Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 24 września 2019
I tydzień psałterza
XXV tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Z radością stajemy przy ołtarzu Pańskim, aby powtórzyć Ofiarę Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Podczas niej spotykamy się z Panem, który do nas przemawia i zaprasza do uczty eucharystycznej, aby posilić swoim Ciałem. Żeby jednak nasza radość była pełna, otwórzmy szeroko swoje serce na Boże działanie. 

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20

Czytanie z Księgi Ezdrasza

Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód od Eufratu:
«Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie tego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie i bez przerwy mają być owym mężom wypłacane koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany».
A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza, proroka, i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga Izraela i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar – był to rok szósty panowania króla Dariusza.
I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela – dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich grup, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów, i dla siebie.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Ukończywszy budowę świątyni, Żydzi obchodzą swoją Paschę. Była ona zapowiedzią tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, w której następuje przejście ze śmierci do życia.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20  


Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy

Król perski Cyrus zezwolił na odbudowę świątyni jerozolimskiej, ale prace przy odbudowie napotykały na wiele trudności i bardzo się przeciągały. Z marzeń o wskrzeszeniu dawnej monarchii nic nie wyszło. Judea była częścią perskiej prowincji Samarii. Pieniądze na odbudowę świątyni miały napływać z kasy prowincji, ale przeszkadzali temu namiestnicy prowincji. Dopiero rozporządzenie wydane przez króla Dariusza, w którym potwierdził on edykt Cyrusa i nakazywał jego realizację, umożliwiło sfinalizowanie rozpoczętego dzieła. Wielkie zasługi dla odbudowy mieli prorocy Aggeusz i Zachariasz, którzy zachęcali Judejczyków do pracy. Na wiosnę 515 r. przed Chr. prace przy odbudowie zostały ukończone i świątynia została poświęcona; obchodzono w niej po raz pierwszy Paschę. Nie była to budowla tak wspaniała jak dawna świątynia Salomona, a na jej poświęcenie zabrakło Żydów, którzy nie wrócili z niewoli babilońskiej oraz Samarytan, nie dopuszczonych do współudziału w odbudowie. Pozostała "reszta" narodu - Judejczycy uważali się jednak za spadkobierców całego dziedzictwa przodków.


Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

1Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
 «Pójdziemy do domu Pana».
2Już stoją nasze stopy *
 w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

4Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
 aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
5Tam ustawiono trony sędziowskie, *
 trony domu Dawida.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.


Por. Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Krewni Chrystusa

Łk 8, 19-21
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Wprowadzając w życie Ewangelię stajemy się tak bliscy Chrystusowi, jak bracia i siostry.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 8, 19-21  

Krewni Chrystusa

O słuchaniu Słowa mówił Pan Jezus w przypowieści o siewcy. Do Jezusa prowadzi uważne słuchanie Słowa, przyjęcie Słowa i kształtowanie swego życia zgodnie ze Słowem Jezusa. Krewnymi Jezusa stają się ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Takie słowa usłyszeli krewni Jezusa co do ciała, którzy przybywali z Nazaretu, by Go zobaczyć. A przecież gdy tam przebywał, widzieli Go, a jednak nie dostrzegli, kim On jest (Łk 4, 20. 23; por. Łk 8, 10). Dziwili się temu, co słyszeli (Łk 4, 22), ale w Niego nie uwierzyli. Nie wykorzystali tego, że żyli w kraju i czasach Jezusa, pozostali "na zewnątrz". Ci, którzy chcą Go dostrzec, muszą być z Nim, muszą słuchać Jego słów i je wypełniać.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.38. Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, * wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni * i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi Święci.
My także razem z wszystkimi Aniołami * głosimy Twoją chwałę, z radością wołając...
Ps 119, 4-5

Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Albo:

J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.
 

Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG