Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

OKTAWA WIELKANOCY

Kolor szat:
Niedziela, 28 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Jezus żyje
Pd:
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać będę
K:
Ofiarujmy chwałę
U:
Ciebie, Boże, wielbimy
Z:
O dniu radosny


4 Ezd 2, 36-37

Radujcie się i dziękujcie Bogu, * który was wezwał do królestwa niebieskiego. * Alleluja.

Albo:


1 P 2, 2

Jak niedawno narodzone niemowlęta, * pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, * abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. * Alleluja.

1 Petr 2, 2

 

Quasi modo géniti infántes, allelúia, rationábiles, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia, allelúia.
Exsultáte Deo adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Otaczając ołtarz, na którym dokona się Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa, spotykamy się znowu ze Zbawicielem, który pokonał śmierć i grzech. Staje dziś przed nami i kieruje słowa głoszące pokój. Na pewno pragniemy przyjąć ten wielki dar Boży. Ale pokój tylko wtedy zagości w naszych sercach, jeżeli z żywą wiarą przyjmiemy słowo Boże i podejmiemy wysiłek, by według niego układać codzienne życie.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wiara, która uzdrawia

Dz 5, 12-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przepowiadanie Apostołów głoszących zmartwychwstanie stale zwiększało liczbę osób wierzących w Chrystusa. Przyjmijmy również dziś z radością Słowo Boże zawsze zwiastujące pokój.


Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a
(R.: por. 1c)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

2Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *
3Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».
4Niech wyznawcy Pana głoszą: *
 «Jego łaska na wieki».

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

22Kamień odrzucony przez budujących
 stał się kamieniem węgielnym. *
23Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
24Oto dzień, który Pan uczynił, *
 radujmy się nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

25O Panie, Ty nas wybaw, *
 pomyślność daj nam, o Panie!
26Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
 błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
27Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

Mt 28, 7

 

Allelúia. In die resurrectiónis meæ, dicit Dóminus, præcédam vos in Galilæam.


Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki

Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei».
I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.
Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Za chwilę stanie przed nami Chrystus, aby oświadczyć: "Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków". Zaufajmy całkowicie naszemu Zbawicielowi.


W Oktawie Wielkanocnej można fakultatywnie (wedle uznania) wykonać w tym miejscu Sekwencję Wielkanocną.


 


Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
 

 

Victimæ pascháli laudes
ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves,
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.

Mors et vita duéllo,
conflixére mirándo,
dux vitæ mórtuus, regnat vivus.

Dic nobis María,
quid vidísti in via?

Sepúlcrum Christi vivéntis,
et glóriam vidi resurgéntis.

Angélicos testes,
sudárium et vestes.

Surréxit Christus spes mea,
præcédet suos in Galilæam.

Scimus Christum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserére.
Por. J 20, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Io 20, 26

 

Allelúia. Post dies octo, iánuis clausis, stetit Iesus in médio discipulórum suórum, et dixit: Pax vobis.


Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

J 20, 19-31
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Prośmy często o łaskę żywej wiary, abyśmy zawsze byli złączeni z Chrystusem i owocowali miłością.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do miłosiernego Boga, który troszczy się o wszystkich ludzi, zanieśmy nasze modlitwy:
  • Za cały Kościół, aby niestrudzenie prowadził wszystkie narody do zdrojów Bożego miłosierdzia.
  • Za wszystkich pasterzy Kościoła, aby gorliwie troszczyli się o powierzony sobie lud.
  • Za naszą Ojczyznę, aby panowała w niej zgoda i pokój.
  • Za pracodawców, pracowników i poszukujących pracy - o Boże błogosławieństwo i umocnienie dla nich wszystkich.
  • Za tych, którzy odeszli z tego świata, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały.
  • Za nas wszystkich, abyśmy przez częsty udział w sakramentach chętnie zanurzali się w Bożym miłosierdziu.
Boże, Ty pragniesz napełnić nas wszelkimi dobrami; wysłuchaj naszą modlitwę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu (i nowo ochrzczonych) i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie * przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Mt 28, 2. 5. 6


 

Angelus Dómini descéndit de cælo, et dixit muliéribus: Quem quæritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.


20. Misterium paschalne

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym dniu * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, zapoczątkowując Nowe Przymierze, w którym obfituje łaska dokonująca w nas wewnętrznej odmiany. Skorzystajmy jak najlepiej z uczestnictwa w tej ofierze, będącej niewyczerpanym zdrojem łask Bożych.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Zebrani tu przed ołtarzem, nabyci Krwią Jezusa Chrystusa, stanowimy jedną rodzinę. Dlatego ośmielamy się modlić do miłosiernego Boga: Ojcze nasz...por. J 20, 27

Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. * Alleluja.

Io 20, 27

 

Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúia: et noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúia, allelúia. 

Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy przyjęli, * nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Uczestnicząc w tej zbawiennej Ofierze Paschy, staraliśmy się nawiązać możliwie najlepiej łączność z naszym Zbawicielem. Wracając za chwilę do naszych domów, starajmy się przez dobre czyny naśladować Tego, który szedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Jakub Bluj OP: Zwycięstwo nad strachem i śmiercią
   •  Krzysztof Kocjan OP: Inna perspektywa
   •  Dominik Jarczewski OP: Łagodny
   •  Hannah Rita Laue OP: Uwolnienie
   •  Wojciech Jędrzejewski OP: Drzewo życiodajnego poznania
   •  Łukasz Wiśniewski OP: Uczniowie z Bożego Ducha
   •  Dominik Jurczak OP: Świadectwo Kościoła
   •  Michał Pac OP: Dotknąć Bożego miłosierdzia
   •  Wojciech Surówka OP: Fregit
   •  Jarosław Głodek OP: Odmieniec
   •  Tomasz Grabowski OP: Tomasz nie wątpi, tylko nie dowierza
   •  Adam Szustak OP: Bliźniacy
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Błogosławieństwo wiary
   •  Jakub Gonciarz OP: Łaska przebaczenia i pokoju
   •  Jarosław Głodek OP: Bóg ryzykuje
   •  Wojciech Czwichocki OP: Arkadia czy królestwo Boże
   •  Cyprian Klahs OP: Wierzysz?
   •  Marian Grabowski: Powiernik wiary w zmartwychwstanie Jezusa
   •  Stacja7.pl: Osiem dni
   •  ks. Leszek Smoliński: Miłość o imieniu miłosierdzie
   •  Piotr Blachowski: Poczuć Miłosierdzie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bliźniacze podobieństwo do Boga
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Wiara z rany
   •  ks. Wacław Depo: Tomaszowa perspektywa wiary
   •  ks. Jan Kochel: Spotkanie ze Zmartwychwstałym
   •  ks. Roman Kempny: Twórczy niepokój Tomasza
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Palec
   •  ks. Wiesław A. Niewęgłowski: Suma dóbr
   •  ks. Dariusz Madejczyk: I Ja was posyłam
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Coś do zjedzenia
   •  ks. Jacek Zakrzewski SAC: Pan mój i Bóg mój
   •  ks. Janusz Mastalski: Istota pokoju
   •  ks. Tomasz Jelonek: Zrozumieć miłosierdzie Boże
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: W Jego ranach nasze zdrowie
   •  ks. Bogdan Zbroja: Dives in misericordia
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Atmosfera za zamkniętymi drzwiami
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Zrozumieć, by wybaczyć
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Przemiana wielkiego niepokoju w pokój
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Duch w ranach
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Błogosławieni, których wiara...
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Uwierzyć Słowu
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Co się z nimi stało?
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Błogosławieni, którzy uwierzyli
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Pan mój i Bóg mój!

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG