Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 8 lutego 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Okresu Zwykłego

Jutrznia


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom III: Piątek IV, str. 990; LG skrócone: Piątek IV, str. 1139-1140

 

Po mrokach nocy nowy dzień nastaje,
Dzień pełen blasku słonecznych promieni;
Niech jego światło wzmocni w nas nadzieję
Życia bez winy.

Wśród złudy świata wciąż szukamy drogi,
Która prowadzi do Bożej jasności,
Więc Cię prosimy, miłosierny Panie,
Chroń nas od grzechu.

Po chwilach próby, pokus i cierpienia,
Szczerej pokuty i żalu za błędy
Powróci pokój, radość i pociecha
Twojej dobroci.

Ucieczko nasza, Boże wszechmogący:
Ojcze i Synu, i Duchu jedności,
Niech Tobie będzie cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.


Antyfony - LG tom III: Piątek IV, str. 990-993; LG skrócone: Piątek IV, str. 1140-1143
Psalmy - LG tom III: Piątek IV, str. 990-993; LG skrócone: Piątek IV, str. 1140-1143

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Papieskie katechezy o psalmach:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste / i odnów we mnie moc ducha.

2 ant. Wesel się, Jeruzalem, * bo zgromadzą się w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.

Pieśń (Tb 13, 8-11. 13-16a Wulg)
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Ukazał mi anioł Miasto Święte, Jeruzalem... mające chwałę Boga (Ap 21, 10-11)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, *
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, †
Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek *
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym *
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; *
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
W swych rękach przyniosą dary *
dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, *
a twe imię "Wybrana" utrwali się w przyszłych pokoleniach.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, †
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, †
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wesel się, Jeruzalem, / bo zgromadzą się w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.

3 ant. Wysławiaj twego Boga, Syjonie, * On zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Papieskie katechezy o psalmach:

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wysławiaj swego Boga, Syjonie, / On zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.


LG tom III: Piątek IV, str. 993-994;
Ga 2, 19b-20

Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.


LG tom III: Piątek IV, str. 994; LG skrócone: Piątek IV, str. 1143

Melodie responsorium:

K.   Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, * Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.
W.  Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.
K.   Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni.
W.  Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.


LG tom III: Piątek IV, str. 994;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga * nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga / nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.


LG tom III: Piątek IV, str. 994; LG skrócone: Piątek IV, str. 1143-1144

Melodie próśb:

Bóg troszczy się o wszystkich ludzi, których stworzył i przez swego Syna odkupił. Pokładając w Nim nadzieję, zanieśmy do Niego nasze prośby:
Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Miłosierny Boże, prowadź nas drogą świętości,
- abyśmy dążyli do tego, co prawdziwe, słuszne i Tobie miłe.
Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Nie odrzucaj nas na wieki,
- nie zapominaj, Panie, o Twoim przymierzu.
Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Przyjmij nas, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym,
- bo nie doznają wstydu ci, którzy Tobie ufają.
Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Ty dałeś nam udział w prorockiej misji Chrystusa,
- spraw, abyśmy zawsze głosili dzieła Twojej potęgi.
Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Piątek IV, str. 994; LG skrócone: Piątek IV, str. 1144

Boże, nasz Ojcze, udziel nam hojnie Twojej łaski i pomóż nam wypełniać Twoje przykazania, * abyśmy w tym życiu znajdowali pociechę i osiągnęli wieczną radość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG