Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 27 lutego 2021
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 19, 8

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Gdy stajemy w obliczu Pana, lepiej rozumiemy, co to znaczy: "Błogosławieni, których droga jest nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim". W związku z tym wzbudzamy szczery żal za swoje przewinienia i obudzamy pragnienie, by Bóg dał nam serce naprawdę czyste. 

Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc uczynki miłości, * oddawali Tobie należną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Świętość ludu Bożego

Pwt 26, 16-19

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Jesteśmy ludem nabytym Krwią Chrystusa i dlatego tym bardziej zobowiązuje nas wezwanie do świętości, jakie słyszymy dziś z ust Mojżesza.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Pwt 26, 16-19  


Świętość ludu Bożego

W czytanym dzisiaj fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa przymierze pomiędzy Bogiem i narodem wybranym przedstawione jest w formie dwustronnego kontraktu. Bóg oświadcza, że chce być Bogiem Izraela, natomiast Izrael deklaruje, że chce być ludem Bożym. Podobna formuła kontraktu występuje także w innych miejscach Starego Testamentu (np. Wj 6, 7; Jr 31, 33). Ale równość partnerów zawierających kontrakt jest tu tylko pozorna, gdyż w obydwu częściach układu Izrael zobowiązuje się do posłuszeństwa wobec Boga.
Bóg nakazuje swemu ludowi przestrzeganie nakazów Prawa Bożego. Pan będzie Bogiem Izraela, o ile będzie on chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń, słuchał Jego głosu. Izrael będzie ludem wybranym, jeśli zachowa Boże przykazania.
Przymierze zawierane jest na cześć samego Boga, ale w tej czci ma udział także Izrael jako lud święty; lud, który słucha Boga i jest Mu poświęcony.


Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

1Błogosławieni, których droga nieskalana, *
 którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
2Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
 i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

4Ty po to dałeś swoje przykazania, *
 aby przestrzegano ich pilnie.
5Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
 ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

7Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
 gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
8Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
 abyś mnie nigdy nie opuścił.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.


2 Kor 6, 2b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Bądźcie doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Mt 5, 43-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Wezwanie Chrystusa jest na pewno wymagające, ale jego spełnienie wprowadza nas na drogę prawdziwej świętości, na której też odnajdujemy pokój i radość.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 5, 43-48  

Bądźcie doskonali,
jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Zdanie: "Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48) kończy tę część Kazania na górze, której tematem jest nowe Prawo. Uczniowi Jezusa nie wystarczy dotychczasowa interpretacja Prawa (Mt 5, 43) ani praktyka pogan i celników (Mt 5, 48). Różnica pomiędzy Starym i Nowym Prawem widoczna jest najbardziej w żądaniu: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół".
Trzeba tu wyjaśnić, że w Starym Testamencie nie ma nakazu nienawiści nieprzyjaciół. Cytatem z Biblii są tylko słowa "Będziesz miłował swego bliźniego", ale za bliźnich uważano jedynie Izraelitów.
W praktyce życia codziennego nieprzyjaciół darzono tak wielką nienawiścią, że słusznie można było mówić o istnieniu prawa niepisanego. Nienawiść nieprzyjaciół należała do nakazów obowiązujących członków sekty w Qumran. Podobnie rabini tłumaczyli nakazy dotyczące niektórych sąsiadów (np. Pwt 7, 2-5; 15, 3; 20, 13-18; 25, 19).
Pan Jezus żąda, by kochać także nieprzyjaciół i w ten sposób naśladować samego Boga. Nic większego człowiek nie może uczynić, jak naśladować Boga w Jego miłości, która nigdy nie jest wyrachowana, nie liczy, czy coś się opłaci, a tylko obdarowuje potrzebującego, nawet gdy nie jest on tego godny. Ta miłość nie jest uczuciem, lecz przejawia się w dobrej woli, postępowaniu i w modlitwie.
Także i nam czasami trudno zdobyć się na miłość nieprzyjaciół, u niektórzy nie mogą nawet zrozumieć tych słów Jezusa. Jeśli trudno ci okazać taką miłość w czynach, spróbuj przynajmniej pomodlić się za twoich wrogów!


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Wszechmogący Boże, niech święte misteria przygotują nas do przyjęcia uzdrawiającej łaski, * która jest ich owocem. Przez Chrystusa, Pana naszego.9. Odnowienie przez pokutę

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Mt 5, 48

Bądźcie doskonali, * jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.
 

Panie, nasz Boże, niech Twoja łaska i pomoc nieustannie towarzyszą wiernym, * których posiliłeś Najświętszym Sakramentem i oświeciłeś nauką z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG