Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 25 marca 2020
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Uroczystość

Jutrznia


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom II: Własne, str. 1318; LG skrócone: Własne, str. 1243-1244

 

W promieniach zorzy zbawienia
Zwiastuje anioł Dziewicy,
Że już się spełnią proroctwa
I świat ogarnie wesele.

Bo Syn przedwieczny, zrodzony
Przez Ojca, Władcę wieczności,
Przechodzi czasu granice
I ziemską Matkę wybiera.

Przyjmując ciało człowiecze
Ofiarą stał się grzeszników,
By krwią niewinną oczyścić
Skalanych winą nędzarzy.

O Prawdo, dla nas wcielona,
Ukryta w świętej Dziewicy,
Niech czyste dusze Cię ujrzą,
Gdy je swym światłem napełnisz!

I Ty, coś w serca pokorze
Nazwała się służebnicą,
Chwalebna niebios Królowo,
Do Boga módl się za nami.

Niech Ciebie, Jezu zrodzony
Z nienaruszonej Dziewicy,
I Ojca z Duchem Najświętszym
Wysławia całe stworzenie. Amen.


Antyfony - LG tom II: Własne, str. 1318; LG skrócone: Własne, str. 1244
Psalmy - LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Posłał Bóg anioła Gabriela * do Maryi Dziewicy poślubionej Józefowi.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Papieskie katechezy o psalmach:

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Posłał Bóg anioła Gabriela / do Maryi Dziewicy poślubionej Józefowi.

2 ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami * i błogosławiony owoc Twojego łona.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami / i błogosławiony owoc Twojego łona.

3 ant. Dziewica poczęła mocą słowa * i pozostając dziewicą, zrodziła Zbawiciela.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Papieskie katechezy o psalmach:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dziewica poczęła mocą słowa / i pozostając dziewicą, zrodziła Zbawiciela.


LG tom II: Własne, str. 1319;
Flp 2, 6-7

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się podobnym do ludzi.


LG tom II: Własne, str. 1319; LG skrócone: Własne, str. 1244

Melodie responsorium:

K.   Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.
W.  Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, / Pan z Tobą.
K.   Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
W.  Pan z Tobą.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, / Pan z Tobą.


LG tom II: Własne, str. 1319;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Bóg przez wielką swą miłość, jaką nas ukochał, * zesłał swego Syna w ciele podobnym do ciała grzesznego.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg przez wielką swą miłość, jaką nas ukochał, / zesłał swego Syna w ciele podobnym do ciała grzesznego.


LG tom II: Własne, str. 1319-1320; LG skrócone: Własne, str. 1245

Melodie próśb:

Obchodząc uroczystość Zwiastowania, czcimy początek dzieła naszego zbawienia. Z radością więc skierujmy do Boga wspólne błagania:
Niech Bogarodzica wstawia się za nami.

Spraw, Boże, abyśmy z radością przyjęli naszego Zbawiciela,
- jak Maryja Dziewica ochoczo przyjęła nowinę zwiastowaną Jej przez anioła.
Niech Bogarodzica wstawia się za nami.

O dobry Ojcze, pamiętaj o nas i o wszystkich ludziach,
- jak wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy.
Niech Bogarodzica wstawia się za nami.

Spraw, abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją wolą,
- jak Maryja, nowa Ewa, posłusznie przyjęła Twoje Boskie Słowo.
Niech Bogarodzica wstawia się za nami.

Niechaj Maryja wspomaga biednych, podtrzymuje małodusznych, pociesza płaczących,
- niech modli się za lud, oręduje za duchowieństwem, wstawia się za poświęconymi Bogu kobietami.
Niech Bogarodzica wstawia się za nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: Własne, str. 1320; LG skrócone: Własne, str. 1245

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG