Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 15 marca 2019
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 25, 17-18

Wyzwól mnie, Panie, od udręki, * spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, * i przebacz mi wszystkie grzechy.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Stajemy przed Panem, u którego jest łaska oraz obfite odkupienie. On chce nas zbawić, ale jednocześnie czeka na dobrą wolę z naszej strony. Musimy przede wszystkim uznać swoją winę i prosić Go o przebaczenie. 

Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne * przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg nie chce śmierci grzesznika

Ez 18, 21-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:
«Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.
Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Prorok Ezechiel głosi dziś radosną prawdę, że Bóg czeka na nawrócenie grzesznika. Oby tylko nigdy nie zabrakło dobrej woli z naszej strony.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Ez 18, 21-28  


Bóg nie chce śmierci grzesznika

Dzisiejsze czytanie jest odpowiedzią proroka Ezechiela na zarzut, jaki Izraelici kierowali wobec Boga: "Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom" (Ez 18, 2). To powiedzenie było popularne wśród Izraelitów żyjących w niewoli babilońskiej. Zarzucali oni Bogu, że cierpią za grzechy swoich przodków. Ezechiel także znalazł się w niewoli i tam przeciwstawiał się temu rozpowszechnionemu mniemaniu. Jego odpowiedź brzmi: Bóg jest sprawiedliwy i nie chce śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia i życia. Nie karze On synów za grzechy ojców (Ez 18, 1-20), a i w życiu pojedynczego człowieka ani grzech, ani sprawiedliwość nie działają automatycznie. Bóg karze i wynagradza człowieka według tego, kim on jest, a nie według tego, kim był (w. 21-29).
Także grzesznik może osiągnąć zbawienie, o ile tylko odwróci się od dawnego postępowania. "Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował". Ale i odwrotnie: "Gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło... żaden z wykonanych czynów nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił".
Słowa te są wezwaniem skierowanym do grzeszników, by porzucili drogę nieprawości, nawrócili się i żyli zgodnie z wolą Bożą. Są także ostrzeżeniem dla sprawiedliwych przed pokusą odstępstwa od Boga i zachętą do postępowania zgodnego z Bożymi przykazaniami.


Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
(R.: por. 3)

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

1Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
2Panie, wysłuchaj głosu mego.
 Nachyl swe ucho *
 na głos mojego błagania.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

3Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
 Panie, któż się ostoi?
4Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
 aby Ci służono z bojaźnią.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

5Pokładam nadzieję w Panu,
 dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
6dusza moja oczekuje Pana.
 Bardziej niż strażnicy poranka *
7niech Izrael wygląda Pana.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

 U Pana jest bowiem łaska, *
 u Niego obfite odkupienie.
8On odkupi Izraela *
 ze wszystkich jego grzechów.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?


Ez 18, 31ac

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Pojednaj się najpierw z bratem swoim

Mt 5, 20-26
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Zapamiętajmy dobrze, że warunkiem uzyskania przebaczenia od Boga jest pojednanie się z bliźnimi.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 5, 20-26  

Pojednaj się najpierw z bratem

Sprawiedliwość, a więc doskonałość uczniów Chrystusa powinna być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Pan Jezus stawia wyższe wymagania niż było to w Starym Testamencie. Nie tylko nie wolno zabijać, lecz także nie należy gniewać się na bliźnich. Nie wolno też wypowiadać wobec braci obelżywych słów. "Raka" znaczy w jęz. aramejskim "głupcze". Za wypowiedzenie takiej obelgi trzeba stanąć przed Wysoką Radą, czyli Sanhedrynem. Ale jeszcze większym przestępstwem jest nazwanie kogoś "bezbożnikiem", zagrożone jest ono karą piekła.
Pan Jezus wypowiada następnie słowa, które powinny głęboko zapaść do naszego serca: "Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój". Piękne słowa, niestety tak często o nich zapominamy. Bogu miłe są nasze ofiary wtedy dopiero, gdy składamy je z czystym sercem. Jeśli gniewamy się na bliźnich, powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do zgody, i dopiero wtedy zbliżać się z darem do Pana Boga.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Miłosierny Boże, przyjmij łaskawie Ofiarę, przez którą dajesz się przebłagać * i w swojej wielkiej dobroci przywracasz nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Ez 33, 11

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się nawrócił i miał życie.
 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Najświętszego Sakramentu nas odrodzi, niech nas oczyści z dawnych grzechów * i da nam udział w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG