Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 27 marca 2019
III tydzień psałterza
III tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 119, 133

Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie, * niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Znowu stajemy przy ołtarzu, aby w ciszy serca przyjąć Słowo Boże i ponowić Ofiarę Chrystusa i Kościoła. Pragniemy otworzyć się szeroko na działanie łaski i dlatego najpierw przyznajemy się do wszystkich grzechów i ułomności. 

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez czterdziestodniową pokutę i karmieni Twoim słowem, całym sercem oddali się Tobie * i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wezwanie do zachowania przykazań

Pwt 4, 1. 5-9

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?
Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Pamiętajmy o tym, że także w Nowym Testamencie podstawowym warunkiem naszej przyjaźni z Bogiem jest zachowanie przykazań i pełnienie dobrych czynów.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Pwt 4, 1. 5-9  


Wezwanie do zachowania przykazań

Nakazy Księgi Powtórzonego Prawa zostały nam przekazane w formie mowy, którą przed swoją śmiercią Mojżesz wygłaszał do ludu izraelskiego. Izrael powinien słuchać wskazań Boga i wypełniać wszystkie Jego polecenia, bo od tego będzie zależała jego pomyślność i Boże błogosławieństwo. Bóg dokonał wielkich rzeczy wobec Izraela: wyprowadził go z Egiptu i zawarł z nim przymierze na Górze Synaj. O tych wydarzeniach Izrael nigdy nie może zapomnieć. Bóg dał też Izraelowi wielkie obietnice, ale ich wypełnienie zależne jest także od postępowania Izraelitów. Powinni oni szanować Boże przykazania i je wypełniać.


Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

12Chwal, Jeruzalem, Pana, *
 wysławiaj twego Boga, Syjonie!
13Umacnia bowiem zawory bram twoich *
 i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

15Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
 a szybko mknie Jego słowo.
16On prószy śniegiem jak wełną *
 i szron jak popiół rozsypuje.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

19Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
 Izraelowi ustawy swe i wyroki.
20Nie uczynił tego dla innych narodów, *
 nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.


Por. J 6, 63c. 68c

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Kto wypełnia przykazania,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Mt 5, 17-19
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Obowiązkiem chrześcijanina jest dokładne poznanie woli Bożej i ułożenie zgodnie z nią naszego codziennego postępowania.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 5, 17-19  

Kto wypełnia przykazania,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus jasno określa swój stosunek do Starego Testamentu. "Prawo (to znaczy: Pięcioksiąg) i Prorocy" oznaczają tu całą Biblię i rozumiane są jako wyraz woli Bożej. To, co w Starym Testamencie zostało zapoczątkowane, Jezus chce "wypełnić", to znaczy urzeczywistnić i doprowadzić do końca.
Pan Jezus nie znosi starego Prawa, lecz je wypełnia. Prawo starotestamentalne jest wyrazem woli Boga i nie może być odwołane. Pan Jezus przypominał o konieczności zachowywania przykazań Dekalogu. Wiele przepisów prawnych, zwłaszcza w Pięcioksięgu, odnosiło się do kultu świątynnego; także do nich Pan Jezus ustosunkował się pozytywnie: brał udział w pielgrzymkach do Jerozolimy, nazwał świątynię domem swego Ojca. Nie potępiał Chrystus składania ofiar, choć wskazywał na ich właściwe miejsce: ofiary nie mogą zastąpić uczciwego życia. Także szabatu Pan Jezus nie chciał znosić, lecz postawił zasadę: nie człowiek dla szabatu, lecz szabat dla człowieka (Mk 3, 1-6 i par.). Chrystus ma prawo decydować jak najlepiej wypełnia się prawo szabatu, bo On jest Panem szabatu. Natomiast drobiazgowe przepisy czysto rytualne Chrystus odrzucał.
Pan Jezus stwierdza więc, że nie znosi Prawa, lecz je wypełnia. Ta wypowiedź wyraża dwie sprawy: 1) Jezus wypełnił duchem swej miłości starą literę Prawa; 2) wypełnił najdoskonalej całe Prawo swoim życiem i śmiercią, dając nam żywy przykład. W Kazaniu na górze umieszczone są następnie przykłady doskonalenia Prawa.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu, który uczestniczy w eucharystycznej Ofierze, * i broń go od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Ps 16, 11

Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, * pełnię radości przy Tobie.
 

Wszechmogący Boże, niech nas uświęci Chleb eucharystyczny, któryśmy spożyli, niech nas oczyści z wszelkich grzechów * i uczyni godnymi Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG