Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 14 września 2018
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto


Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1169-1170; LG skrócone: Własne, str. 1462

 

Sztandary Króla się wznoszą,
Już krzyż chwalebny jaśnieje,
Na którym Stwórca człowieka
W człowieczym ciele zawisnął.

To na nim Jezus, zraniony
Okrutnej włóczni żelazem,
Oczyścił z winy grzeszników
Strumieniem krwi oraz wody.

Wspaniałe drzewo, ozdobne
Purpurą krwi Chrystusowej,
Wybrane, aby na sobie
Unosić ciało najświętsze.

Ramiona drzewa szczęśliwe
Dźwigają okup wszechświata;
Szalami wagi się stając,
Wydarły zdobycz Otchłani.

Oddajmy pokłon krzyżowi,
Co był ołtarzem ofiary,
Bo na nim Życie umarło,
By śmiercią życie przywrócić.

O krzyżu, bądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od złego
I zniwecz zbrodnie ludzkości.

O Trójco, źródło zbawienia,
Niech każdy duch Cię wysławia,
A Ty, przez krzyż odkupionych
Umacniaj łaską na wieki. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1170-1172; LG skrócone: Własne, str. 1462-1463
Psalmy - LG tom IV: Własne, str. 1170-1172; LG skrócone: Własne, str. 1531-1533

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. O niewysłowiona tajemnica miłości! * Śmierć została pokonana, / gdy na krzyżu umarło Życie.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O niewysłowiona tajemnica miłości! / Śmierć została pokonana, / gdy na krzyżu umarło Życie.

2 ant. Uwielbiamy krzyż Twój, Panie, * wysławiamy Twoją mękę, / Ty, któryś za nas cierpiał rany, / zmiłuj się nad nami.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
"Jestem w wielkim ucisku",
I zalękniony wołałem: *
"Każdy człowiek jest kłamcą!"
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiamy krzyż Twój, Panie, / wysławiamy Twoją mękę, / Ty, któryś za nas cierpiał rany, / zmiłuj się nad nami.

3 ant. Wielbimy Cię, Chryste, * i błogosławimy Ciebie, / bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.

Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, / bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.


LG tom IV: Własne, str. 1172;
1 Kor 1, 23-24

Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.


LG tom IV: Własne, str. 1172; LG skrócone: Własne, str. 1463

Melodie responsorium:

K.   O krzyżu jaśniejący chwałą, * Król aniołów na tobie odniósł zwycięstwo.
W.  O krzyżu jaśniejący chwałą, / Król aniołów na tobie odniósł zwycięstwo.
K.   Swoją krwią zmył nasze winy.
W.  Król aniołów na tobie odniósł zwycięstwo.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  O krzyżu jaśniejący chwałą, / Król aniołów na tobie odniósł zwycięstwo.


LG tom IV: Własne, str. 1172;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Krzyżu święty, * znaku zwycięstwa Chrystusa, / prowadź nas do wiecznej chwały.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Krzyżu święty, / znaku zwycięstwa Chrystusa, / prowadź nas do wiecznej chwały.


LG tom IV: Własne, str. 1172-1173; LG skrócone: Własne, str. 1463-1464


Melodie próśb:

Z ufnością błagajmy naszego Odkupiciela, który przez swój krzyż przyniósł nam zbawienie:
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, gdy przyjąłeś postać sługi i stałeś się podobny do ludzi,
- spraw, aby członkowie Kościoła naśladowali Twoją pokorę.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej,
- daj swoim sługom łaskę posłuszeństwa i cierpliwości.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, Ty zostałeś wywyższony przez Boga i otrzymałeś imię ponad wszelkie imię,
- udziel swoim wiernym łaski wytrwania aż do końca.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, na Twoje imię zgina się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych,
- wlej miłość w serca ludzi, aby Cię wielbili w pokoju.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, wszelki język wyznaje ku chwale Boga Ojca, że jesteś Panem,
- przyjmij naszych zmarłych do królestwa wiecznej szczęśliwości.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Własne, str. 1168; LG skrócone: Własne, str. 1461

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG