Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 1 marca 2019
III tydzień psałterza
VII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 13, 6

Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. * Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, * będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Stając przed Bogiem dla sprawowania Ofiary Chrystusa i naszej, chcemy przez prawdziwą skruchę serca otworzyć się na Boże działanie. Stąd wołamy: "Zmiłuj się nad nami, Boże, w łaskawości swojej, w ogromnej swej litości zgładź naszą nieprawość. Uznajemy bowiem naszą winę i grzech swój zawsze mamy przed sobą" (por. Ps 50). 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Prawdziwa przyjaźń

Syr 6, 5-17

Czytanie z Mądrości Syracha

Miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy miłe słowa. Żyjących z tobą w pokoju niech będzie wielu, ale doradców – jeden na tysiąc!
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj!
Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.
Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie pozostanie nim w dniu twego ucisku.
W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.
Oddal się od swoich nieprzyjaciół, a miej się na baczności przed swymi przyjaciółmi.
Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bogobojni. Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Prawdziwy przyjaciel jest naprawdę wielkim skarbem. Niełatwą jednak jest rzeczą nawiązać przyjaźń. Wtedy będzie trwała, gdy znajdzie swe ostateczne źródło w Bogu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Syr 6, 5-17  


Prawdziwa przyjaźń

"Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią" (w. 17); jest on na tyle mądry, by znaleźć dobrego przyjaciela i być dobrym przyjacielem. Syrach daje praktyczne wskazania, kogo można uznać za prawdziwego przyjaciela. Wie on o tym na podstawie przeczytanych ksiąg i z własnego doświadczenia.
Pierwsza część dzisiejszego czytania (w. 5-13) zawiera rady co do wyboru przyjaciela i kończy się zdaniem: "Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi". Później następuje pochwała przyjaźni. Prawdziwego przyjaciela porównać można do kosztownego klejnotu. Jest on wielkim skarbem, ale niełatwo go znaleźć i trzeba być bardzo roztropnym przy zawieraniu przyjaźni. Syrach zapewnia jednak, że "bojący się Pana" znajdą go wreszcie.


Ps 119 (118), 12 i 16. 18 i 27. 34-35
(R.: por. 35a)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

12Błogosławiony jesteś, Panie, *
 naucz mnie swoich ustaw.
16Będę się radował z Twoich ustaw *
 i słów Twoich nie zapomnę.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

18Otwórz moje oczy, *
 abym podziwiał Twoje Prawo.
27Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
 abym rozważał Twoje cuda.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

34Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
 i zachowywał je całym sercem.
35Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
 bo radość mi przynoszą.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.


Por. J 17, 17ba

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Nierozerwalność małżeństwa

Mk 10, 1-12
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Nierozerwalność małżeństwa jest prawem samego Boga, stojącym na straży życia rodzinnego. Starajmy się pogodzić zwaśnionych małżonków.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 10, 1-12  

Nierozerwalność małżeństwa

Do Pana Jezusa przychodzą faryzeusze i zadają Mu pytanie, czy mężowi wolno oddalić żonę. Pan Jezus przyznaje, że Mojżesz na to pozwolił nakazując wystawienie dokumentu rozwodowego, ale uczynił to ze względu na zatwardziałość serc Żydów. Pierwotna wola Boża była inna. Chrystus cytuje dwa zdania z Księgi Rodzaju, z opisów stworzenia, mówiące o tym, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i wyprowadza z nich wniosek, że małżeństwo jest nierozerwalne, bo "co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela".
Później Jezus poucza jeszcze w tej sprawie uczniów. W Izraelu tylko mąż mógł oddalić żonę, natomiast wśród Greków i Rzymian prawo do rozwodu miała także żona. Pan Jezus stwierdza, że każde z małżonków, porzucające drugą stronę i biorące sobie kogoś innego, popełnia cudzołóstwo.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Boże, nasz Ojcze, składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale * przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.38. Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, * wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni * i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi Święci.
My także razem z wszystkimi Aniołami * głosimy Twoją chwałę, z radością wołając...
Ps 9, 2-3

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Albo:

J 11, 27

Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, * który na ten świat przyszedł.
 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, * którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG