Tu jesteś:


Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kolor szat:
Niedziela, 21 kwietnia 2019
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
UROCZYSTOŚĆ

Teksty liturgiczne

Msza święta w dzień


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Wesoły nam dzień dziś nastał
Pd:
O dniu radosny
K:
Chrystus zmartwychwstan jest
U:
Boże stworzenia
Z:
Wstał Pan Chrystus


por. Ps 139, 18. 5-6

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

Albo:


por. Łk 24, 34; Ap 1, 6

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. * Alleluja.

Ps 138, 18. 5. 6 et 1-2

 

Resurrexi et adhuc tecum sum, allelúia, posuísti super me manum tuam, allelúia, mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Dómine probásti me, et cognovísti me, tu cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

"Oto dzień, który Pan uczynił - radujmy się w nim i weselmy!" Takim okrzykiem wzywa wszystkich dzisiejsza liturgia do wyrażenia radości z powodu zwycięstwa naszego Pana nad grzechem, śmiercią i szatanem. Mamy prawo radować się tym bardziej, że Jezus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Obdarzeni życiem zmartwychwstałego Zbawiciela w sakramencie chrztu, mamy codziennie umierać dla grzechu, aby żyć w duchu prawdziwej wolności dla chwały Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Dz 10, 34a. 37-43

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Św. Piotr, posłany przez Boga do domu poganina Korneliusza, głosi dobrą nowinę o Jezusie zmartwychwstałym, w którym dostępujemy odpuszczenia grzechów.


Ps 118 (117), 1b-2. 16-17.
22-23 (R.: por. 24)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

1Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
 bo Jego łaska trwa na wieki.
2Niech dom Izraela głosi: *
 «Jego łaska na wieki».

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

16Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
 prawica Pańska moc okazała.
17Nie umrę, ale żyć będę *
 i głosić dzieła Pana.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

22Kamień odrzucony przez budujących *
 stał się kamieniem węgielnym.
23Stało się to przez Pana *
 i cudem jest w naszych oczach.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

Ps 117, 24 et 1

 

Hæc dies, quam fecit Dóminus, exsultémus et lætémur in ea.
Confitémini Dómino, quóniam bonus, quóniam in sæculum misericórdia eius.


Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Kol 3, 1-4

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Od dnia chrztu nasze życie jest ściśle związane z Chrystusem. Zjednoczenie z Nim winno być celem naszych pragnień i dążeń.


Albo:

Wyrzućcie stary kwas

1 Kor 5, 6b-8

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zgodnie z prawem Mojżeszowym Izraelici usuwali każdego roku przed Paschą wszelki chleb kwaszony i mogli spożywać w czasie Świąt tylko chleb przaśny. Chrześcijanie mają stale usuwać kwas złości i przewrotności, stając się czyści i napełnieni prawdą Bożą.


 


Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
 

 

Victimæ pascháli laudes
ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves,
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.

Mors et vita duéllo,
conflixére mirándo,
dux vitæ mórtuus, regnat vivus.

Dic nobis María,
quid vidísti in via?

Sepúlcrum Christi vivéntis,
et glóriam vidi resurgéntis.

Angélicos testes,
sudárium et vestes.

Surréxit Christus spes mea,
præcédet suos in Galilæam.

Scimus Christum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserére.
Por. 1 Kor 5, 7b-8a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

1 Cor 5, 7

 

Allelúia. Pascha nostrum immolátus est Christus.


Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

J 20, 1-9
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

W czasie Mszy wieczornej można odczytać:

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Łk 24, 13-35
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W dniu Zmartwychwstania prośmy Boga o łaski potrzebne nam i naszym bliskim:
  • Za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby doświadczyli radości i mocy Jego zmartwychwstania.
  • Za pasterzy Kościoła, aby mogli bez przeszkód i wątpliwości głosić orędzie zbawienia.
  • Za wszystkich cierpiących i samotnych, aby nadzieja pustego grobu przemieniała ich życie.
  • Za tych, którzy dzisiejszej nocy na całym świecie przyjęli sakrament chrztu, aby odważnie poszli za Chrystusem.
  • Za naszych bliskich zmarłych, aby mogli mieć udział w zmartwychwstaniu Jezusa.
  • Za nas wszystkich, abyśmy mimo trudności zachowali wiarę w zwycięstwo dobra nad złem.
Boże, Ty uczyniłeś nas swoimi przyjaciółmi, wysłuchaj naszą modlitwę i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia, * i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 75, 9. 10


 

Terra trémuit, et quiévit, dum resúrgeret in iudício Deus, allelúia.


20. Misterium paschalne

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym dniu * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Chrystus powstawszy z martwych więcej już nie umiera. Włączając się teraz z żywą wiarę w Jego ofiarę, otwórzmy szeroko serce na działanie łaski zdolnej dokonać odnowy naszego życia.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Zmartwychwstaliśmy z Chrystusem i chcemy szukać tego, co w górze, dlatego wołajmy do naszego Ojca niebieskiego: Ojcze nasz...por. 1 Kor 5, 7-8

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja.

1 Cor 5, 7. 8

 

Pascha nostrum immolátus est Christus, allelúia, ítaque epulémur in ázymis sinceritátis et veritátis, allelúia, allelúia, allelúia. 

Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, otaczaj go nieustannie swoją opieką * i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Uczestnicząc w dzisiejszą Wielkanoc w ofierze eucharystycznej zrozumieliśmy, że Chrystus został wydany za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Nie żałujmy zatem wysiłku, aby chodzić w nowości życia. 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.
W. Amen.
K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.
W. Amen.
K. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Rafał Jereczek OP: Nowy horyzont
   •  Jacek Szymczak OP: Gdy jeszcze było ciemno
   •  Tomasz Golonka OP: Niebieskie z ziemskimi
   •  Brian Doyle OP: Uwierz sercem
   •  Tomasz Biłka OP: Razem
   •  Jakub Bluj OP: Świadectwo
   •  Wojciech Prus OP: Droga wiary
   •  Szymon Popławski OP: Bliżej niż się wydaje
   •  Cyprian Klahs OP: Nie bądź obojętny
   •  Maciej Biskup OP: Trzy sposoby
   •  Tomasz Golonka OP: Taniec duszy i ciała
   •  Krzysztof Popławski OP: Zmartwychwstanie
   •  Andrzej Morka OP: Jaka nadzieja, taka przyszłość
   •  Jan Andrzej Kłoczowski OP: Święto świąt
   •  Adam Szustak OP: Żeby się Pan Bóg zarumienił
   •  Jarosław Głodek OP: Pamiętajcie
   •  Stacja7.pl: Powstanie
   •  Orygenes+: Zmartwychwstanie
   •  ks. Leszek Smoliński: Rewolucja miłości
   •  ks. Leszek Smoliński: Jezus żyje!
   •  ks. Leszek Smoliński: Radość i nadzieja
   •  Piotr Blachowski: Cierpienie, nadzieja, zbawienie
   •  Piotr Blachowski: Ujrzał i uwierzył
   •  Piotr Blachowski: Życie, śmierć, życie wieczne
   •  ks. Zbigniew Niemirski: Duch Zmartwychwstałego
   •  ks. Wojciech Węgrzyniak: Dwa przepisy na święta
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Zwierciadło w trumnie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bezradność przy grobie
   •  ks. Tomasz Horak: Radość i wiara
   •  ks. Jan Kochel: Zmartwychwstanie i zdumienie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Zobaczyć zmartwychwstanie
   •  W. i A. Macurowie: Z Nim żyć będziemy
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Krew na drzwiach
   •  ks. Artur Stopka: Ujrzał i uwierzył
   •  ks. Wacław Depo: Grób miłością rozsadzony
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Jak zobaczyć zmartwychwstanie?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: We wnętrzu grobu
   •  ks. Janusz Mastalski: Paschalna radość
   •  ks. Bogdan Zbroja: Wielkanocna radość
   •  ks. Rafał Buchinger: Szczodrość Zmartwychwstałego
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Spotkać Zmartwychwstałego
   •  Tomasz Dostatni OP: "Ujrzał i uwierzył"
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma
   •  ks. Wiesław A. Niewęgłowski: Światło zamknięte w dłoniach
   •  ks. Andrzej Pękala: Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Kamień
   •  ks. Krzysztof Korcz: Alleluja, Jezus żyje
   •  ks. Waldemar Seremak SAC: Ujrzał i uwierzył
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Uwierzyć, aby zrozumieć
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Księga Mądrości
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Pokój z tobą!
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Potrzeba prawdy
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Szukać Miłości jak Maria Magdalena
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Sensacyjne odkrycie naukowca
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Sztandary
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Chrześcijańska radość

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG