Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 17 lutego 2021
IV tydzień psałterza
ŚRODA POPIELCOWA

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Bądź mi litościw
Pd:
Bliskie jest królestwo Boże
tekst | nuty | nagranie
K:
Boże mój... wieczny i święty
tekst | nuty | nagranie
U:
Będę Cię wielbił, mój Panie
Z:
Boże w dobroci
tekst | nuty | nagranie


por. Mdr 11, 24-25. 27

Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

Sap 11, 24-25. 27; Ps 56

 

Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quæ fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter pæniténtiam, et parcens illis: quia tu es Dóminus Deus noster.
Miserére mei Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Rozpoczynając dziś okres czterdziestodniowego przygotowania do głębszego przeżycia Tajemnicy Paschalnej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim z głębi serca wołamy: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. W ten sposób wyrażamy naszą ludzką słabość i pragniemy otworzyć się na działanie Bożego miłosierdzia.

Opuszcza się akt pokuty, gdyż w dniu dzisiejszym zastępuje go posypanie głów popiołem.


 

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty

Jl 2, 12-18

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan:
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.
Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»
A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Prorok Joel poucza nas, że prawdziwa pokuta polega przede wszystkim na wysiłku, zmierzającym do odmiany życia. W ten sposób dokonuje się nasze nawrócenie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Jl 2, 12-18  


Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

W czasie proroka Joela nawiedziła królestwo judzkie tak straszna plaga szarańczy, że nic nie pozostało do jedzenia; nie było nawet z czego składać codziennych ofiar w świątyni (Jl 1, 1-12). Prorok w klęsce szarańczy widzi zapowiedź jeszcze większej kary (Jl 2, 1-2). Dlatego wzywa do pokuty. Nie chodzi mu jednak o liturgiczne nabożeństwa pokutne, lecz o prawdziwe nawrócenie: o zwrócenie się całego człowieka do miłosiernego Boga. Wtedy "być może" Bóg się zlituje i odwróci nieszczęście. "Być może" - bo grzeszmy człowiek nie ma prawa żądać tego od Boga, może tylko Go prosić i mieć nadzieję. Bóg może okazać litość z dwóch racji: 1) ze względu na swą miłosierną miłość; 2) ze względu na własną cześć - poganie szydziliby, gdyby Jahwe pozwolił upaść swojemu ludowi. Jest to oczywiście "ludowe" wyobrażenie o Bogu, które poziomem nie dorównuje wyobrażeniom wielkich proroków.


Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
(R.: por. 3a)

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

3Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
 w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
4Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
 i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

5Uznaję bowiem nieprawość moją, *
 a grzech mój jest zawsze przede mną.
6Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
 i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

12Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
 i odnów we mnie moc ducha.
13Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
 i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

14Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
 i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
17Panie, otwórz wargi moje, *
 a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Ps 56, 2. 4

 

Miserére mei Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea.
Misit de cælo, et liberávit me: dedit in oppróbrium conculcántes me.


Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

2 Kor 5, 20 – 6, 3

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo:
«W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą».
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Pamiętajmy, że okres przygotowania do Wielkanocy jest najlepszą sposobnością pojednania się z Bogiem, zwłaszcza w sakramencie pokuty.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

2 Kor 5, 20 - 6, 2  


Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

W drugim czytaniu św. Paweł wzywa nas do pojednania się z Bogiem, gdyż nadszedł "czas upragniony, dzień zbawienia".
Zbawienie przez Chrystusa oznacza, że Bóg nam przebaczył i uczynił nas nowymi ludźmi. Paweł doświadczył tego na własnej osobie. Orędzie o pojednaniu całkowicie zmieniło sytuację ludzkości; Paweł mówi o ponownym narodzeniu i nowym stworzeniu. Ale to nowe stworzenie nie osiągnęło jeszcze swego celu i przeznaczenia; nastąpi ono w momencie końca świata. Aż do tego czasu Bóg powierzył pewnym ludziom zadanie głoszenia orędzia pojednania. Powinni oni ciągle przypominać, co Bóg uczynił dla człowieka i jakie są Jego wymagania.


Por. Ps 95 (94), 8a. 7d

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ps 102, 10 et 78, 8 et 9

 

Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.
Dómine, ne memíneris iniquitátem nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumuus nimis.
Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris: propter nomen tuum.


Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Mt 6, 1-6. 16-18
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Słuchajmy z uwagą pouczeń Chrystusa na temat najważniejszych sposobów czynienia pokuty. Mamy dobrze się modlić, pełnić uczynki chrześcijańskiego miłosierdzia i umartwiać swoje ciało.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 6, 1-6. 16-18  

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Ewangelia dzisiaj czytana pochodzi z Kazania na górze, w którym Pan Jezus stwierdził, że sprawiedliwość Jego uczniów powinna przewyższać sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy (Mt 5, 20). W dzisiejszym fragmencie zasada ta jest zastosowana do niektórych spośród najważniejszych praktyk religijnych tamtych czasów: jałmużny, modlitwy i postu. Wobec tych praktyk Pan Jezus zajmuje identyczną postawę jak wobec Prawa mojżeszowego: nie krytykuje ich jako takich, lecz krytykuje sposób wykonywania i cel, dla którego są praktykowane. Kto je wykonuje po to, by być cenionym i chwalonym przez ludzi, już otrzymał swoją nagrodę; kto je wykonuje ze względu na Boga, otrzyma nagrodę od Niego.
Jałmużna była uważana przez Żydów za uczynek będący przejawem miłości i Pan Jezus zgadza się z takim ujęciem. W tamtych czasach było przyjęte ogłaszanie na zgromadzeniach w synagodze, a nawet na ulicach tych, którzy dali znaczniejszą jałmużnę. "Trąbienie przed sobą" to metafora dla wyrażenia publicznego przechwalania się dokonaną jałmużną. Jezus nakazuje, by danie jałmużny zachować w sekrecie. Taki jest sens słów: "Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa".
To samo dotyczy modlitwy. Przy składaniu ofiar w świątyni odmawiano publiczne modlitwy. Modlono się w synagogach, a gdy nadeszła właściwa godzina, odprawiano modły także na ulicach. Było to okazją do ostentacyjnego okazywania swej pobożności, można było podziwiać zwłaszcza tych, którzy potrafili z pamięci recytować długie formuły modlitewne. Wobec tych zwyczajów Pan Jezus wzywa swych uczniów, by zwracali się do Ojca z modlitwami krótkimi, bez ostentacji, w ukryciu. Oczywiście Chrystus nie potępił modlitw publicznych, bo przecież sam udawał się do świątyni jerozolimskiej i do synagog i tam się modlił.
Już Stary Testament odróżniał post prawdziwy od fałszywego (Iz 58, 5-6). Prawdziwy łączy się z autentycznym nawróceniem do Boga, a to - zdaniem Chrystusa - powinno być powodem radości, bo z nawrócenia należy się radować. Pościć należy w sposób radosny i uroczysty. A ponieważ nawrócenie to sprawa osobista między Bogiem i grzesznikiem, powinno być zachowane w tajemnicy. Bóg wynagrodzi to, o czym nikt nie wie poza Bogiem i poszczącym.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Po homilii kapłan ze złożonymi rękami mówi:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Po krótkiej modlitwie w milczeniu kapłan mówi:

 

 

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćczynić za grzechy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Albo:

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów, * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Kapłan kropi popiół wodą święcona nic nie mówiąc.

W roku 2021 - w związku z trwającą pandemią - Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę (Prot. N. 17/21), modyfikującą dalszy obrzęd nałożenia popiołu:

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego:


Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

lub:

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo - stosownie do okoliczności - sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc.

W czasie posypywania głów śpiewa się odpowiednią antyfonę lub pieśń:

 

por. Jl 2, 13

Odmieńmy sposób życia, * pokutujmy w popiele i włosiennicy, * pośćmy i płaczmy przed Panem, * gdyż Bóg nasz jest pełen miłosierdzia * i gotów odpuścić nam nasze grzechy.

 

Cf. Ioel 2, 13

 

Immutémur hábitu, in cínere et cilício: ieiunémus et plorémus ante Dóminum: quia multum miséricors est dimíttere peccáta nostra Deus noster.


 

Jl 2, 17; Es 13, 17

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy, * i niech mówią: Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu * i nie zamykaj ust śpiewających chwałę Twoją, Panie.

 

Ioel 2, 17; Est 13, 17


Iuxta vestíbulum et altáre plorábunt sacerdótes et levítæ minístri Dómini, et dicent: Parce Dómine, parce pópulo tuo: et ne díssipes ora clamántium ad te, Dómine. 

 

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu * i nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

por. Ps 51, 3

Przebacz mi, Boże, wszystkie moje grzechy.

Antyfonę tę można powtarzać po wierszach psalmu 51.


 

Cf Bar 3, 2; Ps 78, 9

 

Emendémus in mélius, quæ ignoránter peccávimus: ne súbito præoccupáti die mortis, quærámus spátium pæniténtiæ, et inveníre non possímus. Atténde Dómine, et miserére: quia peccávimus tibi.
Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.

Można śpiewać także jedną z następujących pieśni: Bądź mi litościw, Boże nieskończony, Przed oczy Twoje, Panie lub inną pieśń pokutną.
Po posypaniu głów popiołem kapłan umywa ręce. Obrzęd kończy się modlitwą powszechną.

Nie odmawia się
Wierzę. 

Bogu, który nie chce śmierci grzesznika, przedstawmy nasze prośby:
  • Za Kościół, aby niósł Ewangelię wszystkim narodom.
  • Za wszystkich chrześcijan, aby nieustannie podejmowali wysiłek nawrócenia poprzez modlitwę, uczynki miłosierdzia i umartwienie ciała.
  • Za wszystkich pogrążonych w niewoli pijaństwa, aby w Bogu odnaleźli siłę do walki o wolność.
  • Za zatwardziałych grzeszników - o skruchę serca.
  • Za wszystkich naszych zmarłych, aby słowo Boga wskrzesiło ich do życia wiecznego.
  • Za nas, tu zgromadzonych, abyśmy napełnieni duchem pokuty mądrze wykorzystali czas łaski, który daje nam Bóg.
Boże, Ty wysłuchujesz każdego, kto prosi Cię z wiarą; wejrzyj na nasze prośby i obdarz nas swoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Ps 29, 2. 3


 

Exaltábo te Dómine, quóniam suscepísti me, nec delectásti inimícos meos super me: Dómine clamávi ad te, et sanásti me.


10. Motywy wstrzemięźliwości

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Rozpoczynając kulminacyjny moment sprawowania Ofiary Eucharystycznej, patrzmy uważnymi oczyma na Krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Odmawiając dziś Modlitwę Pańską, miejmy szczególnie w pamięci słowa Pana Jezusa: "Bądźcie miłosierni, a dostąpicie miłosierdzia; przebaczajcie, aby i wam przebaczono, tak jak wy czynicie, i wam będą czynić": Ojcze nasz...por. Ps 1, 2-3

Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

Ps 1, 2b. 3b

 

Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum suum in témpore suo. 

Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Uczestnicząc w dzisiejszej liturgii Środy Popielcowej, przyjęliśmy wezwanie do pokuty i nawrócenia. Nie zapomnijmy o tym, gdy za chwilę zetkniemy się z codziennymi sprawami naszego życia.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Norbert A. Lis OP: Sztuka kochania
   •  Maciej Soszyński OP: Odwaga nieplanowania
   •  ks. Leszek Smoliński: W drodze do zwycięstwa
   •  ks. Leszek Smoliński: Miłość niech będzie bez obłudy
   •  ks. Leszek Smoliński: Z Bożą pomocą panować nad sobą
   •  Piotr Blachowski: Koniec zabawy!
   •  André Seve: Wielki Post, który nie przeminie bez śladu
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Nawróćcie się do Mnie całym sercem
   •  ks. Zbigniew Kapłański: Na modlitwie nie być gadatliwym
   •  ks. Roman Kempny: Rozpoczynamy Wielki Post
   •  ks. Bogdan Zbroja: Czas wielkich zmian
   •  ks. Tomasz Jelonek: Wielkopostne wezwanie
   •  ks. Edward Staniek: Post mój i post nasz
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Co trzeba dziś zrozumieć?
   •  ks. Edward Staniek: Życie przed Bogiem czy przed ludźmi?
   •  ks. Dariusz Stawiecki: Duch mocniejszy niż ciało
   •  ks. Tomasz Jelonek: Program działania
   •  ks. Tomasz Jelonek: Wezwanie na Wielki Post
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Post - czas twórczości
   •  ks. Leszek Pintal: Czasu nie da się zatrzymać
   •  Zbigniew Bruzi CSsR: Nawróćcie się do Mnie
   •  Józef Gęza CSsR: Być realistą

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG