Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 8 lutego 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Okresu Zwykłego

Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Piątek IV, str. 998-999; LG skrócone: Piątek IV, str. 1146-1147

 

Spójrz, Miłosierny, na naszą nędzę
Zrodzoną z grzechu i niewierności;
Ulecz zranionych, przywróć im pełnię
Twojego życia.

Mocą swej męki na drzewie krzyża
Pojednaj z Ojcem zbłąkanych synów;
Osłoń przed ciosem zła grożącego
I obdarz siłą.

Pomóż się przedrzeć przez ciernie lęku
I złudy świata, co wciąż nas wabi;
Pozwól w pokorze objąć Twe stopy
Zranione dla nas.

Niechaj Twa łaska przywróci w ludziach
Dostojny obraz Bożego Wzoru,
Aby już odtąd służyć pragnęli
Jedynie Tobie.

Tobie i Ojcu z Najświętszym Duchem
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki;
Nasze sumienia, wolne i czyste,
Niech sławią Boga. Amen.


Antyfony - LG tom III: Piątek IV, str. 999-1001; LG skrócone: Piątek IV, str. 1147-1149
Psalmy - LG tom III: Piątek IV, str. 999-1001; LG skrócone: Piątek IV, str. 1147-1149

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, * i rozpowiadał Twoje cuda.

Psalm 145
Chwała Bożego Majestatu
Sprawiedliwy jesteś, Panie, Ty, który jesteś i który byłeś (Ap 16, 5)

I

Papieskie katechezy o psalmach:

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę,
Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, / i rozpowiadał Twoje cuda.

2 ant. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie; * Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

II

Papieskie katechezy o psalmach:

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, *
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, *
lecz zniszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana, †
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, *
zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie; / Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

3 ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną * za grzechy całego świata.

Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2)
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną / za grzechy całego świata.


LG tom III: Piątek IV, str. 1001;
Rz 8, 1-2

Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.


LG tom III: Piątek IV, str. 1001; LG skrócone: Piątek IV, str. 1150

Melodie responsorium:

K.   Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przyprowadzić do Boga.
W.  Chrystus umarł za nasze grzechy, / Aby nas przyprowadzić do Boga.
K.   Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha.
W.  Aby nas przyprowadzić do Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus umarł za nasze grzechy, / Aby nas przyprowadzić do Boga.


LG tom III: Piątek IV, str. 1001;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Pomnij, Panie, na swe miłosierdzie, * jak obiecałeś naszym ojcom.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomnij, Panie, na swe miłosierdzie, / jak obiecałeś naszym ojcom.


LG tom III: Piątek IV, str. 1002; LG skrócone: Piątek IV, str. 1150


Melodie próśb:

Wszyscy, którzy poznali imię Chrystusa, pokładają w Nim nadzieję. Wołajmy więc do Niego z ufnością:
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, Ty wiesz, że jesteśmy słabi i skłonni do upadku,
- podtrzymuj nas zawsze swoją mocą.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Ciebie znieważa wina, a przejednywa pokuta,
- odwróć od nas swój gniew, na jaki zasłużyliśmy przez grzechy.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Ty odpuściłeś grzechy pokutującej kobiecie, a zbłąkaną owcę włożyłeś na swe ramiona,
- nie odwracaj od nas swego miłosierdzia.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Wszystkich, którzy za życia na ziemi w Tobie pokładali nadzieję,
- wprowadź w bramy nieba, które otwarłeś przez zasługi swej krzyżowej męki.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Piątek IV, str. 1002; LG skrócone: Piątek IV, str. 1150

Wszechmogący i miłosierny Boże, z Twojej woli Chrystus poniósł mękę za zbawienie całego świata, spraw, abyśmy się stali żywą ofiarą dla Ciebie, * i napełniaj nas Twoją miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG