Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zgromadzeniu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa:

Kolor szat:
Piątek, 14 września 2018
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
NIEWIASTY NOWEGO PRZYMIERZA
Patronki Zgromadzenia
Uroczystość

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1169-1170; LG skrócone: Własne, str. 1462

Matko, coś miłości zdrojem,
Spraw, niech czuję w sercu moim
Ból Twój u Jezusa nóg!

Spraw, by serce me gorzało,
By radością życia całą
Stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
W serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie,
Twego Syna ból i ciernie
Niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
I przez całe moje życie
Serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
Z Twoją łączyć się żałobą,
W płaczu się rozpływać wciąż.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
Obleczona wieczną chwałą,
Dusza niech osiągnie raj. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1170-1172; LG skrócone: Własne, str. 1462-1463
Psalmy - LG tom IV: Własne, str. 1170-1172; LG skrócone: Własne, str. 1531-1533

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Przez Ciebie zanosimy chwałę Ojcu, * Bolesna Maryjo Dziewico, / we Krwi Twojego Syna, Jezusa / mamy pełnię życia.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez Ciebie zanosimy chwałę Ojcu, / Bolesna Maryjo Dziewico, / we Krwi Twojego Syna, Jezusa / mamy pełnię życia.

2 ant. Niewiasto Nowego Przymierza, która stoisz pod krzyżem, * Twój Boski Syn / wybrał Cię za Matkę dla swoich uczniów.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niewiasto Nowego Przymierza, która stoisz pod krzyżem, / Twój Boski Syn / wybrał Cię za Matkę dla swoich uczniów.

3 ant. Wesel się, Dziewico Maryjo, * raduj się, pełna łaski, / bo Krew Twojego Syna, Jezusa, / pojednała niebo z ziemią.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wesel się, Dziewico Maryjo, / raduj się, pełna łaski, / bo Krew Twojego Syna, Jezusa, / pojednała niebo z ziemią.


LG tom IV: Własne, str. 1172;
Kol 1, 24-25

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.


LG tom IV: Własne, str. 1172; LG skrócone: Własne, str. 1463

Melodie responsorium:

K.   Najświętsza Maryjo Dziewico, * Wyproś nam zbawienie.
W.  Najświętsza Maryjo Dziewico, / Wyproś nam zbawienie.
K.   Przez mękę Twojego Syna Jezusa.
W.  Wyproś nam zbawienie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Najświętsza Maryjo Dziewico, / Wyproś nam zbawienie.


LG tom IV: Własne, str. 1172;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Jezus powiedział do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój!" * Następnie rzekł do ucznia, którego miłował: "Oto Matka twoja!"

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus powiedział do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój!" / Następnie rzekł do ucznia, którego miłował: "Oto Matka twoja!"


LG tom IV: Własne, str. 1172-1173; LG skrócone: Własne, str. 1463-1464


Melodie próśb:

Oddając cześć Chrystusowi Ukrzyżowanemu, prosimy z Maryją, Niewiastą Nowego Przymierza Ojca niebieskiego, mówiąc:
Ukaż nam, Ojcze, tajemnicę chwały Krzyża.

Boże miłości, we Krwi Twojego Syna przelanej na Krzyżu zawarłeś wieczne przymierze z Twoim ludem,
- daj nam za przykładem Maryi, przeżywać je wiernie i solidarnie ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.
Ukaż nam, Ojcze, tajemnicę chwały Krzyża.

Boże miłosierdzia, Ty zachowałeś Najświętszą Dziewicę Maryję od wszelkiej skazy grzechu,
- zachowaj nas wolnymi od grzechu.
Ukaż nam, Ojcze, tajemnicę chwały Krzyża.

Boże życia, który dałeś siłę Maryi u stóp Krzyża i napełniłeś Ją radością w zmartwychwstaniu Syna,
- wspieraj nas podczas doświadczeń życia i umacniaj naszą nadzieję.
Ukaż nam, Ojcze, tajemnicę chwały Krzyża.

Boże pokoju, we Krwi Twojego Syna pojednałeś człowieka z sobą i przywróciłeś harmonię pośród stworzenia,
- uczyń nas ludźmi pokoju, wspaniałomyślnymi w służbie i gorliwymi w miłości.
Ukaż nam, Ojcze, tajemnicę chwały Krzyża.

Boże dobroci, przez Twojego Syna, jedynego Pośrednika, dla nas umarłego i zmartwychwstałego,
- obdarz naszych zmarłych braci i siostry uczestnictwem w weselnej uczcie Baranka.
Ukaż nam, Ojcze, tajemnicę chwały Krzyża.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Własne, str. 1168; LG skrócone: Własne, str. 1461

Ojcze Święty, który zechciałeś włączyć Najświętszą Maryję Pannę Bolesną, Niewiastę Nowego Przymierza, do ofiary Twojego Syna, spraw, aby Kościół przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa, narodzony z przebitego boku, * sprawował, z taką samą miłością jak Maryja, wielką tajemnicę odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG