Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 11 maja 2019
III tydzień psałterza
III tydzień Okresu Wielkanocnego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Kol 2, 12

Razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, * w Nim także zostaliście wskrzeszeni * przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. * Alleluja.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

W sakramencie chleba i wina, pokarmu i napoju, wszystko, co ludzkie, dostępuje szczególnego przemienienia i wyniesienia (Jan Paweł II). Jeśli dobrze uczestniczymy w Eucharystii, a więc pilnie słuchamy słowa Bożego i zasiadamy do stołu Ciała Pańskiego, może i powinna się w nas dokonywać wewnętrzna przemiana, która oznacza wzrastanie w nas Chrystusa. 

Boże, Ty wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie chrztu świętego, otaczaj odrodzonych w Chrystusie nieustanną opieką, * aby odpierali ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Piotr cudownie uzdrawia chorych

Dz 9, 31-42

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.
Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana.
Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas niezwłocznie».
Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą.
Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Zauważmy, jak doniosłą rolę odgrywa Piotr w życiu pierwotnego Kościoła. Przedłuża się ona w jego następcach, biskupach Rzymu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Dz 9, 31-42  


Piotr cudownie uzdrawia chorych

Czytany dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich odnosi się do okresu, gdy po pierwszych prześladowaniach, których ofiarą padł Szczepan, Kościół pierwotny cieszył się przez jakiś czas spokojem. Wspólnoty chrześcijańskie istnieją już w Judei, Galilei i Samarii i wszystkie razem nazwane są Kościołem, któremu Duch Święty zapewniał jedność i rozwój.
W Kościele tym główną rolę odgrywał Piotr. Widzimy go, jak odwiedza wspólnoty chrześcijańskie i umacnia ich wiarę swoimi słowami i cudami.
Lidda i Jafa położone były na północny zachód od Jerozolimy i pozostawały w zasięgu misji Filipa. Opisane dwa cudy Piotra wskazują na nowy impuls, dzięki któremu rozprzestrzeniała się Ewangelia.
Można dostrzec paralelizm pomiędzy opisami cudów dokonanych przez Piotra i Pawła a cudami Jezusa. Historia uzdrowienia Eneasza naśladuje schemat opowiadania o uzdrowieniu paralityka przez Piotra i Jana (Dz 3, 1-11) i ma swoją paralelę w ewangelicznym opowiadaniu o uzdrowieniu paralityka {Łk 5, 17nn) oraz w opisie uzdrowienia paralityka przez Pawła w Listrze (Dz 14, 8n). Wskrzeszenie Tabity przypomina wskrzeszenie córki Jaira (Łk 8, 40n), ma też analogię we wskrzeszeniu Eutycha przez Pawła w Troadzie (Dz 20, 7-10).
Czasy pierwotnego Kościoła były wyjątkowe także ze względu na to, że Bóg poświadczał działalność Apostołów znakami, czyli cudami. Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak podczas uzdrowienia chromego w świątyni, Piotr nie dokonuje cudu własną mocą, lecz mocą Chrystusa.


Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17
(R.: por. 12)

Refren: Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?
Albo: Alleluja.

12Czym się Panu odpłacę *
 za wszystko, co mi wyświadczył?
13Podniosę kielich zbawienia *
 i wezwę imienia Pana.

Refren: Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?
Albo: Alleluja.

14Wypełnię me śluby dla Pana *
 przed całym Jego ludem.
15Cenna jest w oczach Pana *
 śmierć Jego wyznawców.

Refren: Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?
Albo: Alleluja.

16O Panie, jestem Twoim sługą, *
 Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
 Ty rozerwałeś moje kajdany,
17Tobie złożę ofiarę pochwalną *
 i wezwę imienia Pana.

Refren: Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?
Albo: Alleluja.


Por. J 6, 63c. 68c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Do kogo pójdziemy,
Ty masz słowa życia wiecznego

J 6, 55. 60-69
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


W Eucharystii mamy uczestniczyć z żywą i głęboką wiarą. Niech wzorem będzie dla nas św. Piotr, który tak zawierzył Chrystusowi i Jego Słowu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 6, 55. 60-69  

Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego

W dzisiejszej Ewangelii podkreślona jest rola Piotra we wspólnocie uczniów. Również dla uczniów Jezusa zapowiedź, że da On ludziom swoje ciało na pokarm, okazała się "trudną mową". Jezus próbuje im to wyjaśnić. Mówi o swoim wniebowstąpieniu, o swoim uwielbieniu. Wcielenie Jezusa, ofiara krzyżowa oraz wniebowstąpienie - to trzy stacje tajemnicy Chrystusa, która uobecnia się w "chlebie życia". Zrozumienie tej tajemnicy i trwanie przy Jezusie jest także łaską. Piotr w imieniu wszystkich Apostołów wyraża przywiązanie do Jezusa i wiarę Apostołów w Jego godność mesjańską.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę * i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.21. Nowe życie w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, * a bramy nieba otwierają się dla wierzących. * On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, * a Jego zmartwychwstanie * jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...
J 17, 20-21

Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. * Alleluja.
 

Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, * i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG