Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 10 września 2019
III tydzień psałterza
XXIII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 119, 137. 124

Panie, jesteś sprawiedliwy, * i wyrok Twój jest słuszny, * postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Ustanawiając Ofiarę eucharystyczną, Pan Jezus powierzył swojej umiłowanej Oblubienicy Kościołowi pamiątkę swej męki i zmartwychwstania; sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości oraz ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały (KL, nr 47). Rozpoczynając uczestnictwo w tak wspaniałej Ofierze, uznajmy najpierw własną niegodność. 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wyzbycie się grzechu przez chrzest

Kol 2, 6-15

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Zostaliśmy ożywieni w Chrystusie przez wyzwolenie nas z grzechów. Dlatego jesteśmy zobowiązani kroczyć drogą świętości chrześcijańskiej.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Kol 2, 6-15  


Wyzucie z grzechu przez chrzest

W Kolosach głoszone były różne błędy. Czego dotyczyły, możemy wnioskować tylko na podstawie Listu do Kolosan, w którym św. Paweł ostrzega przed tymi fałszywymi naukami. W dzisiejszym czytaniu mowa jest o ludzkich tradycjach, o żywiołach świata (w. 8), o obrzezaniu (w. 11), o Zwierzchnościach i Władzach (w. 15). Z dalszych części listu wynika, że chodziło także o kwestie jedzenia i picia, nowiu i szabatu (Kol 1, 16), o przesadną sześć aniołów (Kol 1, 18). Św. Paweł stwierdza, że są to ludzkie nakazy i nauki (Kol 1, 22), będące przejawem ludzkiej próżności (Kol 1, 23).
Paweł Apostoł wzywa, by postępować zgodnie z przyjętą nauką o Chrystusie Jezusie jako Panu, by zapuścić w Niego korzenie, by umacniać się w wierze (w. 6-7). Ostrzega, by Kolosanie nie popadli w niewolę filozofii będącej czczym oszustwem, opartej tylko na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, czyli siłach kosmicznych i kierujących nimi duchami - zgodnie z poglądami ludzi starożytnych (w. 8).
Kolosanie powinni opierać się na Chrystusie, który jest Głową także wszelkich Zwierzchności i Władz, czyli wszelkich duchów (w. 10). Nie jest już potrzebne obrzezanie, bo w Nim otrzymaliśmy obrzezanie Chrystusowe, "polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego" (w. 11), gdyż w chrzcie z Nim zostaliśmy pogrzebani, ale i wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga (w. 12; por. Rz 6, 4).
Bóg darował nam wszystkie występki, "skreślił zapis dłużny" (w. 13-14) - przez który należy rozumieć bądź to Prawo Mojżeszowe, które utraciło swą moc (por. Rz 7, 6; Ga 5, 4; Ef 2, 15), bądź ogólny dług moralny całej grzesznej ludzkości. "Naszym przeciwnikiem" (Kol 1, 14) usuniętym z drogi jest współukrzyżowany z Chrystusem grzech (por. 2 Kor 5, 21; Ga 3, 10. 13).
W ostatnim wierszu (Kol 1, 15) zamieszczony został obraz zapożyczony ze starożytnego świata: zwycięski imperator prowadził w pochodzie triumfalnym rozbrojonych wodzów nieprzyjacielskich. W tym miejscu w ich roli występują bądź złe duchy, których odkupienie pozbawiło władzy nad światem (por. Łk 10, 18; J 12, 31; Hbr 2, 14; 1 J 3, 8; Ap 12, 9-11), bądź aniołowie jako poręczyciele i stróże Prawa Mojżeszowego (por. Dz 7, 53; Ga 3, 19; Hbr 2, 2), które już utraciło swą moc.


Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

1Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
 i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
2Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
 i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

8Pan jest łagodny i miłosierny, *
 nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9Pan jest dobry dla wszystkich, *
 a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

10Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
 i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
 i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.


Por. J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Wybór Dwunastu

Łk 6, 12-19
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Wszystkie ważniejsze decyzje poprzedzał Chrystus modlitwą. Naśladujmy przykład naszego Mistrza.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 6, 12-19  

Wybór Apostołów

Powołanie Dwunastu opisuje Łukasz w sposób niezwykle uroczysty. Pan Jezus wchodzi na górę, aby się modlić. Góra w opisach biblijnych jest miejscem Bożego objawienia, miejscem modlitwy. Łukasz stwierdza, że Jezus modlił się całą noc. Następuje bardzo ważny moment. Z kręgu uczniów Jezus "wybiera" Dwunastu. Nie wiemy, dlaczego właśnie tych dwunastu. Łukasz nie pisze też, po co zostali powołani (por. Mk 3, 14). Najpierw będą oni stałymi towarzyszami Jezusa, świadkami tego wszystkiego, co On będzie czynił i mówił; później będą świadkami Jego zmartwychwstania (por. Dz 1, 21-22). Liczba dwanaście nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela - Apostołowie są zaczątkiem nowego ludu Bożego, pochodzącego ze wszystkich ludów ziemi.
Na dole, "na równinie" oczekiwał lud. Chorzy i nieszczęśliwi ludzie cisną się do Jezusa. On ich uzdrawia, mówi do nich. Jest także naszym Nauczycielem i Zbawcą.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.38. Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, * wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni * i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi Święci.
My także razem z wszystkimi Aniołami * głosimy Twoją chwałę, z radością wołając...
Ps 42, 2-3

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. * Dusza moja Boga pragnie, * Boga żywego.

Albo:

J 8, 12

Ja jestem światłością świata. * Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie miał światło życia.
 

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem, spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, * abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG