Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 24 marca 2019
III tydzień psałterza
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
Pd:
Z Twojego boku, Chryste
K:
Pan Jezus już się zbliża
U:
Niechaj będzie uwielbiony
Z:
O Krwi najdroższa


Ps 25, 15-16

Oczy moje są zwrócone ku Panu, * bo On uwalnia moje nogi z sidła. * Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

Albo:


por. Ez 36, 23-26

Gdy zajaśnieje w was moja świętość, * zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, * i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, * i dam wam ducha nowego.

Ps 24, 15-16 et 1-2

 

Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice in me, et miserére mei, quóniam únicus et pauper sum ego.
Ad te Dómine levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zgromadziliśmy się dla sprawowania Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa. Jest ona uobecnieniem Ofiary Krzyża, w której Chrystus złożył siebie samego w ofierze w sposób krwawy. Był to najwyższy wyraz oddania się Syna Bożego Ojcu Niebieskiemu. Zawarta jest w tym i dla nas bardzo ważna nauka. Skoro Syn Boży podjął mękę za grzechy ludzkości - choć sam był bez grzechu - to jest rzeczą zrozumiałą, że każdy z nas, mając świadomość winy wobec Boga musi być gotowy do podjęcia pokuty. Cały okres, jaki obecnie przeżywamy, ma charakter pokuty. Czasem musimy sobie odmówić nawet i tego, co dozwolone, by wynagrodzić za grzech, który jest zawsze nadużyciem.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Powołanie Mojżesza

Wj 3, 1-8a. 13-15

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!»
On zaś odpowiedział: «Oto jestem».
Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba».
Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód».
Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Mojżesz został powołany przez Boga do wyprowadzenia synów Izraela z domu niewoli. Stał się przez to figurą i zapowiedzią wyzwolenia ludzi z niewoli grzechu przez Jezusa Chrystusa.


Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11
(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1Błogosław, duszo moja, Pana, *
 i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
2Błogosław, duszo moja, Pana *
 i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

3On odpuszcza wszystkie twoje winy *
 i leczy wszystkie choroby.
4On twoje życie ratuje od zguby, *
 obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

6Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
 wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
7Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
 swoje dzieła synom Izraela.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

8Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
 nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
11Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
 tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Ps 9, 20. 4

 

Exsúrge Dómine, non præváleat homo: iudicéntur gentes in conspéctu tuo.
In converténdo inimícum meum retrórsum, infirmabúntur, et períbunt a fácie tua.


Życie Izraela na pustyni
jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

1 Kor 10, 1-6. 10-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.
A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Niewierność ludu wybranego w Starym Przymierzu ma być i dla nas ostrzeżeniem. Nie wejdziemy do szczęśliwej wieczności, jeżeli nie dochowamy wierności Bogu.


Por. Mt 4, 17

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ps 122, 1-3

 

Ad te levávi óculos meos, qui hábitas in cælis.
Ecce sicut óculi servórum in mánibus dominórum suórum.
Et sicut óculi ancíllæ in mánibus dóminæ suæ.
Ita óculi nosti ad Dóminum Deum nostrum, donec misereátur nostri.
Miserére nobis Dómine, miserére nobis.


Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Łk 13, 1-9
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrześcijanin świadomy swoich grzechów czyni pokutę, która zawsze prowadzi do wewnętrznego nawrócenia.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, bez którego nic nie możemy uczynić, skierujmy nasze błaganie:
  • Za Kościół, by w czytelny sposób wskazywał na krzyż - znak naszego zbawienia.
  • Za naszego papieża i wszystkich pasterzy Kościoła, aby swoim życiem potwierdzali to, co głoszą ustami.
  • Za młodych ludzi, zniewolonych narkotykami, pornografią i alkoholem, aby odkryli Bożą miłość.
  • Za katechumenów, którzy wkrótce staną się dziećmi Bożymi, aby uważnie wsłuchiwali się w Boże Słowo i odpowiadali na nie swoim życiem.
  • Za wszystkich zmarłych, aby dzięki Bożemu miłosierdziu znaleźli się w gronie zbawionych.
  • Za nas samych, abyśmy nakarmieni Bożym Słowem i Ciałem Chrystusa gorliwie podejmowali wysiłek nawrócenia.
Boże, Dawco wszelkiego dobra, wejrzyj na naszą modlitwę i wysłuchaj jej tak, jak Ty sam chcesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Miłosierny Boże, przez tę Ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy, i udziel nam łaski, * abyśmy umieli przebaczać naszym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 18, 9-12


 

Iustítiæ Dómini rectæ, lætificántes corda, et dulcióra super mel et favum: nam et servus tuus custódiet ea. 

Jeśli odczytano Ewangelię z roku A przy okazji scrutinium katechumenów - prefacja nr 14. W pozostałych przypadkach - jedna z poniższych prefacji do wyboru:


8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

albo:

9. Odnowienie przez pokutę

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Dobry Bóg ustawicznie szuka człowieka i pragnie nawiązać z nim łączność. W sposób przekraczający wszelkie ludzkie wyobrażenie czyni to podczas sprawowania Eucharystii. Za chwilę chleb i wino przemienione zostaną w Ciało i Krew Jezusa, a potem otrzymamy zaproszenie do uczty eucharystycznej. Postarajmy się ożywić swoją wiarę.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Do Boga, który jest w niebie, możemy wołać "Ojcze nasz". Prośmy Go, byśmy w codziennym naszym życiu zasługiwali na miano jego dzieci: Ojcze nasz...Ps 84, 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, * Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie.

Ps 83, 4. 5

 

Passer invénit sibi domum, et turtur nidum, ubi repónat pullos suos: altária tua Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus: beáti qui hábitant in domo tua, in sæculum sæculi laudábunt te. 

Boże, Ty nas karmisz na ziemi Chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, pokornie Cię prosimy, * spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Odnowieni duchowo przez przyjęcie Słowa Bożego i uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, wracajmy teraz do naszych codziennych spraw i starajmy się naśladować naszego Mistrza, który szedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Jakub Bluj OP: Pilnujmy się, abyśmy nie upadli
   •  Juan José de León Lastra OP: Cierpliwość Boga
   •  Krzysztof Pałys OP: O ludziach, którzy się nie nadają
   •  Maciej Biskup OP: Tajemnica nieprawości
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Jestem miłością
   •  Łukasz Kubiak OP: Jak Bóg łagodni i cierpliwi
   •  Stacja7.pl: Jeszcze jedna szansa
   •  Orygenes+: Przypowieść o drzewie figowym
   •  ks. Leszek Smoliński: Czas nawrócenia
   •  Piotr Blachowski: Sens życia
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bóg wierzy w człowieka
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Obrzuceni nawozem grzechów
   •  ks. Jan Waliczek: Ogień, który jest Bogiem
   •  ks. Jan Kochel: Nawrócenie - "chwila prawdy"
   •  ks. Antoni Dunajski: Trudny cud nawrócenia
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Ogrodnik
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Może wyda owoc
   •  ks. Zbigniew Krzyszowski: Oto jestem
   •  ks. Janusz Mastalski: Szansa na nawrócenie
   •  ks. Wacław Chmielarski: Nasze nawrócenie
   •  ks. Andrzej Kielian: Komórki wiary
   •  ks. Edward Staniek: Świadectwo nawrócenia
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Podobnie można zginąć
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Jeszcze jeden rok
   •  ks. Jerzy Cholewiński: Czas, w którym warto pomyśleć o sobie
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Jezus, który nie lubi sensacji
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Grzechy w Siloe

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG