Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 22 września 2019
I tydzień psałterza
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Ciebie całą duszą pragnę
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb
K:
Witaj, Pokarmie
tekst | nuty | nagranie
U:
Upadnij na kolana
Z:
Boże, zmiłuj się nad nami
tekst | nuty | nagraniePan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

Cf. Ps 36, 39. 40. 28; Ps 77

 

Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus, de quacumque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero illórum Dóminus in perpétuum.
Atténdite pópule meus legem meam, inclináte aurem vestram in verba oris mei.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Gromadząc się na sprawowanie Ofiary Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, mamy świadomość wspólnoty nie tylko z Ojcem niebieskim przez Jego Syna w Duchu Świętym, lecz także z braćmi, którzy stają obok nas, owszem, z całym Kościołem, a nawet z całą rodziną ludzką. Tutaj w sposób szczególny odczytujemy pragnienie Boga, który chce zbawienia wszystkich ludzi. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej dziedzinie możemy coś uczynić. Najlepszym wszakże i najskuteczniejszym sposobem apostołowania jest przykład naszego życia. Im bardziej sami zjednoczymy się z Chrystusem i odtworzymy Go w swoim życiu, tym skuteczniej wskażemy innym drogę do Niego.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Am 8, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».
Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Słuchając ostrych słów wyrzutu, kierowanych przez proroka Amosa, pytajmy siebie, jaka jest nasza postawa wobec bliźnich, z którymi codziennie się spotykamy.


Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b)

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

1Chwalcie, słudzy Pańscy, *
 chwalcie imię Pana.
2Niech imię Pana będzie błogosławione *
 teraz i na wieki.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

4Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
 ponad niebiosa sięga Jego chwała.
5Kto jest jak nasz Pan Bóg,
 który mieszka w górze *
6i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

7Podnosi z prochu nędzarza *
 i dźwiga z gnoju ubogiego,
8by go posadzić wśród książąt, *
 wśród książąt swojego ludu.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

Ps 112, 5. 6. 7

 

Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis hábitat, humília réspicit in cælo et in terra?
Súscitans a terra ínopem, et de stércore érigens páuperem.


Wspólne błagania za wszystkich ludzi

1 Tm 2, 1-8

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrześcijanin modli się za wszystkich, pamiętając o tym, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka.


Por. 2 Kor 8, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 104, 1

 

Allelúia. Confitémini Dómino, et invocáte nomen eius, annuntiáte inter gentes ópera eius.


Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

Łk 16, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.
Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Oto słowo Pańskie.


Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

Łk 16, 10-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów:
«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Gorliwy uczeń Chrystusa nie żałuje wysiłku, by postępować zgodnie z Ewangelią i nie daje się w tym prześcignąć synom tego świata, zabiegającym o pomnożenie dóbr ziemskich.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Skierujmy do Boga naszą ufną modlitwę:
  • Za Kościół Chrystusowy, aby mógł bez przeszkód głosić światu orędzie zbawienia.
  • Za dzieci i młodzież, aby przyjmowali naukę Ewangelii i według niej postępowali.
  • Za wychowawców, aby z radością przekazywali innym prawdziwe wartości.
  • Za rodziny zagrożone rozpadem, aby nie ustawały w wysiłku szukania zgody.
  • Za zmarłych z naszych rodzin, aby oglądali Boga twarzą w twarz.
  • Za nas samych, abyśmy odważnie wybierali drogę świętości.
Boże, dziękujemy Ci za łaskę wiary i prosimy, byś obdarzył nas tym, co nam rzeczywiście potrzebne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 137, 7


 

Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me, Dómine, et super iram inimicórum meórum exténdes manum tuam, et salvum me fecit déxtera tua.


33. Zadatek wieczystej Paschy

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus uobecnia w tej ofierze swoją śmierć i zmartwychwstanie, pragnąc obdarzyć nas swoimi hojnymi darami. Z żywą wiarą wyjdźmy na spotkanie z Nim, gdy przemieni chleb i wino w Ciało i Krew swoją.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Prośmy Ojca niebieskiego, ażeby umocnił nas w budowaniu Jego królestwa tutaj na ziemi: Ojcze nasz...Ps 119, 4-5

Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Albo:

J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ps 118, 4. 5

 

Tu mandásti mandáta tua custodíri nimis, útinam dirigántur viæ meæ, ad custodiéndas iustificatiónes tuas. 

Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Za chwilę nastąpi akt rozesłania. Otrzymawszy Boże błogosławieństwo wrócimy do naszych domów. Zabierzmy z sobą Chrystusa, aby razem z nami odbywał to ziemskie pielgrzymowanie.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Jakub Bluj OP: Uwolnić od długów grzechów
   •  José Barrado Barquilla OP: Daję, abyś dawał
   •  Krzysztof Popławski OP: Uczniowie światłości
   •  Michał Paluch OP: Albo Bóg, albo mamona
   •  Adam Dobrzyński OP: Pochwała oszustwa?
   •  Marian Grabowski: Mamona
   •  Stacja7.pl: Mamona
   •  ks. Leszek Smoliński: Wolność od mamony
   •  Piotr Blachowski: Ewangelia pracy
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Majątek do rozdania
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Pieniądze jako test sumienia
   •  ks. Tomasz Horak: Granice człowieczeństwa
   •  ks. Marek Łuczak: Aktualny prorok
   •  ks. Tadeusz Czakański: Roztropność i uczciwość
   •  Klemens Stock SJ: Mądra zapobiegliwość
   •  ks. Edward Staniek: "Zdaj sprawę ze swego zarządu"
   •  ks. Mariusz Pohl: Ewangelia potrzebuje też naszego zaangażowania
   •  ks. Bogusław Zeman SSP: Most czy przepaść?
   •  ks. Janusz Mastalski: Wierność w małym
   •  ks. Wacław Chmielarski: Zapobiegliwość i niedbałość
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Etyka bogacenia się
   •  ks. Bogdan Zbroja: Pragnienie Boga

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG