Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 5 kwietnia 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 54, 3-4

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * mocą swoją broń mojej sprawy. * Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, * nakłoń ucha na słowa ust moich.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Stając tutaj przed Panem chcemy nawiązać z Nim łączność, odczuć Jego bliskość. Pamiętajmy zawsze o tym, że Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, a więc tych, którzy przyznają się do winy i wyrażają szczery żal za wszystkie grzechy. 

Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym ludziom, spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy * i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Spisek przeciw sprawiedliwemu

Mdr 2, 1a. 12-22

Czytanie z Księgi Mądrości

Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie:
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim.
Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony».
Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Ludzie sprawiedliwi doznają niejednokrotnie prześladowań ze strony bezbożnych, powinni jednak zawsze złożyć swoją nadzieję w Panu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mdr 2, 1a. 12-22  


Spisek przeciw sprawiedliwemu

Czytany dzisiaj fragment Księgi Mądrości (została napisana w I wieku przed Chr.) można uznać za dokładny opis sytuacji Jezusa, który przez swoich przeciwników był prześladowany, a w końcu został przez nich zamordowany. Jezus twierdził, że jest Synem Bożym (w. 13. 18; por. J 5, 16-18) i zna Boga (w. 13; por. J 8, 55). Dla swoich rodaków był on wyrzutem (w. 14; por. J 8, 12. 34. 46; 9, 41), wyszydzany był z powodu swego zaufania do Ojca (w. 18. 20; por. Mt 27, 43). Słowa te można więc odnieść do Jezusa, choć autor Księgi Mądrości nie myślał o Jezusie, lecz opisywał sytuację człowieka pobożnego, którego spotykają szyderstwa, szykany i prześladowania z powodu jego postawy religijnej. Niejednokrotnie taki był los Żydów mieszkających w diasporze, czyli poza Palestyną. Jezus doświadczył wszystkich cierpień, których doznawali z powodu swojej wiary i wierności Bogu żyjący przed Nim i w czasach późniejszych.


Ps 34 (33), 17-18. 19-20.
21 i 23 (R.: por. 19a)

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

17Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
 by pamięć o nich wymazać z ziemi.
18Pan słyszy wołających o pomoc *
 i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

19Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
 ocala upadłych na duchu.
20Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
 ale Pan go ze wszystkich wybawia.

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

21On czuwa nad każdą jego kością *
 i żadna z nich nie zostanie złamana.
23Pan odkupi dusze sług swoich, *
 nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.


Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa,
lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

J 7, 1-2. 10. 25-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Bezbożni Żydzi zamierzają zabić Chrystusa, najsprawiedliwszego z ludzi. Pan Jezus pójdzie dobrowolnie na śmierć, ażeby przynieść wszystkim zbawienie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 7, 1-2. 10. 25-30  

Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa

Kim jest Jezus z Nazaretu? - zadawali sobie pytanie mieszkańcy Palestyny. Wszyscy o Nim mówili. "Żydzi", to znaczy zwierzchnicy narodu żydowskiego, chcieli Go zabić (J 7, 1), On jednak postanowił udać się do Jerozolimy na Święto Namiotów.
Największą przeszkodą na drodze do uwierzenia w Jezusa jako Syna Bożego było Jego zwykłe człowieczeństwo. "Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest" (J 7, 27). Inaczej wyobrażano sobie Mesjasza. Żydzi tak bardzo byli przywiązani do swoich przekonań i własnej interpretacji Pisma Świętego, że byli niezdolni uznać w Jezusie Mesjasza i Boga.
W słowach Jezusa odczuwamy Jego zwątpienie w stosunku do tych ludzi, a jednocześnie są one świadectwem świadomości posłannictwa Jezusa i Jego wspólnoty z Ojcem.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Wszechmogący Boże, niech ta święta Ofiara uwolni nas swoją potężną mocą od grzechów, i sprawi, abyśmy w większej czystości obchodzili misterium paschalne, * które jest jej źródłem. Przez Chrystusa, Pana naszego.8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Ef 1, 7

W Chrystusie mamy odkupienie przez krew Jego, * odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski.
 

Panie, nasz Boże, Najświętszy Sakrament oznacza przejście od Starego do Nowego Przymierza, spraw, abyśmy porzucili stare grzeszne przyzwyczajenia * i odnowili się w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG