Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 28 lutego 2021
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Boże, jesteś moim Bogiem
Pd:
Za rękę weź mnie, Panie
K:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
U:
Jeden w naturze
Z:
Bądź mi litościw


Ps 27, 8-9

O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Albo:


por. Ps 25, 6. 2. 22

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków.

Ps 26, 8. 9 et 1

 

Tibi dixit cor meum, qæsívi vultum tuum, vultum tuum Dómine requíram: ne avértas fáciem tuam a me.
Dóminus illuminátio mea, et salus mea: quem timébo?


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zbierając się przy ołtarzu Pańskim dla sprawowania Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, odnawiamy zawsze naszą chrześcijańską nadzieję. Uświadamiamy sobie, że Bóg aż tak nas umiłował, że własnego Syna niejako wydał na śmierć, alby następnie zmartwychwstając, dokonał odkupienia ludzkości. Zasiada teraz po prawicy Ojca i wstawia się ustawicznie za nami.
Nie może to jednak prowadzić do zuchwałości z naszej strony. Pan Bóg nas miłuje. Podczas Przemienienia na Górze ukazał nam chwałę, jaka została przygotowana dla zbawionych. Czeka jednak na odpowiedź z naszej strony. Wymaga ona takiego oddania, jakie ujawnił Abraham, który był gotowy na rozkaz Boży złożyć nawet swego syna w ofierze.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Ofiara Abrahama

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Poprzez wydarzenia z życia patriarchy Abrahama i jego syna, Bóg przygotowuje ludzkość na objawienie swego planu odkupienia. Sam Ojciec niebieski złoży w Ofierze własnego Syna.


Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19
(R.: por. Ps 116A [114], 9)

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

10Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
 «Jestem w wielkim ucisku».
15Cenna jest w oczach Pana *
 śmierć Jego wyznawców.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

16O Panie, jestem Twoim sługą, *
 Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
 Ty rozerwałeś moje kajdany,
17Tobie złożę ofiarę pochwalną *
 i wezwę imienia Pana.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

18Wypełnię me śluby dla Pana *
 przed całym Jego ludem.
19W dziedzińcach Pańskiego domu, *
 pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Ps 82, 19. 14

 

Sciant gentes quóniam nomen tibi Deus: tu solus Altíssimus super omnem terram.
Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut stípulam ante fáciem venti.


Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Rz 8, 31b-34

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Ofiara Abrahama była zapowiedzią największej ofiary, jakiej Ojciec niebieski zażądał od swego umiłowanego Syna dla naszego zbawienia. Stąd winna płynąć nasza miłość i ufność.


Por. Mt 17, 5

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ps 59, 4. 6

 

Commovísti Dómine terram, et conturbásti eam.
Sana contritiónes eius, quia mota est.
Ut fúgiant a fácie arcus, ut liberéntur elécti tui.


Pielgrzymując na ziemi
uczestniczymy w życiu wiecznym

Mk 9, 2-10
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Umiłowany Syn Boży, który oddał za nas swoje życie, jest naszym Prawodawcą i Nauczycielem. Jesteśmy zgromadzeni, aby słuchać Jego słowa.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Bogu, który pragnie naszego zbawienia, przedstawmy nasze intencje:
  • Za Kościół, aby oczyszczony przez post i modlitwę, był żywym świadectwem Chrystusa.
  • Za narody doświadczające wojny i terroryzmu, aby odnalazły pokojowe sposoby rozwiązania konfliktów.
  • Za misjonarzy i tych, którzy wspierają ich pracę, aby dzięki ich wysiłkowi światło Ewangelii mogło dotrzeć do każdego człowieka.
  • Za katechetów i wychowawców, aby mądrze kształtowali serca i sumienia swoich uczniów.
  • Za wszystkich zmarłych, aby jak najszybciej mogli dostąpić pełnego udziału w uczcie niebieskiej.
  • Za nas, zgromadzonych na tej modlitwie, abyśmy umieli dziękować Bogu za Jego dary.
Boże, wysłuchaj nas i spraw, byśmy z dnia na dzień stawali się coraz bardziej wiernymi Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, niech ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, * abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 47. 48


 

Meditábor in mandátis tuis, quæ diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.


13. Przemienienie Pańskie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść możemy do chwały zmartwychwstania.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Wpatrzeni w Abrahama, który gotów był ofiarować Bogu własnego Syna, ożywmy teraz naszą wiarę, abyśmy mogli jak najowocniej uczestniczyć w Ofierze Jezusa Chrystusa, który samego siebie składa swojemu Ojcu.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Modląc się tak, jak nas nauczył umiłowany Syn Boży, wyraźmy gotowość pełnienia na co dzień we wszystkim woli Ojca niebieskiego: Ojcze nasz...Mt 17, 5

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

Mt 17, 9

 

Visiónem quam vidístis, némini dixéritis, donec a mórtuis resúrgat Fílius hóminis. 

Boże, nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam, pielgrzymującym na ziemi, * już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Wracając do naszych domów, po otrzymaniu Bożego błogosławieństwa, starajmy się nie żałować wysiłku, aby zwłaszcza przez zachowanie prawa miłości przyczyniać się skutecznie do budowania wspólnoty z braćmi.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Tomasz Golonka OP: Przesilenie
   •  Rafał Wędzicki OP: Próba
   •  Tomasz Biłka OP: Tata
   •  Paweł Trzopek OP: Trzy góry
   •  Tomasz Golonka OP: Twarz szczęśliwa
   •  Adam Szustak OP: Bóg moim wrogiem?
   •  Artur Modzelewski OP: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
   •  Stacja7.pl: Trzy góry
   •  Biblenote+: Przemienienie
   •  ks. Leszek Smoliński: Góra przemiany ludzkiego losu
   •  Piotr Blachowski: Poświęcenie, zaufanie, przemienienie
   •  ks. Jan Słomka: Ojciec wierzących
   •  Tomasz Dostatni OP: Pomiędzy górą Moria a górą Tabor
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Na górę drogą w dół
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Śmierć i ekstaza
   •  Tomasz Dostatni OP: "Oto jestem"
   •  ks. Jan Hojnowski: Wzbogacajcie przyjaźń
   •  André Seve: "Jego słuchajcie!"
   •  ks. Jan Słomka: Ojciec wierzących
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Dobrze, że tu jesteśmy...
   •  ks. Andrzej Zwoliński: Nakarmić duszę
   •  o. Paweł: Miara miłości
   •  ks. Piotr Zaborski: Trzeba nam przeżyć doświadczenie wiary
   •  ks. Janusz Mastalski: Zachowywać polecenia Pana
   •  ks. Edward Staniek: Jedyna ofiara godna Boga
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Właściwy obraz Boga
   •  ks. Damian Wąsek: Wierzyć to znaczy spoglądać w niebo
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Kim jest człowiek?
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Czas próby
   •  Ignacy Proszek CSsR: Zrób sobie twarz

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG