Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 6 kwietnia 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 18, 5-7

Ogarnęły mnie fale śmierci, * oplotły mnie pęta otchłani. * Wzywałem Pana w moim utrapieniu, * i głos mój usłyszał ze swojej świątyni.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Tutaj przy ołtarzu czujemy się jakoś bezpieczniej, bo mamy głęboką świadomość obecności Pana, który jest naszą obroną, od którego możemy spodziewać się pomocy. Ale też nie zapominamy o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym i dlatego korzymy się przed Nim, prosimy o miłosierdzie. 

Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, * bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Jak baranek, którego prowadzą na rzeź

Jr 11, 18-20

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki.
Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Zgodnie z zapowiedzią proroka Mesjasz poszedł na śmierć, podobny do jagnięcia prowadzonego na zabicie. Ale ta śmierć stała się największym dobrodziejstwem dla ludzkości.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Jr 11, 18-20  


Jak baranek, którego prowadzą na rzeź

Występować jako prorok, mówić ludziom w imieniu Boga to, czego oni nie chcieli słuchać, nigdy nie było łatwym zadaniem. Doświadczenia Jeremiasza były szczególnie gorzkie. Prześladowali go kapłani i prorocy, knuli przeciwko niemu spisek usiłując pozbawić go życia. Ale Jeremiasz został ostrzeżony: "Pan mnie pouczył i dowiedziałem się: wtedy przejrzałem ich postępki" (w. 18). Nie na próżno w momencie powołania Bóg powiedział do niego: "Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić" (Jr 1, 8). Cierpienia Jeremiasza są figurą (zapowiedzią) cierpień Jezusa Chrystusa. Modlitwa Jeremiasza: "Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę" (Jr 11, 20) jest jednak jeszcze bardzo niedoskonała w porównaniu z modlitwą Jezusa za nieprzyjaciół (Łk 23, 34).


Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a)

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.

2Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
 wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
3zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
 gdy zabraknie wybawcy.

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.

9Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
 i niewinności, która jest we mnie.
10Niech ustanie nieprawość występnych,
 a sprawiedliwego umocnij, *
 Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.

11Bóg jest dla mnie tarczą, *
 On zbawia ludzi prostego serca.
12Bóg, sędzia sprawiedliwy, *
 Bóg co dzień pałający gniewem.

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.


Por. Łk 8, 15

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
               zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.Spory około osoby Jezusa

J 7, 40-53
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Jakże różne sądy wypowiadali współcześni o Chrystusie. Powinniśmy często dziękować za łaskę wiary, która pozwala nam ujrzeć w Chrystusie naszego Zbawiciela.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 7, 40-53  

Spory około osoby Jezusa

Na Święto Namiotów Jezus udał się do Jerozolimy. W siódmym najbardziej uroczystym dniu święta, kiedy to w złotym dzbanie czerpano wodę z sadzawki Siloe, Jezus objawił się jako Źródło wody żywej (J 7, 37-38), jako Ten, który wypełnia wszystkie obietnice zbawcze (por. Jl 3, 1-2). Woda była symbolem życia i Ducha Bożego (J 1, 33).
Słowa Jezusa wywoływały oddźwięk: budziły sprzeciw lub aprobatę. Uczeni w Piśmie usiłują "dowieść", że Jezus nie może być Mesjaszem. Ale ani wiedza uczonych w Piśmie, ani powszechna opinia publiczna nie mogą dać odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę jest Jezus.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi darami * i skieruj ku sobie naszą oporną wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.9. Odnowienie przez pokutę

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
1 P 1, 19

Zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, * jako baranka niepokalanego i bez skazy.
 

Boże, nasz Ojcze, niech Najświętszy Sakrament nas oczyści * i przez swoje działanie uczyni miłymi Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG