Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 10 marca 2019
I tydzień psałterza
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Z tej biednej ziemi
Pd:
Boże, zmiłuj się nad nami
K:
Zbliżam się w pokorze
U:
Upadnij na kolana
Z:
Ojcze z niebios


Ps 91, 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.

Ps 90, 15. 16 et 1

 

Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum.
Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei cæli commorábitur.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Stojąc na początku okresu przygotowania się do Świąt Wielkanocnych, musimy od razu uświadomić sobie, co stało się udziałem człowieka przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przede wszystkim zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu i otrzymaliśmy nadzieję zmartwychwstania do chwały.
Nie wolno nam jednak zapomnieć o tym, że te wielkie dary Boże nie staną się naszym udziałem, jeśli nie będziemy mieli głębokiej, żywej wiary. Właśnie wiara nakaże nam zawsze podjąć wysiłek w pracy nad sobą, aby pokonać szatańską pokusę i wytrwać na drodze chrześcijańskiej doskonałości.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wyznanie wiary ludu wybranego

Pwt 26, 4-10

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:
„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.
Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.
Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Jak w Starym Testamencie naród wybrany miał zawsze pamiętać o wyzwoleniu z doczesnej niewoli, tak w Nowym Przymierzu nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że Chrystus wyzwolił nas z największej niewoli, jaką jest niewątpliwie grzech.


Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
(R.: por. 15b)

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

1Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
 i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
 Boże mój, któremu ufam».

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

10Nie przystąpi do ciebie niedola, *
 a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
11Bo rozkazał swoim aniołom, *
 aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

12Będą cię nosili na rękach, *
 abyś stopy nie uraził o kamień.
13Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
 a lwa i smoka podepczesz.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

14«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
 osłonię go, bo poznał moje imię.
15Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
 i będę z nim w utrapieniu, *
 wyzwolę go i sławą obdarzę».

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Ps 90, 11-12

 

Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
In mánibus portábunt te, ne unquam offéndas ad lápidem pedem tuum.


Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pogłębiajmy stale swoją wiarę, aby łączyła nas coraz ściślej z Chrystusem i zapewniła zbawienie.


Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ps 90, 1-7 et 11-16

 

Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei cæli commorábitur.
Dicet Dómino: Suscéptor meus es, et refúgium meum, Deus meus: sperábo in eum.
Quóniam ipse liberávit me de láqueo venántium, et a verbo áspero.
Scápulis suis obumbrábit tibi, et sub pennis eius sperábis.
Scuto circúmdabit te véritas eius: non timébis a timóre noctúrno.
A sagítta volánte per diem, a negótio perambulánte in ténebris, a ruína et dæmónio meridiáno.
Cadent a látere tuo mille, et decem míllia a dextris tuis: tibi autem non appropinquábit.
Quóniam Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
In mánibus portábunt te, ne unquam offéndas ad lápidem pedum tuum.
Super áspidem et basilíscum ambulábis, et conculcábis leónem et dracónem.
Quóniam in me sperávit, liberábo eum: prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum.
Invocábit me, et ego exáudiam eum: cum ipso sum in tribulatióne.
Erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum, et osténdam illi salutáre meum.


Jezus przebywał w Duchu Świętym
na pustyni i był kuszony

Łk 4, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus odrzuca zdecydowanie szatańską pokusę, ażeby dać nam przykład, jak bezkompromisowo mamy przeciwstawiać się złu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Zanieśmy naszą modlitwę do miłosiernego Boga:
  • Za Kościół Chrystusowy, aby dokonywało się w nim pełne zjednoczenie ludzi z Bogiem.
  • Za pasterzy Kościoła, aby dla kuszonych i chwiejących się w wierze byli umocnieniem.
  • Za nasze rodziny, aby panowała w nich miłość i jedność.
  • Za dzieci i młodzież, przygotowujące się do przyjęcia sakramentów, aby pogłębiały swoją osobistą relację z Bogiem.
  • Za zmarłych, aby znaleźli odpoczynek w Bożej obecności.
  • Za nas samych, abyśmy w chwili pokusy odważnie szukali pomocy Pana Boga.
Niech Twoje miłosierdzie oczyści nas z grzechów, a nasza modlitwa niech nam wyprosi Twoje dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 90, 4-5


 

Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto circúmdabit te véritas eius.


12. Kuszenie Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Pan wybrał nas, abyśmy stali się Jego szczególną własnością i pozwala nam uczestniczyć w wielkich tajemnicach. Ożywmy teraz naszą wiarę, gdy wchodzimy w najważniejszą część sprawowania Ofiary Eucharystycznej.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Dobry Bóg ustawicznie wzywa nas do budowania tutaj na ziemi Jego Królestwa. Prośmy Go, by wspierał nas swoją łaską w podejmowaniu tego wielkiego dzieła: Ojcze nasz...Mt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Albo:

por. Ps 91, 4

Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz.

Ps 90, 4-5

 

Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto circúmdabit te véritas eius. 

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Wracając do naszych domów, pamiętajmy o tym, że mamy budować królestwo Boże przez życie zgodne w pełni z Ewangelią Jezusa Chrystusa.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Paweł Zybura OP: Tylko pokora
   •  James Brent OP: Christus Victor!
   •  Krzysztof Popławski OP: Jezus, diabeł i nasze słabości
   •  Michał Paluch OP: Działać z miłości
   •  Diana Mikuła OP: Odeprzeć nieprzyjaciela
   •  Stacja7.pl: Kuszenie
   •  Orygenes+: Kuszenie Jezusa
   •  ks. Leszek Smoliński: Zwyciężać pokusy
   •  Piotr Blachowski: Ręka, która karmi
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Diabelski hot dog
   •  ks. Tomasz Horak: Ku przestrodze i pokrzepieniu
   •  ks. Wacław Depo: Duch Święty i ludzkie drogi
   •  ks. Roman Kempny: Czas wiary
   •  Klemens Stock SJ: Syn Boży a przeciwnik Boga
   •  ks. Mariusz Pohl: W smak złudzeń czy prawdy?
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Napisane jest...
   •  ks. Krzysztof Burski SSP: Nasze pokusy
   •  o. Kazimierz Kozicki OMI: Jezus przebywał na pustyni
   •  ks. Jacek Bolewski SJ: Istota pokusy
   •  Andrzej Ziółkowski CM: Propozycja diabła kusiciela (dla dzieci)
   •  ks. Janusz Mastalski: Morfologia kuszenia
   •  ks. Tomasz Jelonek: Przed Bogiem stanąć w prawdzie
   •  ks. Bogdan Zbroja: Post, modlitwa i jałmużna
   •  ks. Edward Staniek: Siła pokusy
   •  ks. Kazimierz Kubat SDS: Trzy pokusy
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Rozpocząć kolejny raz...
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Nie omijaj pokusy

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG