Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonie dominikańskim:

Kolor szat:
Wtorek, 12 lutego 2019
BŁ. REGINALDA Z ORLEANU, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 26, 5-6

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza. * Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, * jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje! 

Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiony Reginald, kapłan, dzięki pomocy Matki Miłosierdzia wszedł na drogę ewangelicznego ubóstwa i innych na nią wprowadzał, za jego wstawiennictwem kieruj naszymi krokami zgodnie z Twoim słowem, * abyśmy z ochoczym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Stworzenie zwierząt i ludzi

Rdz 1, 20 – 2, 4a

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi».
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak: Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
A wreszcie Bóg rzekł: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.
W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając.
Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, dlatego powinien postępować w sposób godny istoty rozumnej.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Rdz 1, 20 - 2, 4a  


Stworzenie zwierząt i ludzi

Pierwszy w Księdze Rodzaju (Rdz 1, 1-2, 4a) opis stworzenia opisuje stworzenie świata w sześciu dniach. W siódmym dniu (szabat) Bóg odpoczął, pobłogosławił ten dzień i uczynił go świętym.
Jako cel i korona wszystkich stworzeń pojawia się w dniu szóstym człowiek. Bóg konferuje sam ze sobą, zanim powoła do istnienia to najważniejsze ze wszystkich stworzeń. Człowiek zostaje stworzony na obraz Boży, podobny jest do Boga (w. 26). Podobny jest do Boga ze względu na swoją duchową naturę, która jest wspólna dla człowieka i Boga, i dzięki której człowiek może panować nad innymi stworzeniami. Tylko człowiek składa się z pierwiastka materialnego i duchowego. Człowiek jest odpowiedzialny za przyszłość całego stworzenia i on też razem z Bogiem decyduje, jak ta przyszłość będzie wyglądać.


Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

4Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
 na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
5Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
 czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

6Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
 uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
7Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
 wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

8Owce i bydło wszelakie *
 i dzikie zwierzęta,
9ptaki niebieskie i ryby morskie, *
 wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!


Ps 119 (118), 36a. 29b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Prawo Boże i tradycje ludzkie

Mk 7, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».
I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Faryzeusze, podkreślając zbytnio ludzkie tradycje, nie zawsze pamiętali o tym, czego naprawdę domaga się prawo Boże. Strzeżmy się przed wybieraniem z Ewangelii tylko tego, co łatwe i nam odpowiadające.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 7, 1-13  

Prawo Boże i tradycje ludzkie

W Ewangelii znowu mowa jest o pokarmach. Tym razem chodzi o przekonanie faryzeuszy dotyczące rzeczy czystych i nieczystych. Zwyczaj żydowski, by przed jedzeniem obmywać ręce, miał na uwadze nie higieniczne, lecz religijne względy: dary Boże powinny być podawane w czystych naczyniach i brane czystymi rękami. Nic nie można temu zarzucić, ale Chrystusa interesuje serce człowieka, a nie to, czy ma on czyste ręce.
Pan Jezus zarzuca faryzeuszom, że zachowują swoją tradycję, a uchylają Boże przykazania. Jako przykład podaje przypadek człowieka, który składa ślub na rzecz świątyni (czy Boga), a nie zachowuje przykazania miłości względem rodziców. Bogu nie podoba się taki dar.
Znowu w tym miejscu Ewangelia według św. Marka przedstawia faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy "przybyli z Jerozolimy". Może nas dziwić to, że potępiają oni jedynie postępowanie niektórych uczniów Jezusa, a nie samego Jezusa. Chyba nie było to przejawem szacunku dla Mistrza, skoro nieco wcześniej polemika z Nim doprowadziła ich do stwierdzenia, że ma On związek z Belzebubem (Mk 3, 22). Bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że sam Jezus, a wraz z Nim większa część Jego uczniów, zachowywali te przepisy. Ale głosił On całkowitą wolność od Prawa i wszelkich ludzkich przepisów, a to powodowało sprzeciw faryzeuszy i uczonych w Piśmie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Uświęć, Boże, złożone dary Twoim błogosławieństwem i zapal w nas ogień Twojej miłości, * który sprawił, że błogosławiony Reginald pozostawił wszystko dla królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.Charyzmat i przykład
Świętych Zakonu Kaznodziejskiego

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty spośród wielu naszych braci i sióstr, * którzy podążali do Ciebie drogą świętego Dominika, * wprowadziłeś błogosławionego Reginalda na Twą świętą górę. * Ty nam dzisiaj pozwalasz obchodzić jego wspomnienie, * aby nas zachęcić do jego naśladowania i umocnić w duchu naszego powołania. * On gorliwie pouczał Twoim słowem * i prowadził do zbawienia tych, których Ty, miłosierny Ojcze, powołałeś w Twoim Synu * i uświęciłeś w Twojej prawdzie. * On wyjednywał im w sakramentach łaskę wiary * i przez swoją apostolską miłość * starał się ich doprowadzić do jedności.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
por. Mt 19, 27-29

Zaprawdę powiadam wam, * że wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, * stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.
 

Boże, niech Sakrament, który z radością przyjęliśmy, czcząc pamięć błogosławionego Reginalda, * pomoże nam do wzrostu wiary i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG