Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 29 marca 2019
III tydzień psałterza
III tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.Ps 86, 9. 10

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone * i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. * Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, * tylko Ty jesteś Bogiem.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Tak jest już na ogół w naszym życiu, że stale jakby z powrotem wracamy do Boga; coraz mocniej sobie przypominamy, że mamy słuchać Jego głosu. Szczególną do tego okazją staje się każde uczestniczenie w Eucharystii. Tu, w obliczu Pana, jaśniej widzimy naszą ludzką słabość i szeroko otwieramy się na działanie łaski. 

Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć * i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wróć do Pana, Boga twojego

Oz 14, 2-10

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:
«Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota”.
Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu.
I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy».

Oto słowo Boże.


Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17
(R.: por. 11a i 9a)

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

6Słyszę słowa nieznane: *
7«Uwolniłem od brzemienia jego barki,
 jego ręce porzuciły kosze. *
8Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

 Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, *
 doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
9Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, *
 obyś Mnie posłuchał, Izraelu!

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

10Nie będziesz miał obcego boga, *
 cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
11Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
 który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

14Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
 a Izrael kroczył moimi drogami,
17jego bym karmił wyborną pszenicą *
 i sycił miodem z opoki».

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.


Por. Mt 4, 17

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Pierwsze ze wszystkich przykazań

Mk 12, 28b-34
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Oto słowo Pańskie. 

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składamy, aby się stały miłą Tobie Ofiarą, * a nam wyjednały zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.10. Motywy wstrzemięźliwości

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...
por. Mk 12, 33

Miłować Boga całym sercem, * a bliźniego jak siebie samego, * więcej znaczy niż wszystkie ofiary.
 

Panie, nasz Boże, przeniknij swoją mocą nasze dusze i ciała i spraw, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia, * w którym uczestniczymy przez Komunię świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG