Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U pasjonistów:

Kolor szat:
Piątek, 13 września 2019
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto

Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1156; LG skrócone: Własne, str. 1456-1457

 

Sztandary Króla się wznoszą,
Już krzyż chwalebny jaśnieje,
Na którym Stwórca człowieka
W człowieczym ciele zawisnął.

To na nim Jezus, zraniony
Okrutnej włóczni żelazem,
Oczyścił z winy grzeszników
Strumieniem krwi oraz wody.

Wspaniałe drzewo, ozdobne
Purpurą krwi Chrystusowej,
Wybrane, aby na sobie
Unosić ciało najświętsze.

Ramiona drzewa szczęśliwe
Dźwigają okup wszechświata;
Szalami wagi się stając,
Wydarły zdobycz Otchłani.

Oddajmy pokłon krzyżowi,
Co był ołtarzem ofiary,
Bo na nim Życie umarło,
By śmiercią życie przywrócić.

O krzyżu, bądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od złego
I zniwecz zbrodnie ludzkości.

O Trójco, źródło zbawienia,
Niech każdy duch Cię wysławia,
A Ty, przez krzyż odkupionych
Umacniaj łaską na wieki. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Piątek III, str. 842-844; LG skrócone: Piątek III, str. 1038-1040
Psalmy - LG tom IV: Piątek III, str. 842-844; LG skrócone: Piątek III, str. 1038-1040

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Chrystus ukrzyżowany * powstał z martwych / i nas odkupił. / Alleluja.

Psalm 147 A
Boża potęga i dobroć
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus ukrzyżowany powstał z martwych / i nas odkupił. / Alleluja.

2 ant. W środku świętego miasta * stoi drzewo życia, / a jego liście dają zdrowie narodom. / Alleluja.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W środku świętego miasta stoi drzewo życia, / a jego liście dają zdrowie narodom. / Alleluja.

3 ant. Chlubimy się krzyżem * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Sługa Boży

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie †
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.


LG tom IV: DK, str. 1549;
1 Kor 1, 23-24

Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.


LG tom IV: DK, str. 1549; LG skrócone: DK, str. 1692

Melodie responsorium:

K.   Gdy Chrystus powróci w chwale, * Znak krzyża zajaśnieje na niebie.
W.  Gdy Chrystus powróci w chwale, / Znak krzyża zajaśnieje na niebie.
K.   Podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie.
W.  Znak krzyża zajaśnieje na niebie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Gdy Chrystus powróci w chwale, / Znak krzyża zajaśnieje na niebie.


LG tom IV: DK, str. 1549;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Trzeba było, * aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, / i tak wszedł do swojej chwały.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Trzeba było, / aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, / i tak wszedł do swojej chwały.


LG tom IV: P, str. 1539-1540; LG skrócone: P, str. 1686-1687


Melodie próśb:

Z ufnością błagajmy naszego Odkupiciela, który przez swój krzyż przyniósł nam zbawienie:
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, gdy przyjąłeś postać sługi i stałeś się podobny do ludzi,
- spraw, aby członkowie Kościoła naśladowali Twoją pokorę.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej,
- daj swoim sługom łaskę posłuszeństwa i cierpliwości.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, Ty zostałeś wywyższony przez Boga i otrzymałeś imię ponad wszelkie imię,
- udziel swoim wiernym łaski wytrwania aż do końca.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, na Twoje imię zgina się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych,
- wlej miłość w serca ludzi, aby Cię wielbili w pokoju.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Chryste, wszelki język wyznaje ku chwale Boga Ojca, że jesteś Panem,
- przyjmij naszych zmarłych do królestwa wiecznej szczęśliwości.
Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do chwały.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Własne, str. 1156; LG skrócone: Własne, str. 1457

Ojcze, Ty zechciałeś zbawić ludzi przez śmierć na krzyżu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, spraw, abyśmy, poznawszy na ziemi Jego tajemnicę miłości, * mogli się cieszyć owocami odkupienia w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG