Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 18 września 2018
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA
PATRONA POLSKI
Święto

W archidiecezji warszawskiej:
Patrona archidiecezji


Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1191; LG skrócone: Własne, str. 1471-1472

 

Pieśnią radosną niech Polska wysławia
Swojego Syna świętego,
Bo dziś Stanisław jak gwiazda jaśnieje
Na niebie miłej Ojczyzny.

Serce spragnione ofiarnej miłości
Szukało wszędzie Jezusa,
Aż Go znalazło przez Matkę Dziewicę
I całe Mu się oddało.

Żadna wędrówka nie była za trudna
Ni żadna droga zbyt długa,
Bo czuł, że idzie do progu wieczności,
Gdzie Jezus czeka z Maryją.

Przeto nie płaczmy nad życiem tak krótkim,
Gdyż on swą miarę osiągnął,
A młodym trzeba braterskiej przyjaźni,
Co w górę porwie ich dusze.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Niech będzie chwała na zawsze;
Wieczornym hymnem dziękujmy za przykład
Młodości z Bogiem złączonej. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1191; LG skrócone: Własne, str. 1472
Psalmy - LG tom IV: ŚM, str. 1591-1593; LG skrócone: P, str. 1684-1685

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Stanisław, stawszy się w krótkim czasie doskonałym, * przeżył czasów wiele.

Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22)

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stanisław, stawszy się w krótkim czasie doskonałym, / przeżył czasów wiele.

2 ant. Od dzieciństwa służył Bogu * i wielką radość znajdował w Jego przykazaniach.

Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od dzieciństwa służył Bogu / i wielką radość znajdował w Jego przykazaniach.

3 ant. Ponieważ spodobał się Bogu, * znalazł Jego miłość i został przeniesiony.

Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ponieważ spodobał się Bogu, / znalazł Jego miłość i został przeniesiony.


LG tom IV: Własne, str. 1192;
Mdr 4, 13-15

Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.


LG tom IV: Własne, str. 1192; LG skrócone: Własne, str. 1472

Melodie responsorium:

K.   Bóg wybrał Stanisława * I bardzo umiłował.
W.  Bóg wybrał Stanisława / I bardzo umiłował.
K.   Dał mu zamieszkać w swoim przybytku.
W.  I bardzo umiłował.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg wybrał Stanisława / I bardzo umiłował.


LG tom IV: Własne, str. 1192;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Stanisław, wierny czciciel Maryi, * razem z Nią uwielbia Boga.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stanisław, wierny czciciel Maryi, / razem z Nią uwielbia Boga.


LG tom IV: ŚM, str. 1594; LG skrócone: ŚM, str. 1715-1716


Melodie próśb:

Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przykład i orędownictwo świętych pozwolił nam osiągnąć doskonałość życia:
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się świętymi i rzeczywiście nimi byli,
- niech Kościół na całej ziemi daje świadectwo o Tobie.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty chcesz, abyśmy podobali się Tobie przez godne postępowanie,
- daj nam przynosić owoce dobrych uczynków.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty przez Chrystusa pojednałeś nas ze sobą,
- zachowaj nas w swoim imieniu, abyśmy wszyscy stanowili jedno.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty nas wezwałeś na niebiańską ucztę,
- spraw, abyśmy spożywając Chleb, który z nieba zstąpił, osiągnęli pełnię miłości.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, daruj winy wszystkim grzesznikom
- i dopuść zmarłych do oglądania blasku Twojego oblicza.
Uświęć nas, Ojcze.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: Własne, str. 1471

Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę * i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG