Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U saletynów i u Misjonarzy Świętej Rodziny:

Kolor szat:
Środa, 18 września 2019
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LA SALETTE,
POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW
głównej Patronki Zgromadzenia
Uroczystość

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Własne, str. 1191; LG skrócone: Własne, str. 1471-1472

Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

O przyjdź, gdy grzech nas przygniata
Swoim straszliwym brzemieniem;
Rozerwij ciężkie kajdany
Zniewalające sumienia.

O przybądź, kiedy doczesność
Szczęścia pozorem przywabia,
By duch nie zboczył ze ścieżki,
Która prowadzi do nieba.

Od złej przygody zachowaj
Słabych tej ziemi pielgrzymów;
Napełnij życie pokojem,
Zanim zabłyśnie nam wieczność.

W godzinie śmierci, o Pani,
Udziel nam swojej otuchy
I Ty nas wprowadź do raju,
Byśmy tam Boga ujrzeli.

Wielbimy Ojca i Ducha
Z Synem, któregoś zrodziła,
Gdyż On Cię szatą ozdobił
Pełni świętości i łaski. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1191; LG skrócone: Własne, str. 1472
Psalmy - LG tom IV: ŚM, str. 1591-1593; LG skrócone: P, str. 1684-1685

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, o Maryjo, * a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie / dla tych, co się Go boją.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, o Maryjo, / a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie / dla tych, co się Go boją.

2 ant. Przez Ciebie, Niepokalana Dziewico, odzyskaliśmy utracone życie; * Ty poczęłaś z Ducha Świętego i zrodziłaś Zbawiciela świata.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez Ciebie, Niepokalana Dziewico, odzyskaliśmy utracone życie; / Ty poczęłaś z Ducha Świętego i zrodziłaś Zbawiciela świata.

3 ant. W obecności Zbawiciela, Dziewico Matko, * wspomnij na nas, abyśmy nie zostali potępieni

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W obecności Zbawiciela, Dziewico Matko, / wspomnij na nas, abyśmy nie zostali potępieni


LG tom IV: Własne, str. 1192;
Dz 1, 14

Uczniowie jednomyślnie trwali na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.


LG tom IV: Własne, str. 1192; LG skrócone: Własne, str. 1472

Melodie responsorium:

K.   Święta Maryjo, Matko miłosierna, * Wstawiaj się za nami grzesznymi.
W.  Święta Maryjo, Matko miłosierna, / Wstawiaj się za nami grzesznymi.
K.   Pod Twoją obronę uciekamy się.
W.  Wstawiaj się za nami grzesznymi.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Święta Maryjo, Matko miłosierna, / Wstawiaj się za nami grzesznymi.


LG tom IV: Własne, str. 1192;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Wejrzał Bóg na uniżenie swojej Służebnicy * i przez Nią, z pokolenia na pokolenie, / na nas grzesznych wylał swe miłosierdzie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzał Bóg na uniżenie swojej Służebnicy / i przez Nią, z pokolenia na pokolenie, / na nas grzesznych wylał swe miłosierdzie.


LG tom IV: ŚM, str. 1594; LG skrócone: ŚM, str. 1715-1716


Melodie próśb:

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, wstawiaj się za nami.

Boże sprawiający cuda, Ty wybrałeś Maryję, aby stała się Matką Twojego Syna,
- skłoń nasze serca, by przyjęły Chrystusa tak, jak przyjęła Go Maryja.
Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, wstawiaj się za nami.

Ty sprawiłeś, że Maryja gorliwie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną służebnicą,
- spraw za Jej przyczyną, abyśmy byli sługami i uczniami Twojego Syna.
Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, wstawiaj się za nami.

Ty, który postanowiłeś pojednać świat ze sobą przez krzyż Twojego Syna,
- spraw, abyśmy wszyscy za przykładem Maryi przyczyniali się do osiągnięcia pojednania.
Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, wstawiaj się za nami.

Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia,
- daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwach duszy i ciała, doznali Jej macierzyńskiej miłości.
Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, wstawiaj się za nami.

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
- spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi.
Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, wstawiaj się za nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: Własne, str. 1471

Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą Krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę Pojednawczynią grzeszników, spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny * otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG