Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 8 września 2019
III tydzień psałterza
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Gdzie miłość wzajemna
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb
K:
O Panie, Tyś moim pasterzem
tekst | nuty | nagranie
U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z:
Wiele jest serc
tekst | nuty | nagranie


Ps 119, 137. 124

Panie, jesteś sprawiedliwy, * i wyrok Twój jest słuszny, * postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

Ps 118, 137. 124 et 1

 

Iustus es Dómine, et rectum iudícium tuum, fac cum servo tuo secúndum misericórdiam tuam.
Beáti immaculáti in via, qui ámbulant in lege Dómini.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Tajemnica eucharystyczna jest prawdziwie ośrodkiem świętej liturgii, a nawet całego życia chrześcijańskiego. Z tej racji Kościół, pouczony przez Ducha Świętego, stara się z dnia na dzień coraz bardziej ją zgłębić i pełniej nią żyć (EM, nr 1). Pamiętajmy, że jest to obowiązkiem każdego wiernego zwłaszcza wtedy, gdy staje przy ołtarzu Pańskim dla sprawowania Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa.
Jeśli jednak pragniemy naprawdę zgłębiać tę tajemnicę, musimy się odpowiednio przygotować, przede wszystkim przez otwarcie swojego serca na Boże działanie.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Prawdziwa mądrość

Mdr 9, 13-18

Czytanie z Księgi Mądrości

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli.
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Słuchając w skupieniu natchnionych słów o Bożej mądrości, która przewyższa wszelką ludzką wiedzę, obudzajmy pragnienie, byśmy dzięki światłu Bożemu mogli poznać drogę naszego życia.


Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
(R.: por. 1b)

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

3Obracasz w proch człowieka *
 i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
4Bo tysiąc lat w Twoich oczach
 jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
 albo straż nocna.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

5Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
 jak trawa, która rośnie:
6rankiem zielona i kwitnąca, *
 wieczorem więdnie i usycha.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

12Naucz nas liczyć dni nasze, *
 byśmy zdobyli mądrość serca.
13Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
 Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

14Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
 abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
17Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
 i wspieraj pracę rąk naszych, *
 dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Ps 89, 1. 2

 

Dómine, refúgium factus es nobis, a genereatióne et progénie.
Priúsquam montes fíerent, aut formarétur terra et orbis, a sæculo et in sæculum tu es Deus.


Wszyscy są braćmi

Flm 9b-10. 12-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona

Najdroższy:
Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrześcijaństwo głosząc braterstwo wszystkich w Chrystusie, niosło tym samym wolność uciemiężonym niewolnikom.


Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 101, 2

 

Allelúia. Dómine, exáudi oratiónem meam, et clamor meus ad te véniat.


Kto nie wyrzeka się wszystkiego,
nie może być uczniem Jezusa

Łk 14, 25-33
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Kto pragnie wiernie naśladować Chrystusa, musi w razie potrzeby umieć wyrzec się wszystkiego, co ziemskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, który wysłuchuje pokornej modlitwy, zanieśmy wspólne wołanie:
  • Za Kościół, aby przez posługę papieża i wszystkich pasterzy gorliwie głosił Słowo Boże.
  • Za misjonarzy na całym świecie, aby Bóg błogosławił ich pracy.
  • Za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby z radością przekazywali innym swoją wiedzę i wskazywali na trwałe wartości.
  • Za młodzież i dzieci, które rozpoczęły nowy rok szkolny, aby rzetelnie korzystali z okazji do nauki.
  • Za naszych zmarłych bliskich i przyjaciół, aby mieli udział w radości Chrystusowego zmartwychwstania.
  • Za nas wszystkich, abyśmy przez całe życie wychwalali imię Pana.
Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i daj moc swojemu ludowi, abyśmy byli gotowi na pełnienie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dan 9, 4. 2. 17. 19


 

Orávi Deum meum ego Dániel, dicens: Exáudi, Dómine, preces servi tui, illúmina fáciem tuam super sanctuárium tuum, et propítius inténde pópulum istum, super quem invocátum est nomen tuum, Deus.


31. Dzieje zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On przez narodzenie z Maryi Dziewicy * obdarzył ludzkość nową młodością, * przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, * przez powstanie z martwych * dał nam dostęp do życia wiecznego, * a wstępując do Ciebie, Ojcze, * otworzył nam bramy nieba.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Zbawiciel, który w przeddzień swojej Męki zebrał uczniów w Wieczerniku, znowu dokona cudu przeistoczenia: chleb i wino przemieni w Ciało i Krew swoją. Spotęgujmy naszą wiarę.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Ten, który da nas podjął mękę i śmierć na krzyżu, wysłużył nam łaskę dziecięctwa Bożego. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...Ps 42, 2-3

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. * Dusza moja Boga pragnie, * Boga żywego.

Albo:

J 8, 12

Ja jestem światłością świata. * Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie miał światło życia.

Ps 75, 12. 13

 

Vovéte, et réddite Dómino Deo vestro, omnes qui in circúitu eius affértis múnera, terríbili, et ei qui aufert spíritum príncipum, terríbili apud omnes reges terræ. 

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem, spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, * abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Pouczeni dziś o wartości krzyża i umocnieni uczestnictwem w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, powrócimy za chwilę do naszych domów. Pamiętajmy, że tam mamy kontynuować naszą ofiarę, chętnie podejmując razem z Chrystusem nasz codzienny krzyż.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Paweł Zybura OP: Dyptyk
   •  Juan Efraín Hernández Cruz OP: Naśladowca czy uczeń
   •  Dominik Jurczak OP: Decyzja
   •  Maciej Biskup OP: Wyrzec się i udźwignąć
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Nienawiść dla miłości
   •  Jacek Kaniewski: Wezwanie do nienawiści
   •  Marian Grabowski: Zostać uczniem
   •  Stacja7.pl: Mądrość, która daje wolność
   •  ks. Leszek Smoliński: Naśladować Jezusa
   •  Piotr Blachowski: Weź krzyż
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: A cóż to za armia nadciąga?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bóg chce być pierwszy
   •  ks. Antoni Dunajski: Nieść krzyż, stawiać czy odstawiać?
   •  ks. Jan Kochel: Być uczniem Jezusa
   •  Tomasz Dostatni OP: Rozpoznawanie dobra i zła
   •  Klemens Stock SJ: Iść za Jezusem na Jego warunkach
   •  ks. Edward Staniek: Obojętność
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Kto nie nosi swego krzyża...
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Nienawiść
   •  ks. Krzysztof Stosur: Kto jest moim wzorem?
   •  ks. Janusz Mastalski: Dlaczego nie umiemy oddać wszystkiego?
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Nie może być moim uczniem!
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Posługa myślenia

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG