Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 12 maja 2019
IV tydzień psałterza
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
O Panie, Tyś moim pasterzem
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb (od 2 zwr.)
K:
Panie, pragnienia ludzkich serc
tekst | nuty | nagranie
U:
Jezusa ukrytego
Z:
Idźcie na cały świat
tekst | nuty | nagranie


Ps 33, 5-6

Ziemia jest pełna łaski Pana, * przez Jego słowo powstały niebiosa. * Alleluja.

Ps 32, 5. 6 et 1

 

Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia, verbo Dei cæli firmáti sunt, allelúia, allelúia.
Exsultáte iusti in Dómino: rectos decet collaudátio.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Staje dziś przed nami Chrystus jako Dobry Pasterz. To On oddał za nas swoje życie, On gromadzi nas przy wspólnym stole Słowa Bożego i eucharystycznego pokarmu. Dzięki temu stale buduje się i wzrasta nowy Lud Boży. Pamiętamy wszakże równocześnie o tym, że ten wzrost wymaga współpracy z naszej strony. Pan Bóg chce w nas działać, ale czeka również na współdziałanie z naszej strony. Jako owce Chrystusa musimy stale słuchać Jego głosu.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Apostołowie zwracają się do pogan

Dz 13, 14. 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.
A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.
W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Dobra nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa jest przeznaczona dla wszystkich, choć na pierwszym miejscu mieli prawo usłyszeć ją ci, którzy stanowili naród wybrany w Starym Przymierzu.


Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Albo: Alleluja.

2Służcie Panu z weselem, *
 stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
3Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
 On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
 Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Albo: Alleluja.

4W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
 z hymnami w Jego przedsionki, *
 chwalcie i błogosławcie Jego imię.
5Albowiem Pan jest dobry,
 Jego łaska trwa na wieki, *
 a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Albo: Alleluja.

Ps 110, 9

 

Allelúia. Redemptiónem misit Dóminus in pópulo suo.


Baranek będzie ich pasł
i prowadził ich do źródeł wód życia

Ap 7, 9. 14b-17

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Św. Jan ukazuje nam w swoim widzeniu wielką liczbę zbawionych, których Chrystus - Dobry Pasterz - prowadzi do zdrojów życia. Obudźmy w sobie szczere pragnienie, byśmy mogli należeć do grona odkupionych Krwią Baranka.


J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Io 10, 14

 

Allelúia. Ego sum pastor bonus, et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ.


Jezus daje swoim owcom życie wieczne

J 10, 27-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus jako Dobry Pasterz przynosi nam największy skarb, a mianowicie życie w wiecznej szczęśliwości. Musimy jednak zawsze słuchać Jego głosu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Ufając, że Bóg wysłuchuje pokornej modlitwy, prośmy Go wspólnie:
  • Za Kościół, aby przez posługę papieża i wszystkich pasterzy gorliwie i nieustannie głosił Słowo Boże.
  • Za misjonarzy na całym świecie, aby Bóg błogosławił ich pracy.
  • Za seminaria duchowne, by nie brakowało w nich młodych ludzi, pragnących nieść ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu.
  • O powołania do zakonów, aby wielu młodych ludzi odnalazło w sobie pragnienie i gotowość pójścia za Chrystusem.
  • Za zmarłych, aby mieli udział w radości Chrystusowego zmartwychwstania.
  • Za nas wszystkich, abyśmy przez całe życie wychwalali imię Pana.
Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i daj moc swojemu ludowi, abyśmy byli gotowi na pełnienie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia * stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 62, 2. 5


 

Deus, Deus meus, ad te de luce vígilo, et in nómine tuo levábo manus meas, allelúia.


22. Chrystus żyje i wstawia się za nami

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować * i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz Obrońca. * Raz ofiarowany więcej nie umiera, * lecz zawsze żyje jako Baranek zabity.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Ten, który wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciało. Przygotowuje nas do tego każda ofiara eucharystyczna, jeśli tylko z żywą wiarą w niej uczestniczymy.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Przez swoją tajemnicę paschalną śmierci i zmartwychwstania Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...
Zmartwychwstał Dobry Pasterz, * który oddał życie za swoje owce * i umarł, aby nas zbawić. * Alleluja.

Io 10, 14

 

Ego sum pastor bonus, allelúia, et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ, allelúia, allelúia. 

Boże, Dobry Pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna, * i wprowadź go na ucztę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Jak Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, tak On po zakończeniu tej ofiary eucharystycznej posyła nas, abyśmy przynosili godne owoce dobrych uczynków. 

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.
W. Amen.
K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Paweł Zybura OP: W Jego ręce
   •  Martin Grandinger OP: Zobowiązanie
   •  Maciej Roszkowski OP: Będzie jeszcze bardziej
   •  Michał Paluch OP: Droga do jedności
   •  Stacja7.pl: Słowo pasterskie
   •  ks. Leszek Smoliński: Podążać za Dobrym Pasterzem
   •  Piotr Blachowski: Jeden Pasterz
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Miłość jak ogień
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Wszystko za wszystko
   •  ks. Jan Waliczek: Najcenniejszy dar
   •  ks. Jan Dzielny: Pasterze, owczarnia i pastwisko
   •  ks. Krzysztof Korcz: Zostań rybakiem Jezusa
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Owca
   •  ks. Wiesław Niewęgłowski: Msza święta - świat przyprowadzony
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Słuchają mego głosu
   •  ks. Adam Rybicki: Owoce zmartwychwstania
   •  ks. Janusz Mastalski: Ewangeliczna nadzieja
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Moje owce
   •  ks. Mariusz Susek: Wpatrywać się w Pana Jezusa
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Najcenniejszy głos
   •  ks. Dawid Adamczak SDS: Współcześni słuchacze
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Dobry Pasterz
   •  ks. Józef St. Baron SDS: Wypraw robotników na żniwo

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG