Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 11 września 2019
III tydzień psałterza
XXIII tydzień Okresu Zwykłego


Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Środa III, str. 808; LG skrócone: Środa III, str. 1005

 

Światło radosne chwały Twego Ojca
Nieśmiertelnego, który mieszka w niebie,
O Jezu Chryste!

Otośmy doszli do zachodu słońca
I oglądamy blask wieczornej zorzy
Śpiewając Trójcy.

Ty jesteś godzien teraz i na wieki,
Aby sławiono czystym głosem Ciebie,
O Synu Boży!

Dajesz nam życie, przeto wszechświat cały
Składa Ci hołdy i wychwala Ojca
Z Duchem Najświętszym. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Środa III, str. 808-810; LG skrócone: Środa III, str. 1006-1008
Psalmy - LG tom IV: Środa III, str. 808-810; LG skrócone: Środa III, str. 1006-1008

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Ci, którzy we łzach sieją, * żąć będą w radości.

Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu
Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Papieskie katechezy o psalmach:

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił!"
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ci, którzy we łzach sieją, / żąć będą w radości.

2 ant. Niech Pan wspiera naszą pracę * i zawsze czuwa nad nami.

Psalm 127
Daremny trud bez Boga
Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)

Papieskie katechezy o psalmach:

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Pan wspiera naszą pracę / i zawsze czuwa nad nami.

3 ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.

Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

Papieskie katechezy o pieśniach:

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, / ma pierwszeństwo we wszystkim.


LG tom IV: Środa III, str. 810;
Ef 3, 20-21

Bogu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.


LG tom IV: Środa III, str. 811; LG skrócone: Środa III, str. 1008

Melodie responsorium:

K.   Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, * Panie, Boże wszechwładny.
W.  Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, / Panie, Boże wszechwładny.
K.   Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, Królu narodów.
W.  Panie, Boże wszechwładny.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, / Panie, Boże wszechwładny.


LG tom IV: Środa III, str. 811;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, / a Jego imię jest święte.


LG tom IV: Środa III, str. 811; LG skrócone: Środa III, str. 1008-1009


Melodie próśb:

Bóg posłał swojego Syna jako Zbawiciela i wzór dla swego ludu. Z pokorą zanieśmy do Niego nasze błagania:
Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Dzięki Ci składamy za to, że nas wybrałeś od początku
- i powołałeś do udziału w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Niech wszyscy, którzy wyznają Twoje święte imię, zgodnie przyjmują prawdę Twego słowa
- i niech miłość zawsze rozpala ich serca.
Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Stwórco wszechświata, Twój Syn zechciał pracować własnymi rękami wśród ludzi,
- pamiętaj o robotnikach, którzy w pocie czoła zdobywają pożywienie.
Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Wejrzyj na tych, którzy poświęcają się służbie dla braci,
- nie dopuść, aby osłabli w gorliwości wskutek niepowodzeń albo lekceważenia ze strony bliźnich.
Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Okaż miłosierdzie naszym zmarłym braciom
- i nie oddaj ich w moc złego ducha.
Niech lud Twój, Panie, głosi Twoją chwałę.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Środa III, str. 811; LG skrócone: Środa III, str. 1009

Boże, najlepszy Ojcze, niech wzniesie się do Ciebie modlitwa Kościoła, spraw, aby Twój lud otrzymawszy przebaczenie grzechów, * wiernie Tobie służył i żył bezpiecznie pod Twoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG