Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 11 kwietnia 2019
I tydzień psałterza
V tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Hbr 9, 15

Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, * ażeby przez śmierć Jego * ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, * dostąpili spełnienia obietnicy.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Dobry Bóg zawierał wielokrotnie przymierze z ludźmi i zawsze go dochowywał. Często jednak człowiek zapominał o obowiązku wierności. Ile razy stajemy przy Ołtarzu i głębiej wnikamy w swoje sumienie, musimy przyznać, że i my często nie dochowujemy wierności obietnicom, jakie składaliśmy w dniu naszego chrztu. 

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu * i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Przymierze Boga z Abrahamem

Rdz 17, 3-9

Czytanie z Księgi Rodzaju

Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:
«Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem».
Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Staje dziś przed nami Abraham jako wzór pełnego zawierzenia Bogu i dochowania wierności zawartemu przymierzu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Rdz 17, 3-9  


Przymierze Boga z Abrahamem

Abraham słyszy wezwanie Boga, a zarazem Jego obietnicę. Bóg żąda od niego wiary i posłuszeństwa (w. 1) i przyrzeka, że zawrze z nim wieczne przymierze. W tym przymierzu Bóg jest Tym, który obdarowuje, natomiast Abraham tym, który otrzymuje. Bóg obiecuje Abrahamowi liczne potomstwo oraz ziemię Kanaan na własność dla niego i jego potomków. Kieruje też do Abrahama i jego potomków żądanie: "Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną" (w. 9).
Opowiadanie o przymierzu Boga z Abrahamem zredagowane zostało w kilka wieków po śmierci Abrahama. Miało ono dać pewność ludowi żyjącemu w niewoli babilońskiej i powracającemu później do ojczyzny, że Bóg da im z powrotem ich ziemię w posiadanie. Jednocześnie przypomniało o zobowiązaniach spoczywających na narodzie wybranym: "Zachowujcie przymierze ze Mną" (w. 9).


Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

4Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
 zawsze szukajcie Jego oblicza.
5Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
 o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

6Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
 synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
7On, Pan, jest naszym Bogiem, *
 Jego wyroki obejmują świat cały.

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

8Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
 obietnicy danej tysiącu pokoleń,
9o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
 przysiędze danej Izaakowi.

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.


Por. Ps 95 (94), 8a. 7d

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Abraham ujrzał mój dzień

J 8, 51-59
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Gdy będziemy starali się dobrze poznać i realizować naukę Jezusa, zawartą w Ewangelii i przykładzie Jego życia, nie zaznamy śmierci na wieki.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 8, 51-59  

Abraham ujrzał mój dzień

W momencie ostatecznego odrzucenia Jezusa Żydzi mówią do Niego: "Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham i prorocy pomarli, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki". Żydzi odwołują się do autorytetu Abrahama i proroków. Ale Jezus również powołuje się na Abrahama jako na świadka (w. 56) i stawia siebie ponad niego. Pan Jezus przewyższa wszystkie ludzkie autorytety z Abrahamem włącznie. Tylko On zna Ojca niebieskiego. Jezus przedstawia siebie słowami: "Ja jestem", którymi przedstawiał siebie Bóg w czasie starotestamentalnych teofanii (objawień). Żydzi powinni uwierzyć w Jezusa, tymczasem oni porwali kamienie, by rzucić w Niego. Kto nie wierzy w Jezusa, łatwo rzuca w Niego kamieniami czy różnymi obelgami. Pan Jezus ukrył się przed ich nienawiścią (w. 59).


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na Ofiarę, którą składamy, spraw, aby nam wyjednała nawrócenie * i przyniosła zbawienie całemu światu. Przez Chrystusa, Pana naszego.17. Potęga Krzyża

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Rz 8, 32

Bóg nie oszczędził własnego Syna, * lecz wydał Go za nas wszystkich, * z Nim wszystko nam darował.
 

Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby Sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, * zapewnił nam udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG