Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 24 lutego 2019
III tydzień psałterza
VII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Z rąk kapłańskich
tekst | nuty | nagranie
K:
Chrystus Pan karmi nas
U:
Dziękczynne pieśni
tekst | nuty | nagranie
Z:
Matko niebieskiego Pana


Ps 13, 6

Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. * Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, * będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Ps 12, 6. 1
 

Dómine, in tua misericórdia sperávi, exsultávit cor meum in salutári tuo, cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi.
Usquequo Dómine obliviscéris me in finem? Usquequo avértis fáciem tuam a me?


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Ilekroć rozpoczynamy nasz udział w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, musimy pamiętać o tym, że jest ona najwyższym wyrazem miłości Boga i domaga się odpowiedzi z naszej strony. Można w związku z tym powtórzyć za św. Janem: jak Chrystus nas umiłował i oddał swoje życie, tak my powinniśmy wzajemnie się miłować. Mamy wszystkim czynić dobrze, nawet naszym nieprzyjaciołom, bo Zbawiciel umarł za wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka.
Rozliczmy się przeto najpierw wobec Boga z naszej miłości względem braci i wyraźmy szczery żal za wszystkie niedociągnięcia.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Dawid oszczędza Saula

1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.
Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?»
Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.
Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość.
Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Dawid prześladowany przez Saula daje nam piękny przykład miłości nieprzyjaciół.


Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1Błogosław, duszo moja, Pana, *
 i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
2Błogosław, duszo moja, Pana *
 i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

3On odpuszcza wszystkie twoje winy *
 i leczy wszystkie choroby.
4On twoje życie ratuje od zguby, *
 obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

8Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
 nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
10Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
 ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

12Jak odległy jest wschód od zachodu, *
 tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
13Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
 tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Ps 40, 5. 2

 

Ego dixi: Dómine, miserére mei, sana ánimam meam, quóniam peccávi tibi.
Beátus qui intélligit super egénum et páuperem, in die mala liberábit eum Dóminus.


Chrystus nowy Adam

1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Jak pierwszy Adam przekazał nam w spuściźnie grzech i śmierć, tak przez Chrystusa - drugiego Adama - otrzymujemy życie i chwałę w wiecznej szczęśliwości.


J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,
          abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 5, 2

 

Allelúia. Verba mea áuribus pércipe, Dómine, intéllige clamórem meum.


Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Łk 6, 27-38
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus, który przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc, wzywa nas dziś, abyśmy swoją miłością objęli wszystkich, nawet nieprzyjaciół.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Z wiarą zanośmy do Boga nasze modlitwy:
  • Za Kościół święty, aby zawsze wiernie głosił Chrystusową prawdę, nie bacząc na cierpienia i ofiary.
  • Za wyznawców Chrystusa, aby nie lękali się przyznać wobec ludzi do swojego Pana.
  • Za chrześcijan prześladowanych, aby ufni w Bożą Opatrzność, wierzyli w ostateczne zwycięstwo prawdy i dobra.
  • Za prześladowców Kościoła, aby w imię tolerancji i dobra społecznego szanowali prawa ludzi wierzących.
  • Za naszych zmarłych, aby Pan przywrócił do życia ich śmiertelne ciała i dał im udział w wiecznej radości.
  • Za nas tu zebranych, abyśmy za przykładem Chrystusa umieli być cisi i pokorni, przyczyniając się do prawdziwego pokoju.
Wysławiamy Cię, Boże, i prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, nasz Ojcze, składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale * przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 5, 3. 4


 

Inténde voci oratiónis meæ, Rex meus, et Deus meus, quóniam ad te orábo, Dómine.


33. Zadatek wieczystej Paschy

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...
Ps 9, 2-3

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Albo:

J 11, 27

Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, * który na ten świat przyszedł.

Ps 9, 2. 3

 

Narrábo ómnia mirabília tua, lætábor, et exsultábo in te, psallam nómini tuo, Altíssime. 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, * którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Jakub Bluj OP: Konkretny gest
   •  Paweł Kozacki OP: Ojcze, przebacz im...
   •  Bogusław Rychlak OP: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
   •  Orygenes+: Przykazanie miłości nieprzyjaciół
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Promocja na dzień sądu
   •  ks. Antoni Dunajski: Miłość trudna jak chrześcijaństwo
   •  ks. Jan Dzielny: Wykonał własny testament
   •  G. i P. Pindurowie: Czy można miłować nieprzyjaciół?
   •  ks. Henryk Majkrzak SCJ: O miłości do nieprzyjaciół
   •  ks. Edward Staniek: Wobec nieprzyjaciela
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Niczego się nie spodziewając
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Policzek
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Miłujcie
   •  ks. Janusz Mastalski: "Irytująca" Ewangelia
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Obracać kapitałem dla zysku
   •  ks. Bogdan Zbroja: Wybaczaj zawsze!
   •  ks. Edward Staniek: Dawid przebacza
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Wezwanie do trudnej miłości
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Umieć przebaczyć
   •  Stanisław Paprocki CSsR: O miłości

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG