Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 28 września 2019
ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe

W archidiecezji białostockiej
i w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego:
Wspomnienie dowolne
Poza Polską:
Wspomnienie dowolne

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Święty Wacław aż do śmierci walczył w obronie prawa Bożego, * nie bał się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był jego mocą.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 

Nasi pobratymcy południowi, którzy niewątpliwie wiele wnieśli do młodego chrześcijaństwa polskiego - koronnym tego świadkiem są liczne nasze wyrażenia kościelne - szczycą się jako patronem królem-męczennikiem Wacławem. Był on ongiś żywo czczony także u nas, o czym świadczy m.in. patronat katedry wawelskiej.
Dziś naszą myśl kieruje ku sąsiadom, ale równocześnie przypomina swoim męczeństwem prawdę kapitalną. Można być nawet władcą, dzierżyć berło, posiadać nie wiem jakie znaczenie na świecie; ponad to wszystko należy jednak cenić wartości duchowe, wyższe, przede wszystkim zaś swą wierność dla Boga. Bez takiego patrzenia na sprawy i bez gotowości do wyrzeczeń, jakich ta wierność wymaga, chrześcijaństwo staje się pustą deklamacją lub zakłamaniem.
Wpatrując się w św. Wacława, wspominanego w dzisiejszej liturgii, starajmy się przeto z tej Mszy św. zaczerpnąć siły do podtrzymania takiej rzetelnej postawy. Spotęgujmy swą zdolność do wyrzeczeń, których zażądają od nas rozmaite życiowe próby i przygody. Bądźmy jak Wacław gotowi zrezygnować z tego, co przemijające na rzecz tego, co u Boga trwa na wieki.


 

Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić królestwo niebieskie więcej niż ziemskie, spraw dzięki jego wstawiennictwu, * abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 


Modlitwa dnia nie jest tekstem, który widniał ongiś pod dniem 28 września. Obecny zaczerpnięto ze wspomnienia św. Hermenegilda (13 kwietnia), które po reformie kalendarza liturgicznego pominięto. Jest to tekst ideowo pokrewny, ale bardziej zwięzły, wyrazistszy.
Głosi, że w szkole Chrystusowej Wacław nauczył się ponad władanie ziemskie przedkładać królestwo niebieskie. Zaświadczył to swoim postępowaniem i męczeństwem.
W części drugiej, która podsuwa nam przedmiot błagań, prosimy dlatego o dary podobne. Posługując się wyrażeniem ewangelicznym (por. Mt 16, 24) prośmy mianowicie o moralną sprawność w podejmowaniu wyrzeczeń. Bez nich ścisłe zjednoczenie z Panem jest niemożliwe.
O tym pełnym przylgnięciu do Chrystusa wspominamy pod sam koniec oracji, ale to pozytywne sformułowanie naszych błagań poprzedzamy wyraźnym sformułowaniem jego uwarunkowania, które tak często wydaje nam się czymś na wskroś negatywnym, rzekomo zubożającym nasze osobowości. Natomiast aspekt pozytywny, wyrażony w ostatnim wierszu oracji, dzięki identyczności określeń łatwo kojarzy się nam z wierszem psalmu: "Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga" (Ps 73, 28).


Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

Za 2, 5-9. 14-15a

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość».
I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej».
«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Prorok zapowiada odkupienie, które będzie polegało na zamieszkaniu Boga wśród swego ludu. Czy jednak nie stawiamy przeszkód, by Pan zamieszkał w naszych sercach?

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Za 2, 5-9. 14-15a  


Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

W grudniu 520 r. przed Chr. zamilkł prorok Aggeusz. Po nim wystąpił Zachariasz, syn Iddo. Księga Zachariasza zawiera osiem wizji, pomiędzy które włączone zostały różne jego wypowiedzi (rozdziały 9-14 są późniejszym uzupełnieniem).
Dzisiejsze czytanie zawiera jedną wizję (trzecią, wiersze 5-9) i jedną wypowiedź prorocką (w. 14-15). Wizja ma związek z budową muru miejskiego. Prorok nawołuje: Nie budujcie żadnego muru, bo: 1) miasto będzie tak duże i bogate, że żaden mur go nie obejmie; 2) sam Bóg będzie dla Jerozolimy jakby murem ognistym, strzegąc ją przed niebezpieczeństwami. Mur wokół miasta został jednak później zbudowany, do czego przyczynił się zwłaszcza Nehemiasz (Ne 3).
Wizja uzupełniona została wypowiedzią prorocką z w. 14-16: Bóg zamieszka w swoim mieście i będzie dostępny dla wszystkich ludów. Wszyscy będą Jego ludem, ale zbawienie zaczyna się urzeczywistniać najpierw w Jerozolimie i Judzie.


Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d)

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

10Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
 głoście je na wyspach odległych i mówcie:
 «Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
 i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

11Pan bowiem uwolni Jakuba, *
 wybawi go z ręki silniejszego od niego.
12Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu *
 i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

13Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu *
 i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
 Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
 pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.


Por. 2 Tm 1, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Druga zapowiedź męki

Łk 9, 43b-45
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Jezus już po raz drugi zapowiada swoją mękę i śmierć krzyżową, ale Apostołowie tego w dalszym ciągu nie rozumieją. Należy się modlić o zrozumienie sensu cierpienia i krzyża.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 9, 43b-45  

Druga zapowiedź męki

Pierwsza zapowiedź męki Pana Jezusa miała miejsce bezpośrednio po wyznaniu Jego mesjańskiej godności przez Piotra. Odtąd temat męki będzie coraz bardziej dochodził do głosu. Dzisiejsza, druga zapowiedź następuje po przemienieniu Jezusa na górze. Dzisiaj Pan Jezus mówi uczniom stanowczo, że mają to sobie wziąć do serca (w. 44). Nie powinni podlegać złudzeniom: Syn Człowieczy, którego chwałę i moc widzieli, będzie wydany w ręce ludzi, czyli grzeszników (Łk 24, 7).
Można zapytać, przez kogo będzie wydany? Przez Ojca, który wydał swego Syna (por. Rz 8, 32). Uczniowie słuchają, ale nie rozumieją, nie chcą zrozumieć. Aż do czasu męki i zmartwychwstania także oni należą do tych, którzy patrzą, a nie widzą, słuchają, ale nie rozumieją (por. Łk 8, 10).


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Panie, nasz Boże, przyjmij dary chleba i wina przez wstawiennictwo świętego Wacława, męczennika, * który je przygotowywał własnymi rękami. Przez Chrystusa, Pana naszego.72. Męczeństwo znakiem i przykładem

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w męczeństwie świętego Wacława ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...
Mt 16, 24

Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech weźmie krzyż swój * i niech Mnie naśladuje.
 

Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której święty Wacław, męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG