Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 29 marca 2020
I tydzień psałterza
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

II Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.


LG tom II: Wielki Post I, str. 35; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 245

 

Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.

Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,
Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
Których chorobą są własne grzechy.

Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.


Antyfony - LG tom II: V Niedziela Wielkiego Postu, str. 276; LG skrócone: V Niedziela Wielkiego Postu A, str. 355
Psalmy - LG tom II: Niedziela I, str. 853-856; LG skrócone: Niedziela I, str. 732-734

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Jak wąż był wywyższony na pustyni, * tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Papieskie katechezy o psalmach:

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak wąż był wywyższony na pustyni, / tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.

2 ant. Pan Zastępów strzeże i wyzwala, * zachowuje i zbawia.

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu
Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

Papieskie katechezy o psalmach:

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Zastępów strzeże i wyzwala, / zachowuje i zbawia.

3 ant. Chrystus był przebity za nasze grzechy, * zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Pieśń (1 P 2, 21-24)
Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego

Papieskie katechezy o pieśniach:

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, *
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, *
a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, †
kiedy cierpiał, nie groził, *
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele, *
poniósł nasze winy na drzewo,
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, *
a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią ran Jego *
zostaliście uzdrowieni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus był przebity za nasze grzechy, / zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego ranach jest nasze zdrowie.


LG tom II: V Niedziela Wielkiego Postu, str. 277;
Dz 13, 26b-30

Bracia, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, i potępiając Go wypełnili głosy proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych dnia trzeciego.


LG tom II: V Niedziela Wielkiego Postu, str. 277; LG skrócone: V Niedziela Wielkiego Postu A, str. 355

Melodie responsorium:

K.   Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.   Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.
W.  Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.


LG tom II: V Niedziela Wielkiego Postu A, str. 277;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, / choćby i umarł, żyć będzie.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Ja uwierzyłam, * żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, / który miał przyjść na świat.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, / kto wierzy we Mnie, / choćby i umarł, żyć będzie.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Ja uwierzyłam, / żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, / który miał przyjść na świat.


LG tom II: V Niedziela Wielkiego Postu, str. 277-278; LG skrócone: V Niedziela Wielkiego Postu A, str. 356


Melodie próśb:

Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój lud do nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwające na wieki. Ze czcią zanośmy do Niego nasze błagania:
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Miłosierny Boże, usłysz błagania, które zanosimy za cały lud Twój,
- niech pragnie Twojego słowa bardziej niż pokarmu dla ciała.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Naucz nas prawdziwej i czynnej miłości do naszego narodu i wszystkich ludzi bez wyjątku;
- obdarz wszystkie narody pomyślnością i pokojem.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Wejrzyj na tych, którzy przez chrzest mają się odrodzić do nowego życia;
- niech jako żywe kamienie zostaną włączeni do duchowej budowli Kościoła.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do pokuty mieszkańców Niniwy;
- mocą swego słowa zwróć ku sobie serca grzeszników.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrystusa Sędziego
- i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie.
Okaż łaskawość swojemu ludowi.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: V Niedziela Wielkiego Postu, str. 275; LG skrócone: V Niedziela Wielkiego Postu A, str. 354

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG