Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 11 marca 2019
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 123, 2-3

Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, * tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, * dopóki się nie zmiłuje nad nami. * Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Stając przed ołtarzem Pańskim, musimy stale pogłębiać swoją wiarę i zaufanie wobec najlepszego Ojca. Wszak tylko On ma słowa życia wiecznego i tylko On może nas napełnić prawdziwą radością. Obyśmy jednak nigdy nie stawiali oporu łasce. 

Boże, nasz Zbawco, daj nam łaskę nawrócenia i otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego prawa, * aby okres pokuty odnowił nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Prawo świętości

Kpł 19, 1-2. 11-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Sam Bóg wzywa nas do świętości życia. Osiągamy ją przez zachowanie w codziennym postępowaniu przykazania miłości Boga i bliźniego.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Kpł 19, 1-2. 11-18  


Prawo świętości

Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z tzw. Kodeksu świętości i zawiera prawo świętości: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz". To wezwanie skierowane było do synów Izraela, ale obowiązuje także nas wszystkich. W dążeniu do świętości mamy naśladować samego Boga, który jest pełnią świętości. Zadanie to zaszczytne, choć trudne do realizacji.
Aby osiągnąć świętość, trzeba zachować przykazania Boże. "Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię". "Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał". "Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym". "Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym". "Nie będziesz szerzył oszczerstw... nie będziesz czyhał na życie bliźniego".
Końcowy fragment wzywa do miłości bliźniego. Nie wolno okazywać nienawiści bratu, nie wolno być mściwym ani zachowywać urazy do kogokolwiek. Punktem szczytowym tych żądań jest nakaz: "Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego".


Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c)

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

8Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
 świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
9Jego słuszne nakazy radują serce, *
 jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

10Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
 sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
15Niech znajdą uznanie przed Tobą
 słowa ust moich i myśli mego serca, *
 Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.


2 Kor 6, 2b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

Mt 25, 31-46
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Żyjemy i zbawiamy się w społeczności. Nasz wieczny los zależeć będzie od tego, czy w tym życiu potrafimy miłować czynem, a nie tylko słowem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 25, 31-46  

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

W Ewangelii Pan Jezus zapowiada, że przy końcu świata będzie nas sądził z uczynków miłości. Plastycznie przedstawione jest oddzielenie ludzi dobrych od złych, zasługujących na wieczną nagrodę lub karę. Na nagrodę zasługują ci, którzy w swoim życiu spełniali dobre uczynki wobec bliźnich: karmili głodnych, poili spragnionych, przyjmowali podróżnych, przyodziewali tych, którzy nie mieli odzienia, odwiedzali chorych i więźniów. Pan Jezus utożsamia się z potrzebującymi - spełniając najmniejszy czyn dobroci względem bliźnich, czynimy to samemu Jezusowi.
Chrystus nie był rewolucjonistą, nie chciał zmieniać stosunków społecznych, warunków życia. Ale wzywał do uczynków miłości i miłosierdzia względem potrzebujących. Samego siebie utożsamił z biednymi, oczekującymi naszej pomocy. Zawsze jesteśmy zobowiązani do okazywania miłości bliźnim. Ale Wielki Post jest czasem szczególnym. Zwłaszcza w tym okresie powinniśmy uwrażliwić się na potrzeby drugiego człowieka. Pamiętajmy, że w osobie potrzebującego przychodzi do nas sam Chrystus. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z uczynków miłości.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij tę Ofiarę jako znak naszego oddania, niech ona wyjedna nam przebaczenie * i uświęci nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Mt 25, 40. 34

Zaprawdę powiadam wam: * Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, * Mnieście uczynili. * Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, * weźcie w posiadanie królestwo, * przygotowane dla was od założenia świata.
 

Wszechmogący Boże, spraw, niech przyjęty przez nas Sakrament uzdrowi nasze dusze i ciała, abyśmy mogli radować się owocami łaski, * która zbawia całego człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG