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, * aby się stały dla nas Sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 117, 16. 17


 

Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.


29. Misterium zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 4

 

Jezus ustawicznie kołacze do drzwi naszego serca czekając, aż je otworzymy. Dzieje się to i podczas sprawowania Eucharystii, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się jej szczytowy moment. Wyjdźmy na spotkanie Zbawiciela z żywą wiarą.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 4

 

Zjednoczeni w miłości skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn: Ojcze nasz...Ps 34, 6

Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, * oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Albo:

J 8, 12

Ja jestem światłością świata, * kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie miał światło życia.

2 Esdr 8, 10

 

Comédite pínguia, et bíbite mulsum, et míttite partes eis qui non præparavérunt sibi, sanctus enim dies Dómini est, nolíte contristári, gáudium étenim Dómini est fortitúdo nostra. 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim Darem, * z którego czerpiemy nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 4

 

Uczestnicząc dobrze w Eucharystii otrzymujemy także pewne zadania, które powinniśmy wykonać wtedy, gdy wrócimy do naszych domów. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo na czekający nas trud.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Jakub Bluj OP: Dwa zgromadzenia
   •  Igor Gnius OP: Amen! Amen!
   •  Wojciech Prus OP: Wprawne oko Łukasza
   •  Dominik Jurczak OP: Wyryta w sercu
   •  Marian Grabowski: Samorozumienie
   •  Tadeusz Hajduk SJ: Powrót Jezusa
   •  Stacja7.pl: Połączeni Słowem
   •  Orygenes+: Prolog i mowa w Kafarnaum
   •  ks. Leszek Smoliński: Strzec wolności
   •  Piotr Blachowski: Słowo Boże
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bez mapy ani rusz
   •  ks. Tomasz Horak: Moc słowa Bożego
   •  ks. Jan Waliczek: Duch namaszcza i posyła
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Czytać, by widzieć
   •  ks. Tadeusz Czakański: Zaangażowanie
   •  ks. Henryk Majkrzak SCJ: O wolności wewnętrznej
   •  ks. Edward Staniek: Znać i kochać prawo
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Abym obwoływał rok łaski od Pana
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
   •  ks. Adam Rybicki: Słowo, które jednoczy
   •  ks. Janusz Mastalski: Jestem Ciałem Chrystusa
   •  ks. Szymon Nosal: Czytanie Pisma warunkiem postępu duchowego
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Zjednoczenie w Duchu Świętym
   •  ks. Andrzej Mojżeszko: Nigdy o tobie nie zapomnę
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Ważne początki
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Teofil
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Ciężkie czasy ateisty
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Prawo miłości
   •  Marcin Surga CSsR: Dobra Nowina

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG