Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 8 marca 2019
IV tydzień psałterza
PIĄTEK PO POPIELCU

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 30, 11

Pan mnie wysłuchał i zmiłował się nade mną, * Pan stał się moim wspomożycielem.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Stajemy przed Panem, który jest bogaty w miłosierdzie, który nie chce śmierci grzesznika, ale czeka na jego nawrócenie. Uznajemy swoją winę i wołamy: Zmiłuj się nad nami, Boże, w łaskawości swojej. 

Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte dzieła pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Post należy łączyć z uczynkami miłości

Iz 58, 1-9a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:
«Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?
Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”»

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Przygotowując się do Wielkanocy chciejmy zrozumieć, że najważniejszą rzeczą jest porzucić drogę grzechu, by kroczyć drogą sprawiedliwości.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 58, 1-9  


Post należy łączyć z uczynkami miłości

Czytany dzisiaj fragment z Księgi Izajasza rozpoczyna się oskarżeniem narodu wybranego, który narzekał, że ich posty i umartwienia nie przynosiły oczekiwanego skutku. Prorok ma w imieniu Boga, krzycząc na całe gardło, wytknąć ludowi jego grzechy i przestępstwa. Ich posty nie mogą podobać się Bogu, bo połączone są z takimi przestępstwami, jak ucisk robotników, waśnie i spory. Bogu nie podoba się czysto zewnętrzny post: nie jest Mu miły post, który polega na zwieszeniu głowy i spaniu na worze z popiołem, jeśli nie jest on połączony z przemianą wewnętrzną (podobna krytyka w Am 2, 8 i Ps 50).
Post należy łączyć z uczynkami miłości. Prawdziwy post polega na rezygnacji z własnych korzyści i na pomocy udzielonej bliźniemu. Prawdziwie pościć to znaczy "rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać". Pościć to znaczy "dzielić chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego przyodziać, nie odwrócić się od współziomków". Takie postępowanie podoba się Bogu. Kto tak pości, staje po stronie Boga i może spodziewać się zbawienia.


Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19 (R.: por. 19b)

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

3Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
 w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
4Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
 i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

5Uznaję bowiem nieprawość moją, *
 a grzech mój jest zawsze przede mną.
6Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
 i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

18Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
 a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
19Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
 pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.


Por. Am 5, 14

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Mt 9, 14-15
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Pamiętajmy, że post i umartwienie tylko wtedy mają pełny sens, gdy je podejmujemy z nastawieniem, by wynagrodzić Chrystusowi za Jego Mękę i śmierć, podjęte dla naszego zbawienia.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 9, 14-15  

Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Temat postu powraca także w Ewangelii. Uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą do Jezusa i pytają, dlaczego oni i faryzeusze dużo poszczą, natomiast uczniowie Jezusa tego nie czynią. Pan Jezus przyrównuje swoich uczniów do gości weselnych. Nikt nie oczekuje od gości weselnych postu. Uczniowie Jezusa są jakby na weselu, bo nadszedł czas zbawienia, bo wśród nich jest Jezus Chrystus - Oblubieniec. Powinien to być dla nich czas radości i wesela. Jan Chrzciciel i jego uczniowie żyli jeszcze oczekiwaniami na nadejście ery mesjańskiej, a wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa czas ten już nadszedł.
Ale przyjdzie czas, gdy Oblubieniec zostanie im zabrany - będzie to dla nich czas smutku i postu. W ten sposób dzisiejszy piątek kieruje już nasz wzrok na Wielki Piątek, a słowa Pana Jezusa trzeba rozumieć jako zapowiedź Jego odejścia z tego świata.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię, aby ta Ofiara, którą składamy w okresie czterdziestodniowej pokuty, uczyniła nas miłymi Tobie * i udzieliła siły do ochotniejszego praktykowania wyrzeczeń. Przez Chrystusa, Pana naszego.11. Owoce postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Ps 25, 4

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
 

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby udział w tej Ofierze wyjednał nam darowanie grzechów * i uzdolnił nas do wykorzystania uzdrawiającej mocy Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG