Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 28 stycznia 2019
ŚW. TOMASZA Z AKWINU,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Dn 12, 3

Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, * będą świecić jak gwiazdy na wieki.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 1

 

W dniu dzisiejszym Kościół czci pamięć swego najwybitniejszego - obok Augustyna - doktora i teologa. Papieże zwali go dlatego doktorem powszechnym. Dla cnoty, której potrafił bronić, w w. XV i XVI przylgnął doń także przydomek doktora anielskiego.
To wielki Tomasz z Akwinu, olbrzym wiedzy filozoficznej i umiejętności teologicznych, mąż, który szerokością swych horyzontów myślowych wyszedł daleko poza swą epokę. Zmarł 7 marca 1274 r.
Do niedawna wspominaliśmy go w ten właśnie marcowy dzień. Ponieważ jednak przypada on często na okres Wielkiego Postu, ostatnia reforma kalendarza liturgicznego, odstępując od starej chrześcijańskiej zasady kalendarzowej, przesunęła wspomnienie św. Tomasza na 28 stycznia. Również ten dzień jest związany z historią jego kultu. W r. 1369 w ten właśnie dzień śmiertelne szczątki świętego uroczyście przeniesiono do Tuluzy.


 

Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 1

 


W swej postaci obecnej modlitwa dnia jest korzystną modyfikacją redakcji dawnej, mniej udanej i mniej symetrycznej. Był to zresztą tekst zużyty, ogólnikowy, nie zindywidualizowany; można go było użyć we wspomnieniu jakiegokolwiek z doktorów Kościoła.
Dzięki przeredagowaniu i wzbogaceniu nowymi elementami tekst obecny wspiera się na niedostrzegalnej w języku polskim grze słów: conspicuus - widomy, znamienity i conspicere - rzucać w oczy, zobaczyć, spostrzec. Znamienitymi, czyli rzucającymi się w oczy, były gorliwość św. Tomasza w dążeniu do świętości i jego zapamiętałe studium nauki objawionej ("świętej").
Prosimy przeto za jego przyczyną, abyśmy umysłem dostrzegli (zobaczyli), czego nauczał, i naśladując spełniali to, co czynił.


Ofiara Chrystusa

Hbr 9, 15. 24-28

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Chrystus jeden raz ofiarował się za nas na krzyżu. Na końcu wieków przyjdzie ponownie sądzić żywych i umarłych. Starajmy się dobrze przygotować na tę chwilę.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Hbr 9, 15. 24-28  


Ofiara Chrystusa

Śmierć Jezusa jest wydarzeniem, którego skutki trwają na wieki. Poniósł śmierć dla odkupienia ludzkich przestępstw. Złożył ofiarę z samego siebie dla zgładzenia grzechów. Wprawdzie nie zostaliśmy uwolnieni od śmierci, ale teraz jest ona dla nas tylko kurtyną, przez którą przeszedł Jezus wyprzedzając nas w drodze do nieba. Pierwszy raz Jezus przyszedł na ziemię i poniósł śmierć za nasze grzechy; za drugim razem przyjdzie już nie w związku z naszymi grzechami, lecz dla naszego zbawienia.


Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6
(R.: por. 1bc)

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 albowiem uczynił cuda.
 Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
 i święte ramię Jego.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

2Pan okazał swoje zbawienie, *
 na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
3Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
 dla domu Izraela.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

 Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
 zbawienie Boga naszego.
4Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
 cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

5Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
 przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
6Przy trąbach i przy głosie rogu, *
 na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.


Por. 2 Tm 1, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Chrystus przeciw Szatanowi

Mk 3, 22-30
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Wrogom Chrystusa brakowało dobrej woli i dlatego nie chcieli uznać w Nim posłanego przez Boga Mesjasza. Tylko przez żywą wiarę możemy nawiązać ścisłą łączność z naszym Zbawicielem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 3, 22-30  

Chrystus przeciw szatanowi

Krewni Jezusa mówili, że "odszedł od zmysłów". Uczeni w Piśmie stwierdzają, że "ma Balzebuba". Jezus odpowiada przypowieścią, obrazowym porównaniem, które tylko ten może zrozumieć, kto gotów jest iść drogą wskazaną przez Niego. Twierdzenie uczonych w Piśmie, że Jezus przez Belzebuba wyrzuca złe duchy, nazywa Chrystus bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu. Kto utożsamia Ducha Świętego (działającego w Jezusie) z szatanem, ten staje się niepodatnym na działanie Ducha Świętego, i to jest powodem, dla którego grzechy te nie mogą być odpuszczone.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, * którym nieustannie oświecał świętego Tomasza z Akwinu, głoszącego Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.73. Obecność świętych Pasterzy w Kościele

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć świętemu Tomaszowi z Akwinu, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
1 Kor 1, 23-24

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, * Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością.
 

Pokrzepieni Pokarmem eucharystycznym, pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy posłuszni nakazom świętego Tomasza z Akwinu, * zawsze składali dziękczynienie za otrzymane dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG