Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 25 marca 2020
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę
Pd:
Sławcie, usta, ciało Pana
K:
Archanioł Boży Gabryjel
U:
Uwielbiaj, duszo moja
Z:
Błogosławiona jesteś, Maryjo


por. Hbr 10, 5. 7

Chrystus przychodząc na świat, mówi: * Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.

Is 45, 8; Ps 18

 

Roráte cæli désuper, et nubes pluant iustum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.
Cæli enárrant glóriam Dei: et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 2

 

Przeżywamy dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które stało się początkiem realizacji Bożych planów zbawienia człowieka. Właśnie wtedy nadeszła pełnia czasu: odwieczne Słowo Boże, przez które wszystko się stało, w dniu zwiastowania przyjęło w łonie Maryi, za sprawą Ducha Świętego, ludzką naturę. Nastąpiło to w momencie, gdy Najświętsza Dziewica wypowiedziała zgodę na propozycję przedstawioną przez Boga: "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa". Tu ma swoje źródło Jej niezwykła godność, właśnie za to błogosławią Ją wszystkie narody.
Dzień dzisiejszy jest również dla nas źródłem wielkiej radości: Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, aby nas dopuścić do udziału w Boskiej naturze, dzięki czemu mamy możność stać się dziećmi Bożymi. Nie zapominamy jednak, że to wszystko zobowiązuje do życia w pełni chrześcijańskiego.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Panna pocznie i porodzi Syna

Iz 7, 10-14; 8, 10c

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!»
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę».
Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 2

 

Podziwiajmy wspaniały plan zbawienia, zapowiedziany już na siedem wieków przed Chrystusem: Przez Maryję Dziewicę Bóg zamieszka wśród ludzi. Korzystajmy z pośrednictwa Maryi, byśmy zawsze byli świątynią Bożą.


Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11
(R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

7Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
 lecz otwarłeś mi uszy;
 nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
8Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 W zwoju księgi jest o mnie napisane:
9Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
 a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
10Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
 i nie powściągałem warg moich, *
 o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

11Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
 głosiłem Twoją wierność i pomoc.
 Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
 przed wielkim zgromadzeniem.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Ps 23, 7. 3. 4

 

Tollite portas, príncipes, vestras: et elevámini portæ æternáles: et introíbit Rex glóriæ.
Quis ascéndet in montem Dómini? aut quis stabit in loco sancto eius? Innocens mánibus et mundo corde.


Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Hbr 10, 4-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».
Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 2

 

Chrystus narodzony z Maryi przyszedł na ziemię pełnić wolę Ojca. Jakże dokładnie naśladuje Go w tym Jego Matka. Jest to również i dla nas drogowskazem.


J 1, 14ab

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ps 41, 11-13. 10. 15-16

 

Audi fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit rex spéciem tuam.
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: fíliæ regum in honóre tuo.
Adducéntur regi vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi.
Adducéntur in lætítia et exsultatióne: adducéntur in templum regis.


Maryja pocznie i porodzi Syna

Łk 1, 26-38
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 2

 

Scena zwiastowania ukazuje wielkość Maryi, z której Syn Boży stał się człowiekiem. Uczmy się od naszej Matki niezwykłej pokory, która otwiera na Boże działanie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 2

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
Na słowa I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się Człowiekiem wszyscy klękają

 

Przez Maryję, w której łonie dzisiaj Słowo stało się ciałem, przedstawmy Bogu nasze prośby:
  • O odwagę w ukazywaniu wartości każdego życia ludzkiego dla Kościoła.
  • O życzliwą i troskliwą opiekę ze strony najbliższych dla wszystkich matek spodziewających się potomstwa.
  • O powstrzymanie przed złem i pomoc dla wszystkich, którzy planują dokonanie aborcji.
  • O światło i moc Ducha Świętego dla rekolekcjonistów i spowiedników.
  • O radość przebywania w niebie dla zmarłych z naszych rodzin.
  • Abyśmy byli wdzięczni za dar, jakim jest nasze ciało, i umieli dbać o nie, bo jest świątynią Ducha Świętego.
Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i udziel nam tego, czego potrzebujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi, przyjmij jego dary * i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne Misterium. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lc 1, 28. 42


 

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.


44. Słowo stało się ciałem

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niebieski posłaniec zwiastował Maryi, * że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się wśród ludzi. * Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje Słowo, * przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. * On spełnił obietnice dane Izraelowi * i objawił się narodom, jako oczekiwany Zbawiciel.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Iz 7, 14

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel.

Is 7, 14

 

Ecce virgo concípiet, et páriet fílium: et vocábitur nomen eius Emmánuel. 

Boże, przez ten Sakrament utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG